Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf zomer 2019

Stabiele en weerbare landbouwsystemen via verrijkte biodiversiteit

Hoe kunnen we de genetische en functionele biodiversiteit (bodemschimmels, bacteriën, insecten…) in een bodem in kaart brengen en bevorderen, zodat de landbouw minder externe bronnen behoeft? Hoe kunnen we via (plant-)ziekteweerbaarheid, technieken van klimaatmitigatie en bodemgezondheid zorgen voor meer en voor een kwalitatievere opbrengst? SOILDIVERAGRO onderzoekt in welke mate ecosysteemdiensten positief kunnen inwerken op de stabiliteit, weerbaarheid en competitiviteit van de Europese landbouw.

nematodensuspDe landbouw is essentieel voor de voedselproductie. Maar de ecosystemen in de landbouw(bodems) en hun stabiliteit, weerbaarheid en aanpassingsvermogen verminderen als de bodembiodiversiteit daalt. De partners van het pas opgestarte Europese project SOILDIVERAGRO stellen zich tot doel om een betere synergie verkrijgen tussen enerzijds de groei van landbouwgewassen en anderzijds allerlei nog onvoldoende gekende mechanismen in de bodem, met name in het ecosysteem en de biodiversiteit ervan.

In 90 landbouwvelden, verspreid over 9 pedo-klimatologische gebieden in Europa, zal de initiële status van de biodiversiteit worden bepaald. Deze beginkaart vormt de referentie voor 15 veldwerkstudies, waarin vernieuwende landbouwpraktijken zullen worden uitgetest. Het gaat onder meer over het inzetten van bodemschimmels, van plantengroei-bevorderende bacteriën, het toepassen van alternatieve gewasrotaties, de ontwikkeling van waarschuwingssystemen voor ziekten en plagen, het gebruik van groenbemesters, organische bodemverbeteraars, en vanggewassen ter controle van ziekten en plagen. De meest beloftevolle systemen en rotaties worden gescreend, zowel qua milieubelasting als qua economische en sociale impact.

Het SOILDIVERAGRO project neemt de ambitieuze taak op zich om tegelijk de voedselproductie (en een leefbaar inkomen voor de boer) te verzekeren én het milieu/de klimaatverandering en de bekommernissen rond duurzaam gebruik van natuurlijk bronnen beter in het landbouwmanagement te verwerken. Het project legt de link naar onder meer het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de Europese Thematische Strategie voor Bodembescherming en de Europese Biodiversiteitsstrategie. Er komt een uitgebreid landbouwmanagement-handboek. De projectpartners plannen communicatie via sociale media, (inter-)nationale evenementen, verschillende vormen van publicaties, en een online “Decision Support Tool”. De uitrol van goedwerkende systeeminnovaties gebeurt via een groep van ‘eerste gebruikers’.

Project: SOILDIVERAGRO
Financiering: Horizon 2020
Looptijd: 2019 - 2024
Samenwerking: 22 partners uit 7 Europese landen. In België zijn ILVO, PSKW, Inagro en Pomona de onderzoekspartners
Link: https://cordis.europa.eu/project/rcn/223217/factsheet/en
Contact: lieven.waeyenberge@ilvo.vlaanderen.be