Agenda

18/05/2016

20 jaar Gebiedsgerichte Werking Kust

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen nodigen u uit op de vierde van zes lustrumbijeenkomsten rond 20 jaar Gebiedsgerichte Werking. Tijdens die avonden lichten we de pioniersrol toe die de provincie gespeeld heeft in de streekwerking. We doen dit aan de hand van een aantal thema's die we in de verschillende regio's hebben ontwikkeld.

DATUM EN LOCATIE

Woensdag 18 mei 2016 vanaf 16u30
Streekhuis Kust, Wandelaarskaai 7 in Oostende

PROGRAMMA

16u30 Onthaal van de genodigden

17u00 Verwelkoming
Carl Decaluwé, provinciegouverneur van West-Vlaanderen

20 jaar provincie aan de kust, een dynamische proces
Terugblik én vooruitblik op de streekwerking door bevoorrechte getuigen bij
gebiedsgerichte werking en regionale partners
Zes getuigenissen:
Week van de Zee - Claude Willaert, provincie West-Vlaanderen
Toerisme aan Zee - Stefaan Gheysen, Westtoer
Leven aan Zee - Anne Vandermeulen, provincie West-Vlaanderen
Europese steun aan Zee - Jean Vandecasteele, stad Oostende
Cultuur aan Zee - Patrick De Klerck, stad Blankenberge
Samenwerken aan Zee - Hannelore Maelfait, provincie West-Vlaanderen
Duurzaam kustbeheer: inleiding tot het thema
Kathy Belpaeme, regiocoördinator Kust
met interviews van vertegenwoordigers van afdeling Kust, agentschap Natuur en
Bos en de federale dienst Marien Milieu
Duurzaam kustbeheer: een reflectie
Jan Mees, directeur Vlaams Instituut voor de Zee
Een provinciaal perspectief op de kust
Guido Decorte, gedeputeerde voor Gebiedsgerichte Werking
Moderator
Stefaan Kerger

19u00 Receptie
met streekhapjes aangeboden door de provincie West-Vlaanderen

EEN WOORDJE UITLEG

Als enige Vlaamse provincie met een kustlijn, verdient en krijgt de kust bijzondere aandacht vanuit de provincie West-Vlaanderen. Het is de toeristische topregio bij uitstek, er is heel wat erfgoed te ontdekken, demografisch gezien zijn er typische uitdagingen.

Maar de provincie is bijlange niet de enige speler. De Vlaamse overheid is aan zet voor onder andere kustveiligheid, voor natuurherstel, voor visserij. De federale overheid waakt over het marien milieu, waar ook heel wat belangen spelen. De tien kustgemeenten werken elk aan een kwalitatieve woonplaats en toeristisch aantrekkelijke bestemmingen voor alle leeftijden.

De kust is bij uitstek een regio om samen te werken, over bestuurlijke grenzen heen. Duurzaam kustbeheer is een concept dat sinds midden 1990 werd geïntroduceerd op Europees niveau. Hoe krijgt dit concreet vorm bij ons? Wat is duurzaam? Wat ging goed en minder goed?

Op 18 mei nemen we duurzaam kustbeheer onder de loep. Verleden, heden en toekomst worden belicht.

DEELNEMEN?

Wilt u deze lustrumbijeenkomst bijwonen, bevestig dan uw aanwezigheid voor 13 mei 2016.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Snel inschrijven is dus de boodschap.