Faciliteren van participatieve processen

ONDERZOEK

De landbouwsector komt met steeds meer actoren in aanraking. Vanuit verschillende hoeken van de maatschappij worden verwachtingen gesteld, enerzijds ten aanzien van het landbouwbedrijf en de sector zelf en anderzijds ten aanzien van het platteland als geheel.

  1. Van de bedrijfsleiders worden aanzienlijke inspanningen verwacht om aan diverse ecologische randvoorwaarden en maatschappelijke wensen te voldoen en economisch competitief te blijven. Duurzame landbouwsystemen worden in de huidige maatschappij alsmaar belangrijker geacht. In dit opzicht is het belangrijk om de ontwikkeling naar een duurzaam landbouwbedrijf op te volgen om beslissingen op het bedrijfsniveau te ondersteunen en dit rekening houdend met zowel economische, ecologische als sociale aspecten. Binnen de afdelingen L&M wordt onderzoek gedaan naar zowel verschillende instrumenten als mogelijke leerprocessen die tot deze doelstellingen bijdragen.
  2. Steeds meer actoren vinden hun weg naar het platteland (bv. natuur, recreatie, economische activiteiten,…) en de monopoliepositie van de landbouw in het buitengebied is niet langer vanzelfsprekend. Vaak maken verschillende actoren aanspraak op dezelfde ruimte. Om met deze verschillende betrokkenen aan constructieve en gedragen oplossingen te werken, is het van belang dat deze met elkaar in dialoog gaan. Binnen de afdeling L&M wordt onderzoek gedaan naar dergelijke multi-stakeholder processen. Hoe kunnen dergelijke processen vorm gegeven worden, wat zijn struikelblokken of mogelijke succesfactoren, wat zijn geschikte technieken om tot een aanvaardbare oplossing te komen, …

faciliteren van participatieve processen

DIENSTVERLENING

  1. opzetten leertraject voor een duurzamere bedrijfsvoering
    Kennis en ervaring rond duurzaamheid wordt uitgewisseld via een sociaal leertraject waarbij landbouwers in discussiegroepen de resultaten met collega-landbouwers en experten bespreken. Belangrijke aspecten in een dergelijk leertraject zijn de actoren (de initiatoren), de instrumenten of gebruikte methodes, en het proces zelf. Het uiteindelijke doel van dit leertraject is om landbouwers te motiveren maatregelen te nemen en hun attitudes te wijzigen zodat de bedrijfvoering duurzamer wordt. Dit beteken economisch competitief blijven en voldoen aan de maatschappelijke wensen binnen de diverse ecologische randvoorwaarden. Vanuit de eenheid L&M kan dit proces op maat geïnitieerd en begeleid worden. We focussen in eerste instantie op beleidsinstanties en adviesbureaus of landbouworganisaties die een dergelijk leerproces willen opzetten.

  2. ondersteunen proces-design en facilitatie van multistakeholder processen
    L&M biedt ondersteuning aan processen waar verschillende plattelandsactoren samengebracht worden. Deze ondersteuning betreft enerzijds de uitwerking van een optimaal proces-design: wat is de doelstelling van het proces, wie wordt wanneer samengebracht, wat zijn de standpunten van de verschillende groepen en waar zitten mogelijkheden tot consensus? Anderzijds biedt L&M ook ondersteuning bij het modereren en faciliteren van workshops, gesprekken of focusgroepen. Via diverse technieken en methodieken wordt in functie van de doelgroep en het objectief een levendig en evenwichtig debat georganiseerd.

CONTACT

Fleur Marchand en Lies Debruyne (opzetten leertraject voor een duurzamere bedrijfsvoering),
Elke Rogge en Joost Dessein (ondersteunen proces-design en facilitatie van multistakeholder processen)