Pers en media

VILT - woensdag 27 juni 2018

INNOSETA wil innovatiekloof spuittechnieken dichten

Het nieuwe thematisch netwerk INNOSETA wil de innovatiekloof dichten tussen enerzijds het onderzoek en de technologie-ontwikkelaars van innovatieve spuittechnieken en anderzijds, de eindgebruikers. “Het gebruik van innovatieve toepassingstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen biedt verschillende voordelen voor onze landbouwers in België en hun collega’s in Europa”, zegt David Nuyttens van ILVO. “We stellen ons als doel in het project om een online gemeenschap op te richten waar alle sleutelfiguren met elkaar kunnen interageren om zo een stap voorwaarts te zetten in het gebruik van slimme spuittechnologieën”, klinkt het.

Het nieuwe Horizon2020 thematisch netwerk INNOSETA (Innovative Spraying Equipment Training Advising) zal de uitwisseling van ideeën en informatie tussen de industrie, universiteiten, onderzoekscentra en de landbouwsector stimuleren om ervoor te zorgen dat innovatieve spuittechnologieën ingang vinden in de dagdagelijkse praktijk. Dit met het oog op een duurzame gewasbescherming met een minimale belasting voor mens en milieu. Daarnaast wil het ook de noden van de sector in kaart brengen. Binnen dit netwerk is het Vlaams Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) een belangrijke partner om de kloof te dichten tussen de verschillende actoren.

“Het gebruik van innovatieve toepassingstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen biedt verschillende voordelen voor onze landbouwers in België en hun collega’s in Europa zowel vanuit een economisch, landbouwkundig als een milieuvriendelijk perspectief”, legt David Nuyttens van ILVO uit. “Om de landbouwers te helpen om hun weg te vinden in het groot aanbod aan technologische vernieuwingen in de sector zullen we een online databank genereren waar alle relevante informatie over spuittechnieken overzichtelijk terug te vinden is. Dit zijn zowel commercieel beschikbare technieken als onderzoeksresultaten, goede praktijken en cursussen.”

Via zoekopdrachten in het Nederlands kan de databank efficiënt van thuis uit geraadpleegd worden. Bovendien zal aan de landbouwers de kans geboden worden om ideeën en voorstellen tot verbeteringen in gewasbescherming uit te wisselen en bestaande technologieën te evalueren. “We stellen ons als doel in het project om een online gemeenschap op te richten waar alle sleutelfiguren met elkaar kunnen interageren om zo een stap voorwaarts te zetten in het gebruik van slimme spuittechnologieën”, klinkt het bij ILVO.

Aan het project nemen 15 Europese partners deel, gaande van onderzoekscentra en universiteiten, landbouworganisaties en de voornaamste Europese belangengroepen van zowel landbouwers als fabrikanten van landbouwmachines en gewasbeschermingsmiddelen. ILVO stelt zijn expertise en netwerk ter beschikking om een inventaris te maken van alle mogelijk innovaties, maar ook voor het samenbrengen van alle beschikbare opleidingen en adviezen. Daarnaast engageert ILVO zich ook om de noden van de landbouwers en de sector mee in kaart te brengen door het bevragen van de verschillende stakeholders.

“Via regionale workshops bieden we landbouwers ook de mogelijkheid om samen te overleggen en samenwerkingen op te zetten om de noden aan te pakken”, aldus ILVO. “Deze workshops worden georganiseerd in samenwerking met onze Nederlandse partner, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), en vinden op verschillende locaties in België en Nederland plaats in 2019. Ideeën en knelpunten voortvloeiend uit deze lokale workshops worden verder aangepakt in één van de drie internationale evenementen.”

Bron: VILT