Pers en media

ILVO persbericht - dinsdag 12 oktober 2010

ILVO oogst het eerste deel van het proefveld met genetisch gemodificeerde maïs (MON810) in Wetteren

Vandaag 12 oktober 2010 is op de Oosterzelesteenweg 84, 9230 Wetteren maïs geoogst, waarvan een deel GGO maïs. Het gaat om een teelt die in het kader van een wetenschappelijke proef van het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werd ingezaaid, meerbepaald in het kader van de evaluatie van het Vlaams decreet over co-existentie. Tijdens de oogstoperatie zijn een set monsters voor laboratoriumanalyse genomen volgens een vooraf bepaald steekproefplan. Ook tijdens de opslag van de gehakselde partijen zijn proefmonsters genomen. De oogst en de bijhorende bemonstering zijn volledig volgens plan verlopen. In de loop van november moet enkel nog de oogst van de korrelmaïs plaats vinden volgens een vergelijkbaar scenario.

Achtergrond

In april 2010 zaaide ILVO een veld in met een voor teelt geautoriseerde GGO-maïs (MON810). Op een terrein van 12 ha werd 1 ha GGO-maïs omringd door percelen gangbare niet-GGO mais. Tussen de GGO maïs en de niet-GGO maïs werden isolatiestroken voorzien.

Doel is om de vigerende co-existentieregels van de Vlaamse overheid voor maïsgewas kritisch te evalueren. De onderzoeksvragen zijn met name: 1. Is de wettelijk vastgestelde isolatieafstand vanaf de GGO percelen (50 meter) voldoende om vermenging (kruisbestuiving) boven de 0,9%drempel te vermijden in omliggende niet-GGO-velden? 2. Wat is de kans op verspreiding en vermenging van GGO via de zaai- en oogstmachines? 3. Hoe kan de bemonstering op een representatieve wijze gebeuren ( in de naburige velden en in de geoogste partijen ervan) om valabele uitspraken te garanderen over eventuele vermenging?

In de verschillende fasen van de teelt zijn en worden uitgebreid monsters genomen van bladmateriaal, maïspollen, maïskolven, geoogste snijmaïs en korrelmaïs, en dit in het ILVO GGO-veld, de omliggende ILVO niet-GGO-velden en de verderop gelegen maïsvelden. De stalen werden/worden onderzocht in een geaccrediteerd laboratorium.
Het eindrapport is te verwachten tegen maart 2011.

Informatie en educatie

Behalve het wetenschappelijk onderzoeksluik bevat dit proefproject ook een educatief luik. Tijdens de uitvoering van dit project wordt educatief materiaal gegenereerd dat later zal dienen voor de opleiding van loonwerkers en landbouwers die wensen te werken met GGO gewassen. Daarnaast worden tijdens de uitvoering van het experiment de overheid, de landbouwsector, de stakeholders, buren en de maatschappij geïnformeerd over de stand van zaken van het experiment.

In het kader van deze opdracht zijn tijdens de oogstoperatie de lokale gemeentebesturen, betrokken ambtenaren en voorlichters, de naburige school en landbouwers, en een aantal betrokken wetenschappers ter plaatse uitgenodigd. Zij kregen uitgebreid uitleg.

Geoogste partij

De gehakselde maïs (zowel de GGO-maïs als de niet-GGO-maïs) worden apart (in afbreekbare plasticfolie verpakt op de proefhoeve van ILVO. Dit is het moment voor de laatste staalnames. De eerste opslag is ook het punt in de keten van de primaire productie tot waar het decreet co-existentie van toepassing is. De geoogste maïs is bestemd als veevoeder.

Contactpersonen

Marc De Loose, wetenschappelijk verantwoordelijke ILVO, gsm 0496 749281
Greet Riebbels, communicatie ILVO, gsm 0486 260014