Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2020

Vruchtvliegen in buitenlandse vruchten: snelle detectie bij grenscontrole

Een snelle identificatiemethode voor de Middellandse Zee-vlieg, dat is het doel van project TEPHRIFAST. De ontwikkeling van die methode moet helpen om de verspreiding via met vruchten meeliftende exotische insectensoorten in te dijken.


larven vruchtvliegen in fruitTijdens grensinspectiecontroles van partijen internationaal verhandeld fruit en groenten moeten meeliftende insecten snel en trefzeker kunnen opgespoord worden, want zij kunnen enerzijds dragers zijn van schadelijke plantenziektes of anderzijds zelf economische schade berokkenen aan land- en tuinbouwgewassen. Daarvoor moeten de identificatiemethodes afgestemd worden op de verschillende Europese en niet-Europese soorten. Het project TEPHRIFAST mikt specifiek op de ontwikkeling van een snelle identificatiemethode (LAMP PCR-methode) voor de Middelandse-Zeevlieg, Ceratitis capitata (Tephritidae), zodat deze soort met zekerheid kan onderscheiden worden van niet-Europese soorten vruchtvliegen.

Ceratitis capitata is een wijd verspreide vruchtvlieg. Vandaar dat het belangrijk is dat de LAMP primers toepasbaar zijn voor de verschillende C. capitata populaties uit alle regios (bv. Afrika, Zuid-Amerika, zuidelijk Europa). Daarnaast moeten deze primers ook de andere Ceratitis soorten en de vaak voorkomende andere vruchtvlieggeslachten in de naar Europa geïmporteerde vruchten, waaronder Bactrocera en Anastrepha, kunnen uitsluiten. In een eerste fase van het project besteden we veel aandacht aan het verzamelen van genetisch materiaal en aan het opstellen van een fylogenetische stamboom. De bekomen data dienen als basis voor het verder ontwerpen van de LAMP-primers. In een tweede fase wordt met behulp van softwarepakketten en laboproeven (validatie) de LAMP-primerset voor C. capitata (en bij uitbreiding C. rosa, C. cosyra en Bactrocera dorsalis) ontwikkeld en op punt gezet. Ten slotte wordt, na succesvolle validatieresultaten voor alle doelsoorten, de LAMP PCR-methode klaargemaakt voor praktijkgebruik.

Eens het protocol gebruiksklaar is voor het identificeren van de vruchtvliegsoorten C. capitata, C. rosa, C. cosyra en B. dorsalis, dient de snelle identificatiemethode geïmplementeerd te worden bij de analyses van stalen van verdachte goederen door het FAVV/ILVO. Een snelle interventie heeft een positieve impact op de tijd, de kostprijs en het imago bij het nemen van fytosanitaire maatregelen door de overheid. De bekomen resultaten uit dit onderzoek worden gepubliceerd in internationale tijdschriften (bv. EPPO-Bulletin).

Project: Ontwikkeling van een snelle identificatiemethode voor vruchtvliegen bij fytosanitaire controles
Looptijd: 2019 - 2021
Financiering: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Contact: johan.witters@ilvo.vlaanderen.be