Agenda

15/03/2018

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Joren Bruneel

Titel van het doctoraat: Dynamisch gedrag van vluchtige organische componenten in luchtzuiveringstechnieken toegepast op emissies van de veehouderij

De openbare verdediging zal plaatsvinden op 15 Maart 2018 om 17:30 in Het Pand, zaal “Resto”, Onderbergen 1, 9000 Gent.

Aansluitend volgt een receptie waarop u van harte welkom bent.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 05/03/2018 aan: joren.bruneel@ugent.be

Samenvatting

De aandacht voor luchtkwaliteit is de laatste decennia sterk toegenomen door zowel het wetenschappelijk als maatschappelijk debat, en is daarom een actueel thema dat vaak in verband wordt gebracht met menselijke gezondheid en effecten op milieu en klimaat. Een toenemende wereldbevolking én activiteit zorgen voor een steeds grotere druk op luchtkwaliteit. De gasvormige emissies vanuit de veehouderij veroorzaken geurhinder bij omwonenden en de huidige end-of-pipe technieken zijn onvoldoende in staat om deze emissies onder controle te krijgen.
Het doel van dit doctoraatsonderzoek was om stapsgewijs inzicht te verkrijgen in het gedrag van geurcomponenten in luchtzuiveringstechnieken, voornamelijk luchtwassers en biofilters. Hiervoor werd fundamentele kennis verkregen over hoe de verwijdering van geurcomponenten afhangt van zijn fysisch-chemische eigen-schappen. Bovendien werd nagegaan in welke mate het gedrag van geur-componenten kan gewijzigd worden door het gericht veranderen van de vloeistoffase van de luchtzuiveringssystemen. Dit werk is een combinatie van fundamentele kennis, die later werd toegepast op pilootschaal en uiteindelijke werd gevalideerd op praktijkschaal.

Uitnodiging