Doctoraatsbursaal of wetenschappelijk medewerker DESIRA - Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas

Onze referentie: EV/2019/031/L&M

Deze vacature situeert zich binnen het Europees Horizon 2020 project ‘DESIRA’ (Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas). Je staat in voor het uitvoeren van onderzoekgerelateerde taken van ILVO binnen dit 4 jaar durende project, en dit in samenwerking met de verschillende Vlaamse en Europese onderzoeks- en praktijkpartners. Voor deze vacature zijn twee mogelijkheden, je wordt tewerkgesteld via een doctoraatsbeurs gedurende vier jaar waarbij je ook werkt aan een doctoraatsmanuscript of je wordt halftijds wetenschappelijk medewerker gedurende vier jaar. Dit wordt besproken tijdens het sollicitatiegesprek.
De tewerkstellingsplaats is ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsOnderzoek) – Burg. Van Gansberghelaan 115/2, Merelbeke.

Situering van het project

Digitalisering in de landbouw, bosbouw en op het platteland leidt tot nieuwe mogelijkheden, maar creëert ook nieuwe uitdagingen. Digital Game Changers kunnen leiden tot een ‘digitial divide’, tot nieuwe winnaars en verliezers, en tot nieuwe ethische en maatschappelijke vraagstukken. DESIRA streeft ernaar om deze mechanismen te begrijpen, en zowel maatschappelijke actoren als beleidsmakers hierop voor te bereiden. Daarom wil DESIRA zowel kennis als methodes ontwikkelen die de capaciteit en vaardigheden van de samenleving om hiermee om te gaan, verhogen. Om dit te realiseren worden twintig ‘living labs’ opgericht, die digitalisering in uiteenlopende contexten zullen opvolgen en bestuderen. In Vlaanderen zal worden gewerkt rond de impact en sociale en ethische gevolgen van digitalisering in de intensieve veehouderij. Verder besteedt DESIRA ook veel aandacht aan de ethische context van de digitalisering van landbouw en platteland, de connectie met de Sustainable Development Goals, en de gevolgen hiervan voor oa Responsible Research and Innovation (RRI). Een uitgebreide beschrijving van het DESIRA-project kan je ook aanvragen bij Joost.Dessein@ilvo.vlaanderen.be

Het project DESIRA is een H2020-project van het type ‘Research and Innovation Action’. Wetenschappelijk onderzoek staat dus centraal. Het project wordt uitgevoerd door een Europees consortium, bestaande uit 25 partners, olv de Universiteit van Pisa. Voor Vlaanderen zijn zowel ILVO als de UGent betrokken. De geplande onderzoeksactiviteiten binnen ILVO zijn multidisciplinair en doen voornamelijk een beroep op kwalitatieve methodes zoals diepte-interviews, focusgroepen, scenario-oefeningen. Naast het begeleiden van het Vlaamse Living Lab (WP 2 en 3), speelt ILVO ook een sleutelrol in de ontwikkeling van een conceptueel en analytisch framework over digitalisering (WP1), en in het opstellen van en creëren van draagvlak voor een ethische code (WP4).

Wie opteert voor een doctoraatsmandaat, zal gevraagd worden om tijdens het projectonderzoek ook te werken aan een doctoraat, onder begeleiding van senior onderzoekers van ILVO en een universitaire promotor. Naast de specifieke onderzoeksactiviteiten binnen het project passen het schrijven van een doctoraatsproefschrift en papers, literatuuronderzoek, en het presenteren van resultaten op (inter)nationale studiedagen en congressen dan ook binnen de opdracht.

Je competentie-profiel

  • Je hebt een sociaal-wetenschappelijke achtergrond, met uitgesproken interesse in landbouw en technologie. Of je hebt een technische achtergrond, met aantoonbare interesse in de maatschappelijk relevantie van technologie en landbouw.
  • Je hebt een universitair diploma (Master) in de bio-ingenieurswetenschappen, politieke wetenschappen, sociale geografie, sociologie, wetenschapsfilosofie, of gelijkwaardige opleidingen, met tenminste de vermelding 'onderscheiding'. 
  • Studenten in het laatste jaar van deze opleidingen kunnen eveneens solliciteren. Eventuele aanwerving gebeurt dan uiteraard onder voorbehoud van het behalen van het diploma en kan pas starten hierna. 
  • Opteer je voor het PhD-traject, dan moet je voldoen aan de generieke voorwaarden voor het uitvoeren van een PhD

Ons aanbod

Als doctoraatsbursaal:

  • Een PhD beurs binnen ILVO voor 4 jaar met als streefdatum start tewerkstelling 1/10/2019. In onderling overleg kan de start van de aanwerving aangepast worden.
  • De doctoraatsbeurs wordt initieel verleend voor 1 jaar en is mits gunstige evaluatie verlengbaar tot 4 jaar. De beurs is vrij van personenbelasting, maar draagt wel bij aan uw sociale zekerheid (bv. pensioen). Het netto beursbedrag bedraagt 2.240,55€(bruto 2.577.42€) voor de eerste 2 jaar. Voor de laatste 2 jaar is dat 2.323,66€netto (bruto 2.673,02€).

Ofwel als halftijds wetenschappelijk medewerker, met als streefdatum start tewerkstelling 1/10/2019:

  • We bieden je een halftijds contract van vier jaar met een competitief salaris o.b.v. je diploma. Je zal aangeworven worden in de salarisschaal A165 of A166 (afhankelijk van je diploma). Je kan zelf via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaartoelage. Relevante ervaring kan in aanmerking genomen worden als geldelijke anciënniteit.

Bijkomend voor beide opties: hospitalisatie- en groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (fiets – openbaar vervoer), maaltijdcheques (7€/dag) en alles samen 35 vakantiedagen (waarvan 15 facultatief) op jaarbasis.

Wijze van kandidaatstelling

Om te solliciteren mail je een motivatiebrief met CV naar Prof. Joost Dessein, joost.dessein@ilvo.vlaanderen.be. De vacature blijft geopend tot een geschikte kandidaat is gevonden.

Voor meer info kan je terecht bij

Inhoudelijk: Joost Dessein, Eenheid Landbouw en Maatschappij - T 09 272 23 57 – Joost.Dessein@ilvo.vlaanderen.be
Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist - T 09 272 25 12 – caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be

Meer info over het takenpakket, profiel en ons aanbod