Referentiewerking Milieutechniek ten behoeve van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie

Situering

De Vlaamse veehouderij vertoont sinds enkele jaren een sterke dynamiek. Verschillende factoren, waaronder wetgevende, zorgen voor een investeringsgolf waarbij ook de omvang van de bedrijven aanzienlijk toeneemt. Dit betekent dat ook de impact ervan op de omgeving potentieel groter wordt. Hiervoor moet er een passend wetgevend kader ontwikkeld worden dat ruimte geeft voor dynamiek en tegelijk rekening houdt met mens en milieu. De regelgever en de vergunningverlener willen optimaal inspelen op deze situatie. Bij deze evenwichtsoefening is het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie gebaat bij een gedegen technisch-wetenschappelijke ondersteuning op vlak van milieubeveiliging in de landbouw. In dit kader verricht de onderzoeksgroep Milieutechniek sinds 2012 enkele specifieke referentietaken die verband houden met luchtemissies bij landbouwactiviteiten en duurzame productietechnieken in de landbouw.

Informatie

De hoofddoelstelling van deze referentietaken is het genereren van objectieve informatie op basis van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor worden er diverse rapporten, nota’s en andere documenten opgemaakt. Deze worden voorgelegd aan de Stuurgroep Referentiewerking Milieutechniek. Van zodra de stuurgroep deze documenten vrijgeeft voor verdere verspreiding, worden ze hier beschikbaar gesteld.

Thema's

Contactpersonen

Eva Brusselman, Peter Demeyer