Agenda

16/01/2015

Studiedag "Erosie"

Het voorkomen van erosie in de land- en tuinbouw is een belangrijke opdracht. Niet alleen veroorzaakt de afgespoelde grond onnodige modderoverlast maar er verdwijnt ook jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid goede landbouwgrond van de percelen. In het kader van de randvoorwaarden in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) werden in 2014 verstrengde maatregelen opgenomen om de erosie op landbouwpercelen zo veel mogelijk te beperken. De vernieuwing in deze maatregel is de brongerichte aanpak waarbij de landbouwer een aantal teelttechnieken moet toepassen om afstroming van goede landbouwgrond te voorkomen. Deze brongerichte maatregelen worden over de periode van 2014-2018 stapsgewijs verplicht op alle zeer hoog en hoog erosiegevoelige percelen, respectievelijk de paars en rood ingekleurde percelen op de potentiële bodemerosiekaart van Vlaanderen. Op de andere percelen worden deze maatregelen aanbevolen. Om de land- en tuinbouwers maar ook alle andere betrokken partijen in de landbouwsector correct en tijdig in te lichten over de nieuwe regelgeving, verplichtingen en mogelijkheden van de erosiebeperkende maatregelen wordt deze studiedag ingericht waarbij alle aspecten door experten ter zake toegelicht zullen worden.

Programma

09u30: Verwelkoming
Jules Van Liefferinge, Departement Landbouw en Visserij
10u00: Inleiding : wat is erosie, wat zijn de gevolgen, risicopercelen, ... Martine Swerts, Albon
10u15: Nieuwe randvoorwaarden erosie Hubert Hernalsteen, Departement Landbouw en Visserij
10u30: Onderzoeksresultaten meerjarige veldproeven Greet Ruysschaert, ILVO
11u00: pauze
11u15: Praktische toepassingen van erosiebeperkende technieken zoals niet-kerende bodembewerking, drempels in ruggen teelten, strip-till, directe inzaai in diverse teelten. * Suikerbieten Jean-Pierre Vandergeten, KBIVB * Aardappelen Veerle De Blauwer, Inagro-PCA * Maïs Gert Van de Ven, LCV
12u00: Voorstelling Praktijkgids Erosie
Hilde Vanhaecke, Departement Landbouw en Visserij Liesbeth Vandekerckhove, Departement Leefmilieu
12u20: Besluiten
Gerard Govers, KuLeuven

Locatie

Auditorium Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent - Sint-Denijs-Westrem

Inschrijven

Inschrijvingen worden verwacht ten laatste op maandag 12 januari 2015 via het volgend mailadres: voorlichting@lv.vlaanderen.be met als onderwerp ‘erosie’. Inschrijven is noodzakelijk daar het aantal plaatsen beperkt is.

Contactpersonen

Annie Demeyere – GSM 0473 83 70 45 – Annie.Demeyere@lv.vlaanderen.be
Lydia Christiaens – Tel 016 66 61 25 – Lydia.Christiaens@lv.vlaanderen.be

Uitnodiging (pdf)