Overzicht gegevensuitwisselingen

Gecodeerde studiegegevens van de landbouwtellingen ter beschikking gesteld door het FOD Economie - De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium aan ILVO voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, beleidsondersteuning en studiewerk met algemene relevantie

Beraadslaging STAT nr. 14/2012 van 2 mei 2012 en beraadslaging_STAT nr. 01/2014 van 15 januari 2014

De gecodeerde studiegegevens van de landbouwtellingen van 1980 tem 2016 werden na machtiging van Statistisch Toezichtcomité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ter beschikking gesteld door de FOD Economie - De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (AD Statistiek) aan ILVO voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, beleidsondersteuning en studiewerk met algemene relevantie.

Voor 1980 tot en met 2013, 2016 slaat de aanvraag op volgende data:

 • kenmerken van de landbouwexploitaties;
 • arbeidskrachten in de landbouw;
 • oppervlakten van de belangrijkste teelten;
 • overige informatie over de gronden;
 • aanwezige dieren op de landbouwexploitaties;
 • diverse activiteiten van de landbouwexploitaties;
 • typologie en bruto standaard saldo/standaardopbrengsten.

Voor 2014 en 2015 slaat de aanvraag op volgende data:

 • Akkerbouwgewassen en grasland;
 • Tuinbouwgewassen;
 • Runderen: gegevens Sanitel (november);
 • Varkens: gegevens Sanitel (november);
 • Schapen/geiten.

Gecodeerde persoonsgegevens uit databank Landbouwmonitoringsnetwerk ter beschikking gesteld door het Departement Landbouw en Visserij aan ILVO voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek

Beraadslaging VTC nr. 07/2012 van 11 april 2012

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het departement Landbouw en Visserij om gecodeerde persoonsgegevens uit databank Landbouwmonitoringsnetwerk door te geven aan ILVO voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek.

De gegevens die jaarlijks doorgegeven worden zijn:

 • basiscomponenten algemene bedrijfsgegevens (bedrijfsnummers, postcode/gemeente, provincie, landbouwstreek, basiscomponenten van bedrijfskenmerken en bedrijfsleiderkenmerken zoals bedrijfstype, bedrijfseconomische omvang, oppervlakte cultuurgrond, gemiddeld aantal dieren, aantal grootvee-eenheden, aantal arbeidskrachten, aantal gewerkte uren, leeftijd bedrijfsleider, opvolging bedrijfsleider, diploma bedrijfsleider);
 • basiscomponenten economische gegevens (oppervlakte gewas, totale opbrengsten, operationele kosten, structurele kosten, fictief loon);
 • basiscomponenten technische kengetallen.

Persoonsgegevens van landbouwers ter beschikking gesteld door Departement Landbouw en Visserij aan ILVO voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en voor de uitvoering van het project ‘Control’

Beraadslaging VTC nr. 28/2013 van 13 november 2013

Gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 18/2015 van 20 mei 2015

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging gegeven aan het departement Landbouw en Visserij om niet-gecodeerde persoonsgegevens van landbouwers door te geven aan ILVO voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek

Voor een beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek moet het ILVO enquêtes kunnen versturen en landbouwers kunnen contacteren om medewerking te vragen aan interviews, focusgroepen en onderzoek op praktijkbedrijven. De enquêtes die door het ILVO zullen verstuurd worden aan de landbouwers moeten eerst aan de VTC worden voorgelegd.

Het project CONTROL heeft als doel de activiteiten rond de technische doormetingen van de melkwinningsapparatuur(melkinstallatie, koeltank) en de begeleiding van de melkkoeltanktechnici en melkmachinetechnici in België te coördineren. Deze technische doormetingen zijn opgenomen in de lastenboeken van IKM/QFL en uitvoering ervan mag enkel gebeuren door de door CONTROL erkende technici. Als identificatie voor het certificaat (Meet- en adviesrapport) dat wordt afgeleverd bij het doormeten van de installatie wordt het PE nummer (=exploitatienummer) van de melkveehouder gebruikt.

