Pers en media

VILT - donderdag 20 december 2012

Europese visserijministers akkoord over visquota 2013

Na twee dagen onderhandelen, hebben de Europese ministers van Visserij een akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden voor 2013. "Ook dit jaar liggen de vastgelegde vismogelijkheden volledig in lijn met het wetenschappelijk advies, waardoor zowel een duurzame toekomst voor de visbestanden als voor de Vlaamse visserij wordt verzekerd", laat minister-president Kris Peeters weten.

VisnetDankzij het akkoord op de Europese Raad van visserijministers zijn voor elk van de visbestanden verdere concrete stappen gezet naar een duurzame en ook selectieve bevissing. Het goedgekeurde voorstel bevat de vangstmogelijkheden voor de Vlaamse visserijsector voor 2013. Voor een aantal visstocks zullen de definitieve cijfers pas vastgelegd kunnen worden nadat er ook een akkoord gesloten wordt met Noorwegen, en dit is voorzien voor midden januari 2013.

Minister-president Kris Peeters voerde de voorbije jaren een beleid gericht op duurzaamheid, en die aanpak lijkt stilaan resultaten op te leveren. Het voor Vlaanderen belangrijke bestand van schol in de Noordzee blijft het uitstekend doen, en het meerjarenplan laat opnieuw een stijging met 15 procent toe. In het Engels Kanaal stijgt het scholquotum zelfs met 26 procent.

Goed nieuws is er ook voor tong in het Bristol Kanaal (+4%). In dit gebied nam Vlaanderen in september 2012 al maatregelen om de selectiviteit te verhogen, en vanaf 1 juni 2013 worden veel grotere maaswijdten voor de ganse vloot in alle gebieden van toepassing, waardoor er minder ongewenste bijvangsten en teruggooi zijn. "Hiermee gaat Vlaanderen veel verder dan wat de Europese regels voorschrijven", benadrukt Peeters.

Voor de typische bijvangstsoorten (tarbot, griet, tongschar, enz.) in de gemengde visserij blijven de vangstmogelijkheden voor 2013 gelijk aan die van dit jaar. De Europese kabeljauwbestanden blijven het moeilijk hebben, ondanks het herstelplan dat al sinds 2002 in voege is. Toch zijn er positieve signalen. De Raad besliste dan ook om het herstelplan bij te sturen om teruggooi van kabeljauw te ontmoedigen.

Roggen zijn ook een kwetsbare soort, en om die reden wordt het quotum met tien procent verlaagd. De situatie van tong in de Ierse Zee noopt tot ingrijpende maatregelen. Het quotum wordt daarom verminderd met 53 procent. Ten slotte werd tijdens de Visserijraad ook beslist om het huidige aantal dagen dat de vloot actief kan zijn op zee, te behouden.

"Ik ben tevreden dat we opnieuw een duurzaam akkoord hebben kunnen afsluiten dat de wetenschappelijke adviezen en beheerplannen op lange termijn respecteert. Bovendien hebben we enkele belangrijke engagementen genomen om de selectiviteit verder te verbeteren. Hiermee blijven we ook in 2013 op de weg naar een duurzame en selectieve visserij. Bedoeling is om tegen 2015 voor zoveel mogelijk soorten de 'maximaal duurzame opbrengst' te halen", aldus Kris Peeters.

De Rederscentrale reageert teleurgesteld op de forse inperking van de vangst van tong in de Ierse Zee. Volgens de beroepsvereniging bestaat er "een belangrijke discrepantie tussen de wetenschappelijke vaststellingen en hetgeen door de vissers wordt gezien". In de Ierse Zee zijn er onnoemelijk veel projecten ontwikkeld rond windmolenparken. "De Vlaamse vissers hebben grotendeels de visvangst moeten verplaatsen, terwijl volgens ons de wetenschap gegevens blijft ophalen op plaatsen waar projectontwikkeling de tong al lang heeft verjaagd", zegt Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale.

Volgens Els Torreele van de onderzoeksgroep visserijbiologie aan het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) komen de quota-aanpassingen voor de Noordelijke zeeën vrij goed overeen met de wetenschappelijke adviezen. "Bij een aantal quota is zelfs minder toegekend dan de adviezen voorstelden", aldus Torreele. Zo zijn de quota voor schol in de Noordzee verminderd, terwijl het visbestand het er wel goed doet. Ook voor kabeljauw zijn de quota lager dan de wetenschap adviseerde.

Bron: VILT
Contactpersoon: Els Torreele