Pers en media

ILVO persbericht - zondag 20 februari 2011

Kennisnetwerk voor ICT, automatisatie en robotica in de landbouw zoekt partners

210 Europese wetenschappelijke onderzoeksgroepen die actief zijn op het snijpunt tussen ICT-en robotica enerzijds en landbouw en visserij anderzijds zijn samengebracht in een databank en kennisnetwerk. Zij komen uit 15 Europese landen. Hun gegevens, expertise en onderzoek zijn op systematische wijze vindbaar gemaakt in een eerste lexicon en via de website www.ict-agri.eu.

Europa wil het netwerk eerst en vooral bekend maken bij wetenschappers en ontwikkelaars. Zo kunnen vervolgens samenwerkingsverbanden ontstaan die innovaties en ontwikkelingen op efficiënte wijze versnellen. In tweede instantie kunnen ook andere betrokkenen hun voordeel doen met het kennisnetwerk. Hun complexe technologische vragen en behoeften kunnen voorgelegd worden aan de meest geschikte groep.


Technologie-ontwikkelaars in kaart

Op 1 mei 2009 ging het ICT-AGRI-era net (Information and Technology in Agriculture/European Research Area) van start. Dit netwerk wil onderzoek in het ICT/landbouw domein binnen Europa versterken en beter organiseren. Toekomstige onderzoeksprojecten zullen efficiënter afgestemd worden op de snel veranderende noden van landbouwers, agro- en voedingsindustrie en beleid.

Voor België kreeg het ILVO (Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), en meerbepaald de groep ‘Agrotechniek’, de opdracht om het bestaande onderzoek in kaart te brengen. Vijftien partners in andere Europese landen deden hun deel van het werk.

Vandaag wordt een eerste compilatie gepubliceerd in het boek: “ICT-AGRI country report: report of organisation of research programmes and research institutes in 15 European countries”.

Tegelijk wordt via een nieuwe website de achterliggende database “Meta Knowledge Base” beschikbaar op www.ict-agri.eu. Informatie over de onderzoeksgroepen wordt in deze database aangevuld met meer specifieke informatie rond lopend onderzoek, expertises en nieuwe ontwikkelingen, producten, software en standaarden.

Partners en klanten gevraagd

Door zich te registreren via http://db-ictagri.eu/usr/Registration_edit.php gaan onderzoekers/ontwikkelaars/bedrijven/beleidsmakers deel uitmaken van een netwerk van personen en organisaties die werken rond het gebruik van ICT en robotica in de landbouw.

Voor onderzoeksgroepen is zowel het boek als de website een interessante tool om partners te zoeken met gelijkaardige en/of complementaire competenties. Zo kunnen nieuwe Europese onderzoeksconsortia ontstaan. Tegelijkertijd kunnen de onderzoeksprogramma’s op elkaar worden afgestemd. Geregistreerde stakeholders zullen ook kunnen meewerken aan een Europese strategische onderzoeksagenda (SRA of Strategic Research Agenda), waaruit uiteindelijk een tweetal Europese CALLS (oproepen voor toekomstig onderzoek) zullen ontstaan.

Geregistreerde stakeholders zullen ook kunnen meewerken aan een strategische onderzoeksagenda (SRA of Strategic Research Agenda) voorde Europese commissie. Een tweetal onderwerpen uit deze agenda zullen gekozen worden als ICT-AGRI call topics.

Een industriële partner (bijv. een softwareontwikkelaar) kan via de database op zoek gaan naar specifieke toepassingen voor zijn product/techniek binnen de (innovaties in ontwikkeling voor de) landbouw. Omgekeerd komt nieuwe industriële expertise ook op de radar van wetenschappelijke partners en kan ze zo een toepassing vinden bij de ondersteuning van hun projecten.

Ook voor de landbouw- en visserijsector werkt het in twee richtingen: landbouworganisaties komen bijv. snel te weten in welke ontwikkelingsfase een innovatieve sensor zit. Omgekeerd kunnen actuele praktische behoeften en vragen sneller hun weg vinden naar een netwerk waar de knowhow aanwezig is.

Beleidsmakers tenslotte kunnen de database gebruiken om leemten in onderzoekstopics te vinden om zo hun programma’s beter te sturen.

Relevantie

Europa is de wereldleider op diverse vlakken van ICT-ontwikkeling en innovatie. Verschillende onderzoeksgroepen trachten automatiseringstechnieken toe te passen en te modificeren voor de specifieke noden en condities in de landbouw en de typische eigenschappen van biologische producten.

De samenwerking over de grenzen van landen en sectoren heen kan nog beduidend worden verbeterd. Zo is er een overlapping tussen onderzoeken voor bepaalde toepassingsgebieden en technologieën. Of er zijn problemen in de landbouw die niet of onvoldoende aangepakt worden, maar waarvoor er misschien wel oplossingen voorhanden zijn in andere sectoren.

De behoefte aan automatisering en bijhorende standaardisering in de landbouw en visserijsector blijft groeien: men moet voldoen aan een strengere reglementering op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn, de productiviteit dient te worden gemaximaliseerd en de impact op milieu en omgeving moet omlaag.

Een grote hulp daarbij is de sterke(re) coördinatie van het onderzoek en ontwikkeling van deze technologieën op Europees niveau.

Het succes van de eerste call met maar liefst 44 transnationale onderzoeksvoorstellen voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro bewijst de interesse van de onderzoekswereld voor dit initiatief.

Voorbeelden van geslaagde ICT-verwezenlijkingen in de landbouw

Veel werk is reeds gebeurd inzake de productie van robuuste en bedrijfszekere sensoren die bestand zijn tegen weersomstandigheden of stalklimaten (stof, ammoniak,…). Agrotechnologen streven naar standaardisatie en compatibiliteit voor communicatie tussen verschillende sensoren, tussen sensoren en de computer(management)software van landbouwer. Zelfs automatische connecties van primaire producenten naar externe partijen zoals leveranciers of overheid worden onderzocht.

De inzet van GPS-gestuurde machines verlaagt het gebruik van pesticiden en kunstmeststoffen. Sensoren op de machines evalueren de gewastoestand en sturen de toepassing van pesticiden en meststoffen.

Door veranderingen in bijvoorbeeld voeder- en waterverbruik, tijdsbesteding, melkproductie en melkanalyse bij koeien vroegtijdig en geautomatiseerd te signaleren kan de veehouder het welzijn, de gezondheid en de productie van de dieren optimaal houden. Integratie van de geregistreerde parameters (automatische voederautomaten, melkrobotten, diersensoren) leidt hier bovendien tot een tijds- en kostenbesparende management.

In de groenten- en fruitsector kunnen productkwaliteit en veiligheid continu automatisch worden gemeten door kleine sensoren.

Meer informatie: www.ict-agri.eu

Contactpersoon

Greet Riebbels, ILVO communicatie, 0486 26 00 14 Greet.Riebbels@ilvo.vlaanderen.be

Jürgen Vangeyte en Stephanie Van Weyenberg, nationaal contactpunt ICT-Agri, stephanie.vanweyenberg@ilvo.vlaanderen.be