Home

Het project zal zich richten op praktijkgericht onderzoek om persisterende Salmonella infecties op probleembedrijven te helpen remediëren. Dit onderzoek wordt door de ganse sector als een must gezien in het licht van de nakende EU wetgeving die een voedselveiligheidscriterium zal opleggen van “afwezigheid van Salmonella in 25g vers pluimveevlees”. De uitvoering van deze richtlijn heeft als gevolg dat vleeskuikens die Salmonella positief aan het slachthuis geleverd worden of die tijdens het slachten besmet worden met Salmonella, niet langer als vers vlees kunnen verkocht worden maar een hittebehandeling moeten ondergaan. Dit gaat uiteraard gepaard met bijkomende kosten voor de sector en een lagere prijs voor de vleeskuikenhouder. Daarnaast kan de vleeskuikenhouder ook geconfronteerd worden met afzetmoeilijkheden van een positieve toom. De richtlijn is momenteel beperkt tot de serotypes Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium , die gelukkig nog maar voor een klein percentage (<1%) voorkomen in besmette tomen. Maar daarnaast circuleren er nog persisterende stammen rond zoals Salmonella Paratyphi B var. Java (hierna Salmonella Java genoemd), Salmonella Infantis, enz., die de vleeskuikenhouders veel kopzorgen bezorgen en de sector een slecht imago. Er bestaat bovendien de reële mogelijkheid dat de Europese richtlijn in de toekomst uitgebreid wordt tot meerdere serotypes.

In het project zal in de eerste plaats een O&O platform opgericht en uitgevoerd worden om binnen het onderzoek te kunnen beschikken over de benodigde technieken en om dienstverlening te kunnen uitbouwen voor de sector. Dit O&O platform zal bestaan uit:

 • Snelle real-time PCR gebaseerde detectie en semikwantificatietechnieken voor Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium en Salmonella in het algemeen
 • Een in vitro simulatietechniek van het kippencecum: dit is een continu cultuurgebaseerde simulatie waarin het cecum zo goed mogelijk wordt nagebootst en waarmee snel en reproduceerbaar producten of probiotica kunnen uitgetest worden op hun anti-Salmonella activiteit in aanwezigheid van de cecale flora. 

Daarnaast zal een praktijkplatform worden opgericht en uitgevoerd waarbij in vitro en/of in vivo geselecteerde producten/probiotica/bestrijdingsmaatregelen zullen worden uitgetest op geselecteerde probleembedrijven gedurende opeenvolgende tomen; deze worden voorafgegaan door een controleronde (zonder remediëring) waarbij uitvoerig epidemiologisch onderzoek wordt uitgevoerd om besmettingsbronnen op te sporen. Tijdens de tomen met toepassing van bestrijdingsmaatregelen wordt Salmonella uitscheiding semi-kwantitatief nagegaan. Op het einde van deze longitudinale studie, zullen tomen die negatief zijn geworden, als eerste worden geslacht en worden opgevolgd in het slachthuis om het effect van de bestrijdingsmaatregel tot op karkasniveau te kunnen volgen. Er zal voorafgaandelijk in het slachthuis gekeken worden naar de eventuele Salmonella contaminatie op de slachtlijn. Op die manier zal het mogelijk zijn elke schakel in de keten te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.

Valorisatie binnen de vleeskuikensector is een belangrijk aspect van dit project. Dit zal bewerkstelligd worden door:

 • een actieve deelname en sturing van het project door een gebruikersgroep, evenwichtig samengesteld uit pluimveehouders, dierenartsen, additievenbedrijven, toeleveranciers van bestrijdingsmaatregelen, sectororganisaties, academici, overheid.
 • Deze website waarop alle actuele informatie uit dit project zal worden bekendgemaakt.
 • Een leidraad "Best Beschikbare technieken voor bestrijding van persisterende Salmonella”.
 • Vulgariserende publicaties in vakbladen zoals Pluimvee, Boer&Tuinder.
 • Info-avonden en studiedagen
 • Gerichte enquêtes en interviews
 • Wetenschappelijke publicaties en doctoraten.
 • Opvolgprojecten in samenwerking met geïnteresseerde bedrijven.

Het project kan voor de sector als innovatief beschouwd worden door:

 • De multidisciplinariteit door verschillende benaderingen op dezelfde probleembedrijven of problematiek
 • De integratie en doorstroom van resultaten van het unieke O&O platform naar het praktijkplatform
 • De semikwantitatieve beoordeling van Salmonella uitscheiding: dit is geen zwart-wit verhaal, het is belangrijk om ook graduele Salmonella reducties te bekijken om een maatregel te evalueren.
 • De integrale aanpak binnen de ganse keten.
 • De sterke verwevenheid met valorisatie-activiteiten om bruikbare resultaten snel naar de sector over te brengen.

Projectpartners:

 • Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)
© ILVO 2013.