Pers en media

Nieuwtje - vrijdag 10 februari 2012

VITO en ILVO onderzoeken fijn stof in landbouw

De uitstoot van fijn stof vormt een belangrijk milieuprobleem in Vlaanderen. Nog elk jaar worden de normen voor daggemiddelde concentraties van PM10 overschreden. Het overgrote deel van dit fijn stof is afkomstig uit het buitenland, maar ook Vlaamse emissies dragen in belangrijke mate bij. Voor de landbouwsector gaat het vooral om stalemissies en bodemstof dat opwaait bij de bewerking van het land. Daarnaast wordt ook roet uitgestoten door verwarmingsinstallaties en machines.

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek) slaan de handen in elkaar om meer inzicht te krijgen in fijn stof afkomstig van de landbouwsector. Het betreft in eerste instantie een veeleer oriënterend onderzoek, dat zich zeer specifiek richt op het beter begrijpen van de emissies van fijn stof uit stallen. Ook tracht men de gezondheidsrelevantie van dit ‘landbouwstof’ beter in kaart te brengen. Naast een literatuurstudie over deze gezondheidsaspecten zullen de komende zes maanden enkele richtinggevende metingen worden uitgevoerd in praktijkstallen. De resultaten van dit onderzoek kunnen de basis vormen van een langetermijnstrategie voor de aanpak van de fijnstofproblematiek in de landbouw.

Het project is een initiatief van Boerenbond, die ook zorgt voor de nodige financiering. Op die manier wil Boerenbond proactief optreden; een betere kennis van de fijnstofemissies uit stallen en hun gezondheidseffecten is absoluut noodzakelijk om gepaste en haalbare oplossingen uit te werken voor de fijnstofproblematiek in Vlaanderen. Boerenbond vindt het belangrijk na te gaan hoe en in welke mate de landbouw kan bijdragen tot een betere luchtkwaliteit en bijgevolg een betere gezondheid.