Nieuwsgolf oktober 2019

In de startblokken

Hardnekkige verdichting onder akker- en graslanden: zoektocht naar haalbare en effectieve oplossingen

afdruk hoge bandenspanningProbleempercelen gezocht voor meerjarige veldproeven
Verdichting van de landbouwbodems is niet alleen een toenemend, maar ook een complex probleem. ILVO, Inagro, Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Universiteit Gent gaan de komende 4 jaar onderzoeken op welke manier bodemverdichting duurzaam kan worden verholpen en welke maatregelen economisch en ook praktisch haalbaar zijn. De projectpartners focussen op de twee grootste uitdagingen. Enerzijds op de diepere bodemverdichting onder de bouwlaag (>30 cm) waar op vandaag weinig of geen effectieve en blijvende oplossingen voor bestaan. Anderzijds op de brede toepassing van bestaande bodemdrukverlagende technieken, die vooralsnog niet doorbreken omdat landbouwers de reële kosten en baten onvoldoende kennen.

Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding

sneltest bacteriële verontreinigingEen continue, geautomatiseerde en efficiënte detectie van bacteriële besmettingen in voedsel, dat is het ambitieuze doel van het pas gestarte Interreg-project agrEUfood. De projectpartners optimaliseren nieuwe biosensortechnologie en maken die industrieel toepasbaar.
Hippe knollen met niet-zo-hippe ziektes? Fytosanitaire risico’s voor nieuwe knolgewassen

bataatYacon, ulluco, bataat, crosne, mashua oca en aardpeer zijn exotische of herontdekte eetbare knolgewassen die aan populariteit winnen. Maar welke ziektes of plagen dragen zij mee? En kunnen die zich verspreiden naar traditionele commerciële gewassen? Onderzoekers van ILVO en PCG zoeken het uit binnen project PRONC.Precisielandbouw bevorderen via een veilige en krachtige rekenomgeving

securityHoe kunnen high performance computing (HPC) en Big Data analyse de landbouw en visserij vooruit helpen? CYBELE zorgt ervoor dat verschillende schakels in de keten veilig toegang kunnen hebben tot grootschalige datasets en dat er rekenkracht ter beschikking komt om deze data te analyseren en verwerken.Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilmaïs? Een meetmethode op basis van Nabij InfraRood Spectroscopie.

maisEen snelle en objectieve methode om de celwandverteerbaarheid van kuilmaïs van verschillende rassen te scoren, daar zijn onderzoekers van ILVO en HoGent naar op zoek. De bedoeling is dat er op die manier een extra, en erg nuttige voederwaardeparameter kan worden toegevoegd aan de rassenlijsten.
Opvallende resultaten

Efficiënter F1-hybriden maken in cichorei: een opstapje naar hogere inulineproductie

industriële cichoreiEen verbeterde techniek voor de productie van ouderlijnen voor zogenaamde F1-hybriden van industriële cichorei kan bijdragen aan cichoreiwortels met naar schatting 20% meer inuline. Dat is het opvallendste resultaat van het ILVO-UGent doctoraatsonderzoek door Jeroen Van der Veken. Het grootste succes schuilde in het voorbereidend werk: het maken van haploïde planten (met gehalveerde DNA hoeveelheid; elk chromosoom is slechts éénmaal aanwezig) die dienen als uitgangsmateriaal voor de ouderlijnen. ILVO heeft al sinds de jaren ‘50 een belangrijk veredelingsprogramma in dit niche-landbouwgewas, eerst gericht op koffiecichorei maar recent op inulineproductie. De inuline die wordt geëxtraheerd uit de cichoreiwortels is een veelgebruikt basisingrediënt voor heel wat voedingsbedrijven.

Rare snuiters in de sierteelt? Monitoring en bestrijding van de taxuskever Otiorhynchus sulcatus

snuitkeverDankzij inventarisatie en monitoring van snuitkeverschade in de Vlaamse sierteelt, is er nu een waarschuwingssysteem voor de veel voorkomende zwarte taxuskever. Dat draagt bij aan een meer efficiënte en duurzame beheersing van dit plaaginsect, maar doet ook vermoeden dat de klimaatopwarming toekomstige problemen met snuitkevers verder in de hand zal werken.Voederstrategieën in de strijd tegen de klimaatverandering

spijsvertering koeVan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door de veeteelt is 65 % afkomstig van de rundveehouderij. Methaan, dat vooral gevormd wordt bij de pensfermentatie, is hierbij het belangrijkste broeikasgas. Ook bij de productie van het voeder voor melkvee worden heel wat broeikasgassen gevormd. In haar doctoraat ging Dorien Van Wesemael op zoek naar strategieën om de uitstoot van broeikasgassen in de melkveehouderij te verlagen.

