Agenda

28/03/2019

Studienamiddag 'Dit is mijn akker - Zijn gewassen en rassen tegen de toekomst opgewassen?'

Wetenschappelijk directeur Johan Van Waes met pensioen - ILVO blikt terug en vooruit

De landbouw heeft na WO II een enorme evolutie ondergaan. Van klein- naar grootschalig (zowel op bedrijfs- als perceelsniveau), van ruime naar enge teeltrotaties, van een gevarieerd naar een gespecialiseerd aanbod van gewassen, van nauwelijks naar sterk gemechaniseerd, van een slechts beperkte inzet van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar een overmatig gebruik tot opnieuw een zekere limitatie. Deze evoluties hebben geleid tot voedselzekerheid door het hoge productieniveau per ha en een hogere levensstandaard door lagere voedselprijzen, maar ook tot een daling van het aantal landbouwers en de marges waaraan zij moeten werken en een vaak ongewenste impact op milieu en klimaat, zowel in binnen- als buitenland. Het rassenonderzoek volgde deze trends.

Voor welke uitdagingen staan we vandaag? Zullen en willen we in de toekomst nog op dezelfde manier telen, rekening houdend met nieuwe randvoorwaarden bij een wijzigend klimaat en maatschappelijke context? Welke rol kunnen het beleid en ketenspelers hier in spelen? Wat stuurt de beslissing om bepaalde gewassen al dan niet te telen? Zijn er opportuniteiten om de gewasproductie te intensiveren door het jaarrond telen of met mengteelten, ook in de akkerbouw en ruwvoederproductie? Zal de klimaatwijziging roet in het eten gooien of is dit juist een opportuniteit om nieuwe, alhier onbekende, gewassen telen? Zal het huidig hoge productieniveau met al deze randvoorwaarden kunnen behouden worden?

Wanneer? Donderdagnamiddag 28 maart 2019
Waar? ILVO Plant, Caritasstraat 39, Melle

Programma

13u30 Verwelkoming en laudatio (K. Van Laecke - Afdelingshoofd ILVO Plant)
13u45 Hoe een overheid gewasteelt(-technieken) reguleert en stimuleert
(P. Declercq – Secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij – Vlaamse overheid)
14u20 Vroeger, nu en straks op de akker? het rassenonderzoek is nooit ver weg (J. Van Waes – expert ILVO Plant)
14u55 Nieuwe teelten en rotaties in een veranderende omgeving: onbekend, onbemind?
(C. Van Oers - Manager akkerbouw en vollegrondsgroente – Delphy Nl.)
15u30 Koffiepauze
15u50 Van boer naar bord... wat ze allemaal willen van rassen en gewassen. Panelgesprek met 7 genodigden
(moderator Greet Riebbels - ILVO communicatie)
16u45 Slotwoord (J. Relaes - Administrateur generaal ILVO)

Deze studienamiddag wordt afgesloten met een receptie naar aanleiding van de pensionering van Johan Van Waes.

Praktisch

Deelname is gratis maar vooraf inschrijven (t.e.m. 21 maart) is verplicht.
Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier.

Namens het organiserend comité van ILVO- Plant en communicatie

Archief agenda

U moet deze module eerst configureren middels "Module Instellingen"