Pers en media

Nieuwtje - donderdag 9 januari 2020

Iedereen nu aan de slag om onze Noordzee een duurzame toekomst te garanderen in 2050

Met de ‘Think Tank North Sea’ wordt gewerkt aan een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Twee werkgroepen, waaraan ook ILVO-onderzoekers deelnamen, gingen in 2019 aan de slag rond de thema's 'Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaatverandering’. Zij komen nu met aanbevelingen en kernprincipes waarmee stakeholders vandaag al mee kunnen rekening houden in hun operaties. Op die manier kunnen zij om ons stukje Noordzee in 2050 een mooie toekomst te garanderen.


Leven met klimaatverandering

figuur die toont hoe wetenschap, beleid, industrie en maatschappij allemaal betrokken zijn bij de bekommernissen over een leefbare veilige kustzoneBelgië staat wereldwijd op de tiende plaats op het vlak van kwetsbaarheid tegen een hogere zeespiegel. Binnen de werkgroep ‘Leven met klimaatverandering’ filosofeerden vertegenwoordigers uit de quadruple helix (beleid, industrie, wetenschap, burger) samen over de voornaamste bekommernissen die een leefbare, veilige kustzone tegen 2050 in de weg staan. Deze bekommernissen werden vervolgens gekoppeld aan concrete actiepunten, toepasbaar op verschillende organisatieniveaus. “Via deze denkoefening werd duidelijk dat beleid, wetenschap, industrie én de burger bekommerd zijn om het klimaat. Ik neem mee dat het nodig is dat onze wetenschap meer doorstroomt naar de burger en beleid zodat de kloof tussen kennis en perceptie gedicht kan worden,” zegt ILVO-onderzoeker Gert Van Hoey.

Nota “leven met klimaatverandering”

Werken met de natuur

figuur over gebalanceerd ecosysteem met circulaire processen en ecosysteemdienstenWerken met de natuur biedt interessante mogelijkheden voor de toekomstige exploitatie van mariene ecosysteemdiensten. Mits focus en een goede planning op alle niveaus kan werken met de natuur integraal deel uitmaken van het businessplan voor alle menselijke activiteiten op zee tegen 2050. De visietekst werkt drie concrete voorbeelden uit, en toont zo de breedte van mogelijkheden aan van het bouwen met de natuur op zee: natuurlijke kustverdediging, multi-trofische aquacultuur en natuur-inclusieve offshore bouwwerken.

Nota “werken met de natuur”

Werkgroep-rapporteur en ILVO-onderzoeker Kris Hostens: “Bij de uitwerking van de 2 thema’s die in 2019 verder werden uitgediept binnen de Think Tank North Sea en tijdens de interactieve voorstelling op 19 december van de 2 visieteksten was het duidelijk dat alle participanten binnen de zogenaamde quadruple helix op eenzelfde lijn staan. Een doorgedreven samenwerkingsverband tussen alle actoren, actief ‘werken met de natuur’ en nu actie ondernemen via gerichte en maatschappelijk gedragen pilootprojecten in het kader van ‘leven in een veranderend klimaat’ zullen een belangrijke leidraad vormen in de komende decennia voor het marien onderzoek in België en de omringende Noordzeelanden. Blij dat we als ILVO (als rapporteur en als deelnemers aan de 2 werkgroepen) ons steentje hebben bijgedragen aan deze toekomstvisie voor een optimaal beheer van de diverse ecosysteemdiensten die onze Noordzee te bieden heeft.”

De bevindingen en adviezen van de twee werkgroepen zijn voorgesteld in bondige en mooi geïllustreerde visieteksten. Iedereen kan er binnen zijn of haar veld nu al mee aan de slag! Of je nu een burger bent, een wetenschapper, een beleidsmaker of werkt in de industrie.

De Think Tank North Sea ontwikkelt een breed gedragen langetermijnvisie rond de kernprincipes die een goed beheer en gebruik van het Belgisch deel van de Noordzee in de toekomst (Noordzeevisie 2050) mogelijk maken. De trekkersrol van de Think Tank North Sea wordt opgenomen door de Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN/OD Natuur) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 
www.thinktanknorthsea.be

Contact: kris.hostens@ilvo.vlaanderen.be