In de kijker

Innovatieportaal van SmartAgriHubs brengt de digitalisering van de Europese landbouw in stroomversnelling

Smart Agri HubsOp 17 september werd het langverwachte Innovatieportaal van SmartAgriHubs gelanceerd. In enkele dagen tijd registreerden honderden geïnteresseerde stakeholders, en zij konden al meteen genieten van de toegevoegde waarde van de functies binnen het portaal. Het portaal is het resultaat van maanden van ontwikkeling en aanpassing aan de noden van de stakeholders.

ILVO breidt compostsite uit en wijst op potentieel compost: “15 % meer opbrengst in vergelijking met andere bodemverbeteraars.”

opening compostsiteILVO neemt een nieuw bouwwerk in gebruik: deel twee van zijn compostsite. Het gaat om een overdekte opslagruimte met compartimenten voor uitgangsmateriaal en voor afgewerkte compost. “Deze tweede en laatste bouwfase van de compostsite vertegenwoordigde een investering van ruim 500.000”, zegt Evy De Vlieghere, bouwingenieur van ILVO.

Benieuwd hoe ILVO compost maakt en meet? Hier zie je alle stappen op een rij.

Milcobel en ILVO werken samen aan verlaging CO2-uitstoot door melkvee

ILVO en MilcobelZuivelcoöperatie Milcobel en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) slaan de handen in mekaar in de verduurzaming van de melkveesector. Door samen te werken aan onderzoek om de broeikasuitstoot van de sector te verlagen, maken ze zich hard dat tegen 2030 de door Vlaanderen opgelegde daling van 19 procent methaangasuitstoot zal behaald worden. De samenwerking werd vrijdag in Merchtem ondertekend in aanwezigheid van Europarlementslid en voormalig vicepremier Kris Peeters.

Video

SEAFOODTOMORROW verbetert en valideert innovatieve en duurzame oplossingen die de veiligheid en voedingswaarde van vis, schaal- en schelpdieren verbeteren.

Agenda

Nieuwsgolf zomer 2019

In de startblokken

ILVO en Arvesta lanceren gedurfde campagne: "Ontdek soja en pionier samen met ons, voor landbouw én klimaat"

sojaplantILVO en Arvesta zoeken landbouwers met goesting en lef om op eigen veld te pionieren in soja. Met de campagne Ontdek soja! die gelanceerd wordt tijdens de Werktuigendagen in Oudenaarde, hopen ze na 7 jaar onderzoek en veldproeven de introductie van de teelt in Vlaanderen te versnellen.

Soja is een beloftevol nieuw gewas voor de Vlaamse landbouw met bewezen voordelen voor klimaat en milieu. Om de resterende knelpunten weg te werken, is opschaling van het areaal noodzakelijk.

Kristiaan Van Laecke (ILVO): “Enerzijds om zicht te krijgen op de invloed van bodemtype en andere lokale variaties, anderzijds om feedback te krijgen van wie uiteindelijk met de teelt aan de slag moet – de landbouwers zelf.”

Ontdek soja

Slimme gewasbescherming in aardappel- en fruitteelt dankzij Vlaamse technologie

smart cameraSlimme camera’s op drones of tractoren kunnen plantenziektes in landbouwgewassen detecteren. Zo zullen landbouwers lokale ziektehaarden op hun percelen kunnen opsporen en behandelen volgens het principe van de precisielandbouw, wat tot betere gewasbescherming leidt. De nieuwe industrie 4.0-proeftuin ‘Smart Farming 4.0’, die de Vlaamse overheid via VLAIO organiseert, ontwikkelt en demonstreert de komende drie jaar gebruiksvriendelijke en bedrijfszekere toepassingen voor de aardappel- en fruitteelt. Hiervoor slaan zeven onderzoekscentra, onder leiding van ILVO, de handen in elkaar.

FreeBirds - Kippen stimuleren om meer buiten te lopen

kipIndividuele kippen in vrije uitloop opvolgen via tracking systemen om een beter zicht te krijgen op hun welzijn en productie, dat is het doel van het nieuwe project FreeBirds. Kennis over variatie in uitloopgebruik kan dan vertaald worden in aanpassingen aan het ontwerp van de uitloop.


Stabiele en weerbare landbouwsystemen via verrijkte biodiversiteit

nematodenHoe kunnen we de genetische en functionele biodiversiteit (bodemschimmels, bacteriën, insecten…) in een bodem in kaart brengen en bevorderen, zodat de landbouw minder externe bronnen behoeft? Hoe kunnen we via (plant-)ziekteweerbaarheid, technieken van klimaatmitigatie en bodemgezondheid zorgen voor meer en voor een kwalitatievere opbrengst? SOILDIVERAGRO onderzoekt in welke mate ecosysteemdiensten positief kunnen inwerken op de stabiliteit, weerbaarheid en competitiviteit van de Europese landbouw.