De gegevens die jaarlijks doorgegeven worden zijn:

 • Naam en rechtsvorm, adres, telefoon-/gsm-nummer, emailadres, landbouwernummer, status landbouwer (actief J/N), exploitatienummer, ondernemingsnummer, status ondernemingsnummer (actief J/N), leeftijd van de landbouwer;
 • Perceelsgegevens : gewasnaam van hoofdteelt, voorteelt en nateelt; aangegeven, referentie- en grafische oppervlakte, erosiegevoeligheidklasse, status blijvend grasland, landbouwstreek, beheerovereenkomst (BO) of agromilieumaatregel (AMM), start- en eindjaar verbintenis BO of AMM), gespecialiseerde productiemethode, irrigatie, hoofdbestemming (gebruik voor activeren toeslagrechten, bemestingsrechten);
 • Veebeslagnummers;
 • Pijler I gegevens: waarden en aantal Vlaamse toeslagrechten, zoogkoeienquotum, melkquotum
 • Melk: melkleveringen, melk rechtstreekse verkoop;
 • Pijler II gegevens: het uitbetaald Europees bedrag, het uitbetaald Vlaams bedrag per agromilieumaatregel of andere plattelandsmaatregel;
 • VLIF investeringssteun.

Gecodeerde persoonsgegevens van de Belgische commerciële zeevissers, ter beschikking gesteld door het departement Landbouw en Visserij ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Beraadslaging VTC nr. 34/2013 van 11 september 2013

De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) heeft een machtiging gegeven aan het Departement Landbouw en Visserij om gecodeerde persoonsgegevens van de Belgische commerciële zeevissers door te geven aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

De gegevens worden uitgewisseld met ILVO voor de uitvoering van de Data Collectie Framework voor de European Common Fisheries Policy. De gegevens worden gebruikt voor extrapolatie van de door ILVO verzamelde gegevens tijdens bemonsteringen (op zee en op de markt) en surveys. De gegevens worden door ILVO verwerkt in verschillende rapporten voor onderstaande instanties:

 • European Commision (STECF):
  • Data collection framework: annual report;
 • ICES:
  • Ices Regional database FishFrame;
  • InterCatch.

De gegevens die wekelijks doorgegeven worden zijn:

 • logboek data van de Belgische vaartuigen:
  • vaartuig identificatie;
  • datum;
  • vistuig;
  • vissoort;
  • gewicht;
  • locatie: Ices Statistical Rectangle / Ices Division;
  • aantal vis-uren & visdagen;
  • aantal zee-uren & zeedagen;
 • verkoopdata van de Belgische vaartuigen:
  • vaartuig identificatie;
  • datum;
  • vistuig;
  • vissoort;
  • marktcategorie;
  • versheidscode;
  • presentatievorm;
  • gewicht;
  • haven verkoop;
 • algemene vlootdata van de Belgische vaartuigen:
  • vaartuig identificatie;
  • lengte;
  • volume;
  • vermogen;
  • begindatum;
  • einddatum.

Persoonsgegevens van landbouwers ter beschikking gesteld door Vlaamse Landmaatschappij aan ILVO in het kader van een onderzoek naar huisvestingssystemen van leghennen

Beraadslaging VTC nr. 38/2013 van 11 september 2013

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij om persoonsgegevens van landbouwers door te geven aan ILVO in het kader van een onderzoek naar huisvestingssystemen van leghennen.

De gegevens die éénmalig doorgegeven werden zijn:

 • Identificatiegegevens (nl. naam, adres, telefoonnummer, emailadres).

Persoonsgegevens van landbouwers ter beschikking gesteld door Vlaamse Landmaatschappij aan ILVO voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek

Beraadslaging VTC nr. 10/2014 van 9 april 2014

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij om persoonsgegevens van landbouwers door te geven aan ILVO voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek

De gegevens die jaarlijks doorgegeven worden zijn:

 • Landbouwernummer;
 • Exploitatienummer;
 • Dieractiviteit.

Persoonsgegevens van landbouwers ter beschikking gesteld door Vlaamse Landmaatschappij aan ILVO in het kader van wetenschappelijk onderzoek rond de effecten van antibioticagebruik in de veehouderij en de verspreiding van antibioticaresiduen en -resistentiegenen in het milieu ten gevolge van het transport en gebruik van dierlijke mest

Beraadslaging VTC nr. 05/2017 van 15 februari 2017

De Vlaamse Toezichtscommissie heeft een machtiging gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij om persoonsgegevens van landbouwers door te geven aan ILVO in het kader van wetenschappelijk onderzoek rond de effecten van antibioticagebruik in de veehouderij en de verspreiding van antibioticaresiduen en -resistentiegenen in het milieu ten gevolge van het transport en gebruik van dierlijke mest

De gegevens die éénmalig doorgegeven werden zijn:

 • Identificatiegegevens: landbouwernummer en exploitatienummer, naam en voornaam landbouwer, telefoon, email, adres;
 • Gegevens betreffende meststalen en betreffende dieractiviteit;
 • x-y coördinaten uitrijden van mest.

GA