Pers en media

VILT - donderdag 25 januari 2018

Luchtwassers op stallen houden omgevingslucht schoner

Luchtwassers worden op varkens- en kippenstallen geplaatst om de emissie van ammoniak te verminderen, maar ze doen meer dan dat. “De technologie staat niet stil. De huidige installaties zorgen ook voor belangrijke reducties van fijn stof en geuremissies”, informeert minister Joke Schauvliege de Vlaamse parlementsleden Bart Caron (Groen) en Bart Dochy (CD&V). Zij zaten met een aantal vragen na een studiedag over intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden. Ook de minister nam kennis van het ILVO-onderzoek, dat tot genuanceerde conclusies komt in tegenstelling tot de alarmerende besluiten die de West-Vlaamse Milieufederatie trok uit een eigen literatuurstudie.

Volksvertegenwoordigers Caron en Dochy waren beiden aanwezig op een studiedag in Brugge over veehouderij, luchtkwaliteit en gezondheid. Hun vraag om uitleg aan de minister vloeit voort uit hetgeen ze daar gehoord hebben. Caron wil bijvoorbeeld weten of de bestaande maatregelen, zoals luchtwassers op stallen, volstaan om de uitstoot van endotoxinen in de leefomgeving tegen te gaan.

Endotoxinen zijn afkomstig van Gram-negatieve bacteriën zoals E.coli en Salmonella. De veehouder is er meer aan blootgesteld dan de omwonenden rond een stal aangezien hij dagelijks in de ongezuiverde stallucht werkt. Daarom maakt het Groen-parlementslid de bedenking of bedrijfsleiders en hun personeel niet beter geïnformeerd moeten worden over de gevolgen van langdurige blootstelling. Het antwoord van de minister leert dat het thema stallucht meegenomen wordt in de preventie voor arbeidsongevallen.

Bart Dochy onthoudt van de studiedag dat een groot deel van de onderzochte gezondheidsrisico’s niet aanwezig is, of niet specifiek is voor de omwonenden van veebedrijven. Drie risico’s worden door ILVO ‘weerhouden’ en verdienen verder onderzoek: de rol van fijn stof (al dan niet in combinatie met ammoniak), endotoxines (al dan niet in combinatie met stof) en de verspreiding van Q-koorts in het geval van een epidemie bij kleine herkauwers.

Het werk is duidelijk niet af zodat Dochy bij minister Schauvliege polst naar haar bereidheid om verdergaand onderzoek te ondersteunen. Niet minister Schauvliege is daarvoor aan zet, maar haar federale collega’s die bevoegd zijn voor volksgezondheid en dierengezondheid. Zij kunnen beslissen om een uitgebreid volksgezondheidsonderzoek te doen naar Nederlands voorbeeld. Een alternatief daarvoor is werken met een model (bv. een varken) dat blootgesteld wordt aan verschillende concentraties vervuilende stoffen in een gecontroleerde omgeving.

Op de vraag van Bart Caron omtrent het effect van luchtwassers antwoordt de minister: “Naast het verminderen van de ammoniakemissie zorgen de huidige installaties ook voor belangrijke reducties van fijn stof en geuremissies. Over het reduceren van endotoxines door luchtwassers is nog te weinig informatie beschikbaar. Er is echter wel al onderzoek waarin meer dan 90 procent reductie van endotoxines is gemeten door gebruik van een wasser. Het potentieel lijkt er dus te zijn, maar dat zal nog verder bevestigd moeten worden.”

Recent maakten we nog melding van doctoraatsonderzoek (UGent/ILVO) dat inzoomt op de efficiëntie van de ammoniakverwijdering door luchtwassers. De onderzoekster stipte aan dat naast ammoniak ook belangrijke hoeveelheden fijn stof en geurpartikels worden verwijderd tijdens de wassing. Door optimalisering zouden luchtwassers nog beter kunnen doen. Biologische luchtwassers kunnen nog meer geur reduceren zonder in te boeten op de ammoniakreductie, terwijl chemische luchtwassers sterker zijn in de combinatie van ammoniak en fijn stof. Elke varkens- en pluimveestal die de afgelopen 14 jaar in Vlaanderen gebouwd werd, is (verplicht) ammoniakemissiearm uitgevoerd. Nageschakelde technieken zoals luchtwassers zijn een optie, maar vooral in pluimveestallen wordt ook voor andere technieken gekozen.

De gezondheidsrisico’s van stalemissies voor omwonenden is een geladen onderwerp van zodra het ter sprake komt. De West-Vlaamse Milieufederatie zette het thema hoog op de onderzoeks- en politieke agenda met een eigen, alarmerende literatuurstudie. Onderzoeksinstituut ILVO komt nu tot meer genuanceerde bevindingen zodat minister Schauvliege benadrukt dat de communicatie aan beide zijden correct moet zij. “Het kan niet de bedoeling zijn om mensen onnodig bang te maken.”

Bron: VILT