Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf februari 2019

Naar een hoger rendement door het verantwoord verlengen van de legperiode

Het LEGLANGER-project wil leghennenhouders handvaten aanreiken om de legperiode van hennen op een verantwoorde manier te verlengen. Door het langer aanhouden tot een leeftijd van 100 weken kan de duurzaamheid en rendabiliteit op het leghennenbedrijf namelijk aanzienlijk stijgen. Knelpunten zoals een