Interreg 2 Seas project SUMARiS: naar een efficiënt en correct beheer van roggenpopulaties in de Noordzee en het Engels Kanaal

Binnen het Europese project SUMARIS verzamelt ILVO gegevens over aantallen, biomassa en overleving van de belangrijkste roggensoorten in de Noordzee en het Engels Kanaal. Dat is nodig omdat in het huidige beheersysteem géén onderscheid gemaakt wordt tussen de soorten. Hierdoor is het onder andere niet mogelijk om voor soorten met een hoge overlevingskans na teruggooi een uitzondering aan te vragen op de aanlandplicht. Door de juiste gegevens te verzamelen en beschikbaar te maken in een tool hopen de partners in SUMARIS draagvlak te creëren voor een efficiënter beheer en een betere toepassing van de aanlandplicht.

SUMARiS  Interreg 2 Seas Mers Zeeën

Waarom?

Roggen vormen belangrijke doelsoorten voor de visserij in de Noordzee en het Engels Kanaal. Het beheer van die roggenpopulaties valt onder het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Eén probleem: omdat de soorten vrij moeilijk te onderscheiden zijn van elkaar, houdt dat beheer momenteel géén rekening met soort-specifieke gevoeligheden. Alle roggensoorten samen worden als één groep beheerd, en dat schept problemen. Er wordt bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen verschillen in abundantie en biomassa. Gevolg is dat het huidige quotum snel en op een inefficiënte wijze opgebruikt wordt. Een alternatief beheer voor roggen dringt zich dan ook op.Daarenboven zijn de roggen sinds 1 januari 2019 onderhevig aan de aanlandplicht. Dit betekent dat de ongewenste bijvangst van roggen niet meer overboord mag, maar verplicht aangeland moet worden. Daarbij gaat het zowel over te kleine roggen als roggen waarvoor geen quotum meer is. Indien wetenschappers kunnen aantonen dat de overlevingskansen van een teruggegooide soort hoog is, kan een uitzondering op die aanlandplicht bekomen worden.

Hoe?

Binnen het project SUMARIS zullen de projectpartners de biologie van - en visserij op - verschillende soorten roggen bestuderen. Dit project zou het eerste zijn waar een volledige database opgebouwd wordt die alle beschikbare gegevens verzamelt van eerdere campagnes en projecten in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Vanuit deze verzameling zullen experimentele visserijcampagnes worden opgezet om de gegevens over de roggen in het gebied te vervolledigen, inclusief hun overlevingspercentage.

Wat?

Uiteindelijk doel is om een tool te ontwikkelen die door zowel professionele producentenorganisaties als regionaal management gebruikt kan worden om de populaties roggen efficiënt te gaan beheren. De gegevens zullen gebruikt worden voor een volledige en betrouwbare bepaling van de totale toelaatbare vangst (TTV) van roggen in de Noordzee en het Engels Kanaal. Dit project biedt een unieke kans om een regionaal beheersplan te ontwikkelen voor roggen, die dan ook kan toegepast worden bij het beheer van roggen in andere gebieden.

Over het project

Looptijd: 2017 – 2020
Financiering: Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Samenwerking: From Nord, Ifremer, Nausicaa, KEIFCA, Rederscentrale, ILVO

Meer info

Contact: Els.Torreele@ilvo.vlaanderen.be
Website: www.interreg2seas.eu/nl/sumaris
Facebook: https://www.facebook.com/SUMARiSInterreg/
Twitter: https://twitter.com/SUMARiSInterreg

Agenda

SUMARiS Management Conference
16-17 mei 2019

KEIFCA organiseert een tweedaagse meeting in Canterbury. Doel is om Europese belanghebbenden in de roggenvisserij in de Noordzee en het Engels Kanaal samen te brengen. Zij zullen discussiëren over het huidige beheer van roggenpopulaties, en een lijst opstellen van mogelijke maatregelen binnen de geplande grensoverschrijdende beheerstrategie.

Alle belanghebbenden binnen elk van de partnerlanden worden vriendelijk uitgenodigd om hun standpunten en beweegredenen te komen voorstellen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Katie Woods (katie.woods@kentandessex-ifca.gov.uk) en Sarah Rotzetter ( sc.rotzetter@fromnord.fr)

Canterbury, UK