ILVO voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Schouders onder SDGs

In 2017 heeft ILVO beslist om de Sustainable Development Goals of SDGs als overkoepelend raamwerk te nemen om zijn werking en maatschappelijke ambities scherp te houden. De SDGs zijn in de visietekst van ILVO ingeschreven als een belangrijke driver van het onderzoek.

Het ILVO management kiest voor een brede uitrol. Het SDG-traject dat in de loop van 2018 – 2020 wordt uitgetekend betreft alle aspecten van het instituut, zijn werknemers en zijn onderzoek. Zowel voor de interne werking als het externe aanbod werden 7 prioritaire doelstellingen geselecteerd, zonder daarbij de totaliteit van het SDG-raamwerk uit het oog te verliezen.

In een gefaseerd proces worden concrete acties geformuleerd, uitgerold, gemonitord en bijgestuurd. Bovendien wordt een engagementsverklaring opgesteld waarin ILVO zijn ambities publiek maakt.

Breed, divers, duidelijke doelwitten

ILVO is verspreid over meerdere sites. De +- 600 collega’s werken in heel verschillende omstandigheden (labo’s, stal en veld, bureaus, loodsen), en ze zijn jonger of en ouder, mensen met totaal verschillende persoonlijke achtergronden, en met verschillende verwachtingen en ambities. Alle medewerkers worden bottom up betrokken bij de SDG verhaal. Interne, organisatie-specifieke acties, vaak op suggestie van de ‘werkvloer’ maken dat de volledige ILVO community zal wegen op de sociale en ecologische verbeteringen in de directe leef- en werkomgeving.

Ook het onderzoek dat ILVO doet onder de grote noemer ‘landbouw, visserij en voeding’ is erg divers: van de zeebodem over het land tot in de lucht, van agroforestry tot hight tech big data, van veehouderij tot functional food, van ruimtegebruik tot Europees landbouwbeleid, … Joost Dessein, coördinator binnen ILVO voor de SDGs: “Als je de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen grondig doorneemt merk je de nauwe verstrengeling met de ILVO onderzoeksthema’s.” De SDGs worden een toetssteen voor de onderzoeksvragen, de projecten, de systeemoefeningen, de onderzoeksinfrastructuur (en –investeringen), de ILVO onderzoekscoördinatie, de wetenschappelijke dienstverlening.

In goed gezelschap

De SDG-inspanningen van ILVO kaderen in het inclusief, participatief en gecoördineerd proces naar Duurzame Ontwikkeling zoals uitgestippeld door de hele Vlaamse Overheid. Meer informatie over het Vlaamse beleid voor duurzame ontwikkeling. De transversale beleidsnota Visie 2050, goedgekeurd door de Vlaamse regering in maart 2016, verkondigt als streefdoel te werken aan een versnelde transitie naar een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen waarin iedereen meetelt en dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier.

ILVO is deel van de (inter)nationale onderzoeksgemeenschap. De aard van het wetenschappelijk werk maakt dat de ILVO SDG-prioriteiten in lijn liggen (gelegd zijn) met die van de academische wereld.

ILVO kan ten slotte als IVA (met een groot Eigen Vermogen en met intensieve samenwerkingscontacten met de stakeholders en bedrijven) gemakkelijk bruggen slaan naar de private sector en het middenveld. ILVO kiest ervoor om een expliciet demonstratief en inspirerend karakter te geven aan sommige van de ILVO- SDG-acties, om, wie weet, de strategische keuzes in de kring rond ILVO gunstig te beïnvloeden en de maatschappelijke meerwaarde van de SDG’s te onderstrepen.

ILVO laat zich professioneel begeleiden in dit traject door CIFAL Flanders.

Zichtbaar

Banners aan de voorgevel, een pin, een bijzondere O in de ILVO-mailhandtekening, een magneet voor de koelkast, … nieuwsbrieven, workshops, lezingen, etc. Er is de komende tijd flink wat communicatie te verwachten.

ILVO SDG

GA