Agenda

05/01/2015

Uitnodiging doctoraatsverdediging Thijs Vanden Nest

Titel van het doctoraat: 'Impact van het langetermijn bemesten met verschillende organische meststoffen op fosforuitspoeling'

Abstract van het doctoraat:

Veel landbouwbodems hebben door overbemesting in het verleden een fosforgehalte dat hoger is dan noodzakelijk voor optimale gewasopbrengsten en zodanig hoog dat fosfor kan “weglekken” naar het milieu toe. Ondanks de inspanningen van de landbouwsector sinds de jaren ‘90, blijft het fosforverlies hoog. Het bodemorganisch stofgehalte daarentegen blijkt de laatste decennia te dalen. Er moeten dus inspanningen geleverd worden om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden, maar de organische meststoffen die daarvoor kunnen gebruikt worden bevatten ook fosfor. Bovendien heeft niet elke type meststof hetzelfde potentieel om bodemorganische stof op te bouwen en zijn er aanwijzingen dat zowel de beschikbaarheid van fosfor voor gewas als de fosforuitspoeling afhankelijk zijn van het mesttype. Het is dus de kunst om voor een bepaalde bodem een organische meststof te vinden die het gehalte bodemorganische stof omhoog krikt én fosforverlies vermijdt.

Het doel van dit doctoraatsonderzoek was meer inzicht te verwerven in de invloed van uiteenlopende organische mestvormen zoals compost, mengmest, stalmest, en digestaatproducten op de uitspoeling van fosfor uit bodems met (sterk) verhoogde fosforstatus. Hiertoe werden meerdere langetermijn veldproeven van het ILVO, de Universiteit Gent, het INRA (Frankrijk) en Wageningen UR (Nederland) bemonsterd en opgevolgd om de fosforvoorraad, de fosforbeschikbaarheid en het bodemorganische stofgehalte in kaart te brengen. Er werden tevens laboproeven uitgevoerd om de invloed van de organische mesttypes op de fosforuitspoeling te onderzoeken.

De verdediging heeft plaats op maandag 5 januari 2015 om 17.00 uur in het Jozef Heutsauditorium (LAND 00.215) in het Landbouwinstituut, Kasteelpark Arenberg 20, 3001 Leuven (Heverlee). Na afloop wordt een receptie aangeboden.
Gelieve in te schrijven vóór 19 december 2014 via thijs.vandennest@ilvo.vlaanderen.be of via 09 272 26 74.