Vereisten en reglement doctoraatsbeurzen ILVO

De kandidaten voor een eerste mandaat moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. beschikken over een voor het onderzoeksproject relevant master diploma, ten minste met onderscheiding (of gelijkwaardige vermelding) behaald; Kandidaten uit het laatste jaar van de studies moeten een attest van slagen in het laatste jaar voorleggen. Zij moeten bij aanvang van het mandaat over het geschikte diploma, met onderscheiding behaald, beschikken. Kandidaten met een buitenlands diploma dienen in het bezit te zijn van een gelijkwaardigheidserkenning. Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen (http://www.ond.vlaanderen.be/naric/en/).
 2. maximum 5 jaar geleden een masterdiploma behaald hebben,
 3. van onberispelijk gedrag zijn,
 4. In toepassing van de circulaire Ci.RH.241/467.677 d.d. 8 oktober 2002 kan geen doctoraatsbeurs worden toegekend aan een persoon die voorafgaandelijk voor ILVO Eigen Vermogen werkzaamheden heeft verricht in het kader van één of meerdere mandaten van wetenschappelijk attaché, waarvan de totale gecumuleerde duur één jaar overschrijdt.
  Een doctoraatsbeurs kan in geen geval worden verleend wanneer wordt vastgesteld dat een ILVO arbeidsovereenkomst door een doctoraatsbeurs wordt vervangen. In het aanvraagdossier zal de promotor in dit verband een verklaring afleggen.
 5. nog nergens een contract als bursaal gehad hebben, uitgezonderd mandaten van IWT of FWO. 

Elke kandidaat krijgt achtereenvolgens twee mandaten van 1 jaar en één mandaat van 2 jaar. De toekenning van elk van deze mandaten vereist het gunstige advies van een ILVO-jury. Het doctoraatswerk dient hoofdzakelijk uitgevoerd te worden op het ILVO (tenzij anders vermeld). Na toekenning van het mandaat werkt de doctorandus/a, samen met zijn/haar universitaire promotor en ILVO-copromotor, het onderzoeksproject verder uit. De beurshoud(st)er dient zich onverwijld in te schrijven als doctoraatsstudent en de hiervoor nodige administratieve verplichtingen te vervullen. Deze inschrijving dient jaarlijks herhaald te worden. Het bewijs hiervan dient ingediend te worden bij de personeelsdienst (Christel Van Dorpe). Binnen 6 maanden na de start van het eerste mandaat dient er een engagement te zijn van een universitaire promotor.

Het aanvraagdossier bevat volgende documenten:

 • een curriculum vitae,   
 • een afschrift van het examengetuigschrift of kopie van het master diploma of een attest van slagen in het laatste jaar van de master studies met onderscheiding,
 • een visietekst   
 • Het ILVO onderzoekt de volledigheid en de conformiteit van de aanvragen ten aanzien van de toekenningvoorwaarden. De kandidaten met een ontvankelijk dossier zullen ten overstaan van een jury uitgenodigd worden om hun bruikbare wetenschappelijke kennis te bewijzen en hun visietekst toe te lichten.

De mandaten worden effectief op datum van het afsluiten van een overeenkomst met het ILVO. De toekenning van het eerste mandaat gebeurt op basis van het aanvraagdossier en het juryverslag. Na twee jaar zal een evaluatie gebeuren door een ILVO-jury waarbij de kandidaat zijn/haar vorderingsverslag en uitgevoerde activiteiten zal toelichten. Deze jury stelt een gemotiveerd advies op over de toekenning of eventuele weigering voor de volgende twee jaar. Indien er na 4 jaar nog geen doctoraatsthesis is ingestuurd, dient de doctorandus/a een vorderingsverslag in bij de ILVO jury.

De onderzoeksmandaten kunnen enkel door een geval van overmacht of met wederzijdse overeenstemming onderbroken worden. Elk geval van overmacht dat een onderbreking van de beurs voor gevolg heeft, moet onmiddellijk ter kennis gebracht worden van de administrateur-generaal van het ILVO; die zal beslissen over de wijzigingen van de toekenningmodaliteiten van het mandaat.

Cumulatie van de doctoraatsbeurs met andere beroepsactiviteiten, werkvoordelen of opdrachten en met andere toelagen of vergoedingen is niet toegestaan. Eventuele uitzonderingen dienen aan het ILVO voorgelegd te worden en zullen op ad hoc basis beoordeeld worden voor zover ze geen afbreuk doen aan de fiscale vrijstelling van de beurs. In principe worden geen deeltijdse beurzen toegekend (50% of 80% activiteit). Afwijkingen hierop kunnen door het ILVO worden toegestaan ingeval van ouderschapsverlof of na schorsing.

Het volgen door de mandaathoud(st)er van een doctoraatsopleiding is een vereiste volgens de regels opgelegd door de universiteit van de promotor en het programma daarvan wordt samengesteld in samenspraak met ILVO promotor (en copromotor). Verder is het de bursaal niet toegelaten om cursussen te volgen of proeven af te leggen voor het behalen van een master- of bachelordiploma.

De doctorandus/a verbindt er zich toe gedurende de hele periode van zijn/haar mandaat uitsluitend te werken aan het programma waarvoor hem het onderzoeksmandaat is verleend. Het mandaat kan op elk ogenblik worden ingetrokken indien de doctorandus/a niet meer voldoet aan de toekenningvoorwaarden van het onderzoeksmandaat. De beurs wordt geschorst ingeval van langdurige ziekte of afwezigheid wegens ongeval (vanaf de 31ste kalenderdag) en in geval van zwangerschapsrust, bevallingsrust of moederschapbescherming en kan onder dezelfde voorwaarden voor de termijn van schorsing, verlengd worden na de einddatum van de toekenningtermijn.

De overeenkomst tussen ILVO en de bursaal wordt opgesteld bij aanvang van het mandaat. Voor verlofregeling, kostenvergoeding, arbeidsverzekering geldt de regeling zoals voor de personeelsleden van het ILVO. De bursaal is onderworpen aan de reglementen en voorschriften van het ILVO.