Landbouwers met interesse in de opstart van insectenkweek gezocht!

In september 2019 start Introsect, een nieuw project rond de introductie van insectenkweek op landbouwbedrijven. Inagro, Thomas More, Hogeschool Vives, KU Leuven, ILVO en Nationale proeftuin Witloof zijn partners. Zij zullen samen met jou kijken naar de aanwezige infrastructuur en de mogelijkheden om de werkzaamheden van insectenkweek op jouw landbouwbedrijf te starten. Dankzij deze evaluatie en begeleiding kunnen landbouwers met zo weinig mogelijk aanpassingen effectief van start gaan met insectenkweek.

Nog steeds geïnteresseerd? Vul dan zeker de enquête in (maximaal 2 minuten)!

Gezocht: landbouwers met interesse in de opstart van insectenkweek

Opvallende resultaten

ILVO Onderzoeksrapport voor provincie Oost-Vlaanderen: sterke residentialisering van vrijgekomen hoeves

Hergebruik hoevesNet geen 40% van de vrijgekomen hoeves in Oost-Vlaanderen worden omgebouwd tot villa’s. Dat vormt een tot nu toe miskende bron van verstedelijking op het platteland. Slechts 10,5% blijft in landbouwgebruik, en dat vaak tijdelijk. De cijfers komen uit een inventaris opgesteld door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in het kader van het PDPO project ‘Hergebruik hoeves, een uitdaging’, geïnitieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen. Op 3 september 2019 organiseert de Provincie een studiedag waarop het ILVO-rapport wordt toegelicht.

LCA (levenscyclusanalyse) in landbouwcontext? Methodiek verfijnder met indicator bodemkwaliteit en ecosysteemdienst.

oorzaak - gevolgAanpassingen in de LCA methodiek maken het voortaan mogelijk om de milieuduurzaamheid van landbouw en van voedingsproducten beter en meer allesomvattend te evalueren. Door meetbare indicatoren uit te werken voor de complexe begrippen ‘herstel van bodemkwaliteit’ en rekening te houden met ‘ecosysteemdiensten’ krijg je namelijk een fijner beeld van ‘duurzame productiviteit’. Dat concludeert Lieselot Boone in een zopas verdedigd UGent- ILVO doctoraat. We kunnen de landbouwpraktijken nu beter vergelijken op hun bijdrage aan duurzaamheid en klimaatvriendelijkheid. “Dit is een kans voor het beleid. Met deze aangepaste LCA-methodiek kan je aan de landbouwers duidelijker tonen waarom bepaalde keuzes qua kosten-baten gunstiger zijn.”

Verbeterde methodiek voor opsporing antibioticaresiduen in melk en vlees

opsporen antibioticaresiduenILVO en UGent hebben een analysemethode voor antibioticaresiduen in melk- en vleesmatrices op punt gesteld die sneller, goedkoper, en minstens even makkelijk en betrouwbaar is dan wat al bestaat. In zijn doctoraatsstudie daarover boekte ILVO-onderzoeker Geert Van Royen vooral opmerkelijke resultaten in de fase van de opzuivering: hij ontwikkelde een opzuivering met ‘voorgeprogrammeerde’ polymeren (molecularly imprinted polymers of MIPs). “Dit is een goede opstap naar een antibioticasensor, die alle analysefasen in één beweging uitvoert en die concentraties aan rest-antibiotica meteen weergeeft.” Nu iedereen de noodzaak aanvoelt om het antibioticagebruik bij mensen en dier verder te reduceren, is het belangrijk om krachtige en zeer betaalbare meetinstrumenten te kunnen inzetten.

Verwantschap tussen larvale, juveniele en volwassen zeetong populaties blootgelegd op kleine en grote ruimtelijke schaal

zeetongJonge tong aan de Belgische kust blijkt nauw verwant met tong uit het Oost-Engels Kanaal, zo blijkt uit het doctoraatsonderzoek van ILVO-KU Leuven onderzoekster Sophie Delerue-Ricard. De nieuwe kennis over verwantschappen binnen en tussen vispopulaties draagt bij tot een nog duurzamer visserijbeheer.


Wereldkaart van bodemaaltjes gepubliceerd, mét ILVO-data

kaart bodemnematodenHet gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature publiceerde zopas een groots opgevatte studie over de aantallen en de samenstelling van microscopisch kleine aaltjes in de bodem. Liefst 57 onderzoeksinstellingen, waaronder ILVO als Vlaams partnerinstituut, waren hierbij betrokken. De studie levert cruciale inzichten over de verspreiding van aaltjes en over hun niet te onderschatten rol in de koolstofcyclus, een belangrijke factor in alle toekomstige klimaatscenario’s.


