Agenda

02/10/2012

Demo 'Grasland scheuren en vernieuwen op maat van het milieu'

Bezoek aan demovelden betreffende beperking nitraatresidu bij scheuren van grasland
Programma: voorstelling project - bezoek aan proefvelden
Locatie: ILVO PLANT Teelt en Omgeving Burgemeester van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke

Nitraatresidu beperken bij graslandscheuren en vernieuwen

LCV-demoproject

Naar schatting wordt er jaarlijks zo’n 30 000 ha meerjarig grasland gescheurd en vernieuwd. Uit onderzoek en praktijk is meermaals gebleken dat bij dit scheuren zowel in het voor- als in het najaar dikwijls overschrijdingen van de nitraatresidudrempel worden vastgesteld. Vaak worden hoge tot zeer hoge nitraatconcentraties in het bodemprofiel gemeten tijdens de officiële bemonsteringsperiode (1 oktober -15 november).

Binnen het ADLO demonstratieproject ‘‘Grasland scheuren en vernieuwen op maat van het milieu’ zullen LCV-partners onder coördinatie van ILVO PLANT aan de slag gaan om hoge nitraatresidus bij het scheuren van grasland te vermijden. Twee pistes zullen hierbij worden gevolgd.

Moment van scheuren aanpassen

Landbouwkundig blijft grasland scheuren en vernieuwen in de nazomer of het vroege najaar het meest aangewezen. Enig nadeel is de sterke mineralisatie van de afgestorven, ondergewerkte zode op het moment dat het nieuw ingezaaide gras nog te weinig ontwikkeld is om de grote voorraad aan beschikbare N op te nemen. Hierdoor kan de nitraatconcentratie in de bodem op het einde van het groeiseizoen en in de winterperiode hoog oplopen en bestaat het risico op N-uitloging.

Om deze reden is in verschillende Europese landen – ook in Vlaanderen op de derogatiebedrijven – voorjaarsscheuren van blijvend grasland verplicht. Scheuren en opnieuw grasland inzaaien in het voorjaar verloopt duidelijk minder vlot dan in het najaar en leidt tot aanzienlijke opbrengstverliezen. Binnen het project zal op verschillende tijdstippen in voor- en najaar grasland gescheurd en heringezaaid worden met de bedoeling om meer inzicht te hebben in het effect van tijdstip van scheuren en herinzaaien op het nitraatresidu in najaar en winter, op de ontwikkeling van de nieuwe zode en op de grasopbrengst . Deze demo’s worden aangelegd op PVL in Bocholt (zand) en ILVO PLANT Merelbeke (lemig zand).

Voorjaarsscheuren grasland: welk gewas inzaaien en welk bemesting toepassen?

Indien het teeltplan dit toelaat, is het aangewezen om na meerjarig grasland te kiezen voor een tussenteelt met een ander gewas vooraleer opnieuw grasland in te zaaien. Binnen het project wordt geopteerd voor 2 gewassen die passen op een veebedrijf : kuilmaïs en voederbieten, met Engels raaigras als referentie. Hierop worden 3 bemestingsniveaus toegepast zodat de N-nalevering van de oude zode in kaart kan worden gebracht en op zoek te gaan naar die bemesting die de eisen van milieu en productie het best combineert. Dit zal gebeuren op 2 locaties en seizoenen : ILVO PLANT (lemig zand, 2012) in Merelbeke als op VTI Hoogstraten (zand, 2013).

Brochure graslandverbetering en vernieuwing

De bevindingen van deze demoproeven zullen samen met de kennis uit eerdere proeven en de literatuur rond graslandvernieuwing in een brochure worden gebundeld. Deze slotbrochure van het project mag u verwachten tegen het voorjaar 2014.

Demo ‘Grasland scheuren en vernieuwen op maat van het milieu’
Bezoek aan demovelden betreffende beperking nitraatresidu bij scheuren van grasland

Locatie: ILVO PLANT Teelt en Omgeving Burg. Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke
Contact: secretariaat: 09 272 27 00, dr.ir. A. De Vliegher tel 09 272 26 95

Programma:

13.15: Samenkomst op ILVO PLANT T&O
13.30: Voorstelling van het project ‘Grasland scheuren en vernieuwen op maat van het milieu’
14.00: Bezoek aan proefveld ‘Inzaai op verschillende tijdstippen in voor- en najaar’
15.00: Bezoek aan proefveld ‘Welke gewassen inzaaien bij grasland scheuren in het voorjaar en welke bemesting toepassen?
16.00: Slot en drink op ILVO PLANT T&O

Gelieve uw deelname te melden:

via mail: alex.devliegher@ilvo.vlaanderen.be 
via telefoon: secretariaat ILVO PLANT T&O: 09 272 27 00

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland