Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Invloed van groenbemesters op de populatieontwikkeling van nematoden

De teelt van groenbemesters in het tussenseizoen is belangrijk om erosie en uitloging van stikstof te beperken. Groenbemesters kunnen ook worden ingezet om nematoden (aaltjes) in toom te houden en schade aan een volgend gevoelig gewas te beperken. De inwerking van groenbemesters in de bodem kan hiertoe bijdragen. Er zijn echter veel soorten nematoden, verschillende cultivars groenbemesters en de inwerking in de bodem kan op allerlei manieren en tijdstippen in het jaar. We onderzochten de invloed van bepaalde groenbemesters op de ontwikkeling en de aantallen nematoden.

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Optimaal gebruik van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas

De biologische teler staat voor de uitdaging om de beschikbare biologische dierlijke mest optimaal te gebruiken. Daarbij hoort de moeilijke evenwichtsoefening tussen enerzijds de aanvoer van voldoende organische stof voor de opbouw of het behoud van de bodemvruchtbaarheid en een toereikende voorziening van plantenvoeding anderzijds, en dit alles binnen het kader van de regelgeving. De kans is reëel dat er zich een verplichting aandient dat een gedeelte van de organische bemesting van biologische herkomst moet zijn. Optimaal gebruik van het bestaande aanbod biologische mest is een cruciale schakel in de evolutie naar een 100% biologische keten. Het is nu de vraag hoe groot en kwaliteitsvol dat aanbod is, en of een behandeling van de mest voorafgaand aan het gebruik de kwaliteit ervan kan verbeteren. De doelstellingen zijn een vlottere start en betere gezondheid van het gewas en een hogere bodemkwaliteit.

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Meerjarig gebruik compost en strorijke mest, de ideale bemestingsstrategie?

Het behoud en de opbouw van voldoende organische stof in de bodem zijn van essentieel belang voor een goede bodemvruchtbaarheid in de biologische landbouw. In de praktijk worden hiertoe strorijke dierlijke mest, groenbemesters en groencompost gebruikt. Hierbij moet de teler tegelijk beantwoorden aan de nutriëntenbehoefte van de gewassen en de wettelijke bemestingsnormen volgens het lastenboek biologische landbouw en de mestwetgeving. Hierover zijn veel meningen maar weinig eenduidige adviezen. Veel vragen van telers blijven onbeantwoord. Deze proef heeft tot doel de potentiële bijdrage van meerjarig compost- en mestgebruik in de biologische landbouw na te gaan.

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Waarde van compost voor de bodemvruchtbaarheid

Compostering is een natuurlijk proces waarbij micro-organismen vers organisch materiaal omzetten in een stabiel en humusrijk product. Dit proces verloopt steeds onder aerobe (zuurstofrijke) omstandigheden. ILVO werkt met gecontroleerde compostering op rillen (langwerpige hopen), een methode die perfect geschikt is om aan boerderijcompostering te doen.
De biologische landbouw hecht veel belang aan de kringloopgedachte. Compostering van organische reststromen vanuit de bedrijfsomgeving is een ideale manier om nutriënten terug te voeren naar de akker. Door een gepaste samenstelling, beluchting en bewatering wordt het verlies aan nutriënten tijdens de compostering beperkt. Compost is een traag werkende organische meststof: het risico van verlies van voedingstoffen die met compost zijn aangebracht is minimaal. Ze zitten vervat in de biologie die zich opgebouwd heeft tijdens het composteringsproces of zitten gebonden aan de gevormde humus.

Thema-Nieuwsgolf 'Een platform voor bio' - januari 2013

Bodembeheer en bodemkwaliteit in biologische teeltsystemen

Bodembeheer is bepalend voor de bodemkwaliteit. Een vruchtbare bodem zorgt in een biologisch teeltsysteem voor een gezond en productief gewas. Bij bemesting en bodembewerking zijn teelt en rotatie het vertrekpunt, maar deze maatregelen staan evenzeer in het teken van de opbouw en het behoud van de bodemvruchtbaarheid.
Gereduceerde of niet-kerende grondbewerking is gunstig voor het bodemleven en de stabiliteit van de toplaag. In een biologisch teeltsysteem waar geen herbiciden gebruikt mogen worden, vergt deze praktijk echter een specifieke aanpak.
De keuze voor een bepaalde bemestingsvorm hangt samen met beschikbaarheid en kostprijs. Wanneer biologische dierlijk mest schaars is of er beperkingen worden opgelegd voor mest van gangbare herkomst, is het van belang de bemesting te kunnen baseren op plantaardige producten. Groenbedekkers spelen daarbij een sleutelrol. Ze kunnen toegepast worden als ‘groenbemesting’ of gemaaid worden om naderhand te gebruiken als ‘maaimeststof’ of als uitgangsmateriaal in een compostering.

Pagina 61 van 69Eerste   Vorige   56  57  58  59  60  [61]  62  63  64  65  Volgende   Laatste