Pers en media

ILVO persbericht - vrijdag 2 maart 2012

ILVO participeert in grootschalig onderzoeksproject naar verbeterde biologische teeltsystemen: TILMAN-ORG

Vijftien onderzoekspartners in elf Europese landen stappen samen in een Europees onderzoeksproject rond biologische landbouw. Zij zullen meerbepaald nagaan in welke mate de bodemkwaliteit gunstig kan beïnvloed worden door gereduceerde bodembewerking (ploegloos) en groenbemesting. Voor Vlaanderen zijn ILVO en Inagro de onderzoekspartners. Het project heet TILMAN-ORG en wordt gecoördineerd door het Zwitserse Instituut voor Biologische Landbouw (FiBL).

Een eerste reeks experimenten geven aan dat niet-kerende grondbewerking en het inzetten van groenbemesters leiden tot een verhoogd organische stofgehalte en tot meer biologische activiteit in de bodem, en dus tot meer bodemstabiliteit. De techniek vergt ook minder brandstof.
Als men vermijdt om diep te ploegen krijgt men te maken met meer of andere onkruiden, en een andere voedingsstoffenhuishouding. In de gangbare landbouw kan men zich beroepen op herbiciden en minerale (kunst)meststoffen voor plantenvoeding. Voor biologische telers is deze piste echter uitgesloten.

TILMAN-ORG - A European NetworkDe doelstelling van het TILMAN-ORG project is de ontwikkeling van systemen van gereduceerde bodembewerking en groenbemesting die haalbaar zijn in de biologische teelt. Randvoorwaarden zijn verhoogde productiviteit, meer biodiversiteit en minder koolstofuitstoot bij het verbouwen van gewassen. Welke strategieën zijn er m.a.w. te ontwikkelen voor een efficiënt onkruidbeheer, de opvolging van de uitstoot van broeikasgassen en de verbetering van het nutriëntenbeheer?

Vlaamse deelname

De Vlaamse partners in dit Europese project zijn ILVO, Plant, Teelt en Omgeving, en Inagro, Afdeling Biologische Productie.
ILVO voert een studie uit omtrent de nutriëntenbenutting vanuit de groenbemesting waarbij gevarieerd wordt met de wijze en het tijdstip van de vernietiging van de groenbemester en met de bodembewerking (ploegen versus een niet-kerende bodembewerking). Daarnaast worden de ervaring en de resultaten ingebracht van het meerjarig onderzoek bodembeheer op twee biologische percelen, waarbij een bemesting met boerderijcompost gecombineerd werd met niet-kerende bodembewerking in vergelijking met de combinatie dierlijke mest en ploegen. Inagro heeft voor het project een demonstratieperceel met niet-kerende grondbewerking aanliggen en levert gegevens aan van hun meerjarige bemestingsproef. Aansluitend wordt in een lopend CCBT-project de ervaring van biologische telers met niet-kerende grondbewerking verzameld en wordt kennis omtrent niet-kerende grondbewerking uitgewisseld.

De vijftien onderzoekspartners zullen gedurende de komende 3 jaar data afkomstig van meerjarige veldexperimenten, gevalstudies en interviews met telers compileren. Een literatuurstudie zal de bestaande kennis en ervaring bundelen. Al de projectresultaten zullen gebruikt worden om verbeterde biologische teeltsystemen te ontwerpen. Finaal zullen een beslissingsondersteunende tool en richtlijnen worden aangeboden aan adviseurs en boeren.
Het TILMAN-ORG project maakt deel uit van de eerste onderzoeksoproep van nationale instanties die participeren in het Europese ERA-Net project CORE Organic II (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems). Het project wordt mede gefinancierd door de Vlaamse overheid via de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) van het Departement Landbouw en Visserij.

Meer info

Gedetailleerde Engelstalige informatie over het project en een video die de projectactiviteiten illustreert zijn beschikbaar op de website van het project www.tilman-org.net.
Publicaties met betrekking tot het onderzoek zullen ook te vinden zijn op de NOBL-website www.NOBL.be.

Contact TILMAN ORG

Contact Vlaanderen

Project Partners

 • Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Switzerland
 • ISARA Lyon, France
 • Helmholtz Zentrum München (HMGU), Germany
 • University of Kassel (WIZ), Germany
 • Louis Bolk Institute (LBI), The Netherlands
 • Wageningen University and Research Centre (DLO-PRO/PRI), The Netherlands
 • Institute for Agricultural and Fisheries Research, Plant Sciences, Crop Husbandry and Environment (OC-ILVO), Belgium
 • Public Research Center-Gabriel Lippmann (CRP-GL), Luxemburg
 • Newcastle University (UNEW), UK
 • The Organic Research Centre - Elm Farm (ORC), UK
 • Estonian University of Life Sciences (EULS)
 • Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-Ambientali (CIRAA), Italy
 • Scuola Superiore Sant'Anna (SSSA), Italy
 • Universitat de Barcelona (UB), Spain
 • Research Institute of Organic Agriculture (FiBL AT), Austria

A detailed description of the partners of the TILMAN-ORG project is available at www.tilman-org.net/tilman-org-partners.html