Pers en media

ILVO persbericht - maandag 13 december 2010

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers 2011

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) publiceert voor de 21ste keer een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen (maïs, voederbiet, gras, klaver, bladkool, stoppelknol) en voor groenbedekkers (bladrammenas, gele mosterd, facelia, wikke, raaigras en rogge).

Op basis van langlopende vergelijkende veldproeven (3 jaar op 5 tot 7 locaties in België en dus op verschillende bodems) worden oude en nieuwe rassen vergeleken. ILVO is, samen met de Waalse zusterorganisatie CRA in Gembloux, opdrachthouder om officiële rassenvergelijkingen te organiseren. De opdracht komt van het “Agentschap Landbouw & Visserijonderzoek – Productkwaliteitsbeheer – Vlaamse overheid” en “Direction générale opérationelle – Direction de Qualité – Région wallonne” voor alle landbouwgewassen. Een uitzondering vormen de suikerbiet-rassenproeven. Die worden door het KBIVB georganiseerd.

Door een continu aangepast evaluatiesysteem voor beoordeling van nieuwe rassen worden steeds alleen de beste rassen in de catalogus opgenomen. In de rassenlijst zijn de objectieve beschrijvingen van opbrengst, ziekteweerstand, kwaliteit, e.d. voor elk aanbevolen ras opgenomen. Rassen worden aanbevolen als ze op een vooraf bepaalde set van criteria hoger scoren dan de andere rassen.

Voor de Belgische veehouder, maar zeker ook voor de zaadfirma’s, loonwerkers, overheidsvoorlichters, praktijkcentra en landbouwscholen is de ILVO-rassenlijst sinds haar ontstaan in 1989 een vaste waarde geworden. De rassenlijst biedt een objectieve garantie aan de landbouwers: zij kunnen nieuwigheden zonder noemenswaardige risico’s in hun teeltplan inschakelen. Vooral voor voedergewassen, die op het eigen bedrijf verbruikt worden, is de nood aan een objectieve rassenvergelijking groot.

Bewezen meeropbrengst door rassenlijst

Een verantwoorde rassenkeuze is één van de belangrijke schakels om te komen tot een rendabele en duurzame teelt. Voor het laatste decennium alleen al is de productie van verschillende groenvoedergewassen met 1 à 2 % per jaar gestegen. De opbrengst van de huidige beste (aanbevolen) rassen kuilmaïs halen bv. 12% meer opbrengst dan de kuilmaïsrassen van 10 jaar geleden. Het rassenonderzoek (van ILVO) heeft dus door zijn strenge evaluatieprocedure een belangrijke bijdrage tot de rentabiliteit geleverd. Op die manier kan de landbouwer meegenieten van de vooruitgang van de veredeling.

Een efficiënt gebruik van de beste rassen is niet los te koppelen van de meest geschikte teelttechniek. In de nieuwe rassenlijst zijn ook gegevens voor rassenkeuze onder specifieke uitbatingsvoorwaarden (bv. lage bemesting) toegevoegd. Deze gegevens zullen jaarlijks op basis van nieuwe onderzoekingen aangepast worden.

Hoe is de rassenlijsten te bekomen?

ILVO verspreidt de rassenlijst digitaal via haar website en via haar elektronische nieuwsbrief (nieuwsgolf). Het is mogelijk om tegen betaling een print-versie van de lijst aan te vragen via:

ILVO – Plant – Teelt & Omgeving
T.a.v. Sabine De Vogelaere
Burg. Van Gansberghelaan 109, bus 1
9820 MERELBEKE
Tel. 09/272.27.00
Fax 09/272.27.01

De rassenlijsten worden opgestuurd na storting op het rekeningnr. 733-0386569-54 van het EV – ILVO met vermelding van de gewenste rassenlijst(en) (Nl of Fr) + aantal (7 Euro per rassenlijst, verzendingskosten inbegrepen).

Een verdere uitbouw van de beschrijvende en aanbevelende rassenlijsten zal ook in de toekomst één van de prioritaire dienstverlenende opdrachten van het Rassenonderzoek – ILVO-Plant blijven. Sinds 2001 zijn de kuil- en korrelmaïs, grassen voor groenvoederdoeleinden, voederbieten en groenbedekkers in één brochure gebundeld. Dat levert een nog nuttiger document op voor de landbouwer die zijn volledige teeltrotatie bepaalt op basis van zijn eigen bedrijfsbehoefte en – areaal.

Deze Belgische rassencatalogus blijft actueel voor de ingeschreven rassen tot oktober van het lopende jaar.

Contactpersonen

Joke Pannecoucque, ILVO wet. attaché ‘Teelt en Omgeving’ gsm 0473 51 77 52 tel 09 272 26 87
Johan Van Waes, ILVO, wet. directeur ‘Teelt en omgeving’ gsm 0494 81 27 59 tel 09 272 26 68
Greet Riebbels, ILVO Communicatie gsm 0486 26 00 14 tel 09 272 25 05