Toegang tot landbouwgrond, hoe regelen ze dat in Frankrijk? Lees het rapport ‘SAFER in beeld’ nu online

SAFERIn Frankrijk wordt de koop en verkoop van landbouwland sterk gereguleerd door een SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural). De overheid legt de visie op landbouw vast, namelijk (1) de promotie van landbouw en bosbouw, met specifieke aandacht voor jonge landbouwers; (2) de bescherming van milieu, landschap en natuurlijke hulpbronnen en (3) de ondersteuning van lokale ontwikkeling en lokale economie.

In de kijker

GARNAAL in de Noordzee doet het (wel) goed

aanvoer garnaal Belgische vlootEr bestaan heel wat wetenschappelijke cijfers over de Noordzee visbestanden. Specifiek voor garnaal tonen de lange tijdsreeksen geen dalende trend. Hans Polet, hoofd visserijonderzoek ILVO: “Er is wellicht een nuance aan te brengen in het recente nieuws dat er 5 keer minder garnaal wordt gevonden. De dataverzameling op het strand die VLIZ laat uitvoeren met burgerwaarnemers is een nieuwe manier om cijfers te verzamelen en kan in toenemende mate een rol spelen in de studie van het leven in zee. Het is een interessant extra stuk van de puzzel. Maar voor de studie van garnaal en klimaat kunnen andere cijfers, uit de wetenschappelijke surveys en de visserijaanvoer, meegenomen worden.”

Expertise dierenwelzijn runderen gedeeld via ILVO Living Lab Veehouderij

ILVO RundveeloketVoor: veehouders, dierenartsen, voervoorlichters, fokkerijadviseurs, stallenbouwadviseurs, landbouw(hoge)scholen, studenten, slachthuismedewerkers, allerlei agrarische bedrijven en spelers…

ILVO versterkt contacten met PERU: memorandum of understanding met INIA-Peru ondertekend

INIA Peru en ILVOILVO en zijn Peruaanse tegenhanger INIA – Peru hebben een memorandum of Understanding (MOU) ondertekend dat wetenschappelijke samenwerking en uitwisseling mogelijk maakt, met onmiddellijke ingang. De Ambassadeur voor Peru in ons land, en tevens permanente vertegenwoordiger bij de EU, Gonzalo Gutierres kwam op bezoek bij ILVO Melle om getuige te zijn van de plechtige ondertekening.


ILVO schrijft nieuwe editie van de 'Vis- en Zeevruchtengids’

Vis- en zeevruchtengids MOUVoortaan schrijft ILVO de ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’. Tot nu toe waren het VLIZ en ILVO samen die zorgden voor de redactie met jaarlijkse updates. In een ‘Memorandum of Understanding’ dat zopas is ondertekend, belooft ILVO om de taak vanaf nu alleen op zich te nemen. De Vis- en Zeevruchtengids is een begrip in de brede professionele sector van vischefs, verwerkers, instituten, handelaars, vissers en kwekers. Els Torreele (ILVO): ‘Zij beschouwen de gids – op papier en digitaal - als een rijke en betrouwbare bron van informatie over alle relevante visserijproducten. De duurzaamheidsbeoordelingen van soorten, visgronden, technieken, verwerkingen en ketens zijn gebaseerd op visserijdatasets, door ILVO geproduceerd en geïnterpreteerd, voor allerlei toepassingen.’

Nieuwe campus voor VLIZ en ILVO op Oosteroever Oostende

Nieuw gebouw ILVO en VLIZMinisters Muyters en Van den Heuvel tekenden vandaag de bouwopdracht voor de nieuwbouw die het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) en de Oostendse vestiging van het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) samen gaan betrekken op de Oosteroever in Oostende. Het nieuwe gebouw zal worden gerealiseerd door Algemene Bouw Maes (deel van groep Van Roey). Het gunningsproces werd gecoördineerd door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.


BioBoost - Van kledij uit snoeiafval van tomaten tot gezonde sapjes uit tomatenoverschotten

De tuinbouw produceert grote hoeveelheden 'groenafval', zoals plantaardige resten (stengels en bladeren) en onverkoopbare groenten en fruit, die op dit moment voornamelijk worden weggegooid of worden gebruikt voor het maken van compost. Groenafval wordt ook gebruikt voor de productie van groen biogas.
In het project BioBoost worden de mogelijkheden voor hoogwaardig gebruik van tuinbouwresiduen en plantenstoffen onderzocht en in de praktijk gebracht in gezamenlijke proef-en testprojecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven. Deze video toont de eerste resultaten.
Meer info: https://www.bioboosteurope.com/nl/
Contact: Bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be

Agenda

Abonneren op onze nieuwsbrief?

Wens je op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over ILVO?

Abonneer je dan op onze ILVO nieuwsgolf.