Pers en media

VILT - donderdag 18 juli 2013

ILVO zet werk van denktank The New Food Frontier voort

ILVO zet het werk van The New Food Frontier voort, kopten we gisteren. "Klopt niet", zegt Marc Rosiers, die namens Boerenbond meewerkt aan processen ter verduurzaming van het voedselsysteem. "Link het nieuwe project niet met de denktank want het beoogt geen transitie maar transformatie in de nabije toekomst. De agrovoedingsketen trekt nu de kar en mede dankzij de overheid is er 620.000 euro budget."

Bij het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is in juni een project gestart om binnen een tijdspanne van twee jaar de transformatie naar een duurzame landbouw en voeding in gang te zetten. Het initiatief komt van de partners uit de agrovoedingsindustrie die deelnemen aan het ketenoverleg. Een integrale ketenbenadering en stakeholderparticipatie is daardoor verzekerd.

"Meteen een belangrijk verschil met de denktank The New Food Frontier", zegt Marc Rosiers van Boerenbond. Het project 'Transformatie van het Vlaamse landbouw- en voedingssysteem' wordt met andere woorden niet gestuurd door de wensen van buitenstaanders maar door de intrinsieke wil tot verandering en verduurzaming van de ketenpartners. Vanuit het ketenoverleg schuiven vertegenwoordigers van BEMEFA, ABS, Boerenbond, FEVIA, Comeos en UNIZO rond de tafel. Middenveld (Vredeseilanden en Velt) en overheid vaardigen elk twee vertegenwoordigers af. Dat met sectorfederatie Comeos nu ook de distributie structureel deelneemt aan het project, wordt als een belangrijke meerwaarde ervaren.

The New Food Frontier nam een landbouw- en voedingssysteem dat in crisis verkeert als uitgangspunt en verkende nieuwe wegen die een transitie van het systeem in gang kunnen zetten. De denktank noemde zichzelf een netwerk van dromers, denkers en doeners rond duurzame landbouw en voeding. Een duurzamer landbouw- en voedingssysteem is ook het einddoel van het ILVO-project, maar het uitgangspunt is duidelijk anders. De agrovoedingsketen wil het bestaande systeem bijschaven in plaats van omgooien. "Niet een transitie in de verre toekomst maar een transformatie met 2020 als tijdshorizon is ons doel", vertelt Rosiers.

De nadruk ligt ook veel meer op doen in plaats van alleen maar denken. Aan het einde van de periode van twee jaar moet een systeemanalyse op tafel liggen, een gestructureerde stakeholderdialoog, een strategisch plan en een actieplan met roadmap. Daarbovenop moeten er in die korte tijdspanne concrete resultaten geboekt zijn dankzij projecten - zogenaamde 'Action Labs' - die bijdragen tot verduurzaming van meerdere schakels binnen de keten. Ook aan een meetinstrument wordt gewerkt zodat de evolutie richting verduurzaming door de gemaakte keuzes geregistreerd en gemeten kan worden. Op deze manier zal gericht bijgestuurd kunnen worden. Sluitstuk is een communicatieplan dat niet alleen zal sensibiliseren maar ook de kennisoverdracht zal ondersteunen.

Maar wat gaan we op het terrein zien gebeuren? "Een handvol acties zal via een ketenoverschrijdende aanpak tot concrete resultaten moeten leiden, tot een transformatie van het landbouw- en voedingssysteem", verduidelijkt Marc Rosiers. "Uit alle projectvoorstellen rond verduurzaming van de landbouw en voedingsketen die we zullen ontvangen als reactie op de recent gelanceerde oproep kiezen we er vier tot vijf. Het kan bijvoorbeeld gaan om de concretisering of opschaling van bestaande niches. Denk daarbij aan de teelt van eiwithoudende gewassen als lokaal veevoeder, het opwaarderen van vergeten planten- en dierrassen of het verrijken van het gezondheidsprofiel van bepaalde voedingsproducten." Het reglement luidt dat het projectvoorstel moet aansluiten bij één van acht thema’s zoals minder diergeneesmiddelengebruik, inputarme productieprocessen, logistieke verbeteringen, vraag gestuurd aanbod via de uitbouw van een Electronic Data Interchange platform, enz.

Het Agentschap Ondernemen en het ministerie van Landbouw en Visserij steunen het project in het kader van het 'Nieuw Industrieel Beleid'. De eenheid Landbouw en Maatschappij van ILVO verleent haar medewerking voor wetenschappelijke onderbouw en procesfacilitatie. De onderzoeksinstelling brengt een deel eigen middelen in zodat twee wetenschappers voltijds meewerken aan het transformatieproces. Overheid (480.000 euro) en agrovoedingsketen (140.000 euro) leggen genoeg geld samen om de transformatie naar een duurzamer landbouw- en voedingssysteem op korte termijn een flinke zet te geven. Voor ketenoverschrijdende en praktijkgerichte verduurzamingsprojecten die binnen twee jaar tot een concreet resultaat kunnen leiden, is 50 procent subsidiëring weggelegd.