Pers en media

ILVO persbericht - vrijdag 4 maart 2011

Wetenschappelijke/technische knowhow en praktijkervaringen i.v.m. (de

ILVO organiseert studiedag over energetische en andere toepassingen van houtige gewassen in Vlaanderen: 17 maart 2011, 18 u

Op het ILVO (Vlaams Wetenschappelijk Instituut voor landbouw en Visserijonderzoek in Merelbeke) loopt momenteel een onderzoeksproject rond meerjarige houtige energieteelten. Energiegewassen zijn planten die niet aan voedsel gerelateerd zijn, maar die wel een groot en hernieuwbaar volume biomassa opleveren dat kan omgezet worden in energie.


Energie wordt almaar duurder. Landbouwers, tuinders, bedrijven en particulieren die een onderbenut terrein hebben, kunnen tegenwoordig overwegen om een meerjarig energiegewas aan te planten: snelgroeiende wilg of populier, miscanthus of bamboe. 1 ha wilg of miscanthus kan jaarlijks 4.000 tot 6.000 liter stookolie vervangen.

Studies op het ILVO bewijzen dat deze zogenaamde biomassateelten relatief makkelijk te telen, te oogsten, en om te zetten zijn in warmte of energie. De eerste Vlaamse praktijkvoorbeelden bewijzen dat het, ondanks de kosten van aanleg en investeringen in een verbrandingsinstallatie, om een rendabele en ecologisch te verdedigen keuze gaat, tenminste als de energie thuis of op het eigen bedrijf wordt opgewekt en gebruikt.

In onze buurlanden vinden deze houtige meerjarige teelten volop ingang. In Vlaamse context ligt er onder andere een interessant potentieel bij landbouwbedrijven met een middelgrote energievraag, zoals intensieve veehouderij (pluimvee en varkens) en koude serreteelten.

ILVO nodigt u uit op een allesomvattende infoavond over meerjarige houtige energieteelten op 17 maart 2011. Deze avond vindt plaats in het kader van het project ‘EnergieBewust Boeren’, gefinancierd door de Europese Gemeenschap (EFRO), Vlaanderen (Agentschap Ondernemen) en de vijf Vlaamse provincies. In bijlage de officiële uitnodiging.

ILVO richt zich tot agro‐ en andere bedrijven ( en ook particulieren) die de meest recente en objectieve (niet‐commerciële) informatie rond houtige energiegewassen wensen. Dus mensen die

  • een bestemming zoeken voor onderbenutte (natte, arme, vervuilde…) grond.
  • de rendabiliteit en haalbaarheid van een eigen energie‐plantage en bijhorende installatie kritisch willen doorlichten,
  • ook de industriële en bodemverrijkende toepassingen van houtige biomassa willen kennen.
  • uit eerste hand getuigenissen van energietelers en technische uitleg inzake teelt, oogst, bewaring en installaties willen horen. (Er spreken bedrijfsleiders die momenteel al korteomloophout, miscanthus of bamboe telen. Onderzoekers brengen in een eerste luik de teelttechniek, de rendabiliteit , voor‐ en nadelen van korte-omloophout, miscanthus en bamboe.)

De inschrijvingen tot nu toe tonen dat er interesse is uit zeer diverse hoeken (vb. afvalmaatschappijen, overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor herbestemming van verlaten terreinen, landbouwers, particulieren, houtindustrie…)

Contactpersoon

Hilde Muylle, onderzoeker energiegewassen, Hilde.Muylle@ilvo.vlaanderen.be, 09 272 28 64
Communicatie: Greet Riebbels, ILVO communicatie, Greet.Riebbels@ilvo.vlaanderen.be, 0486 26 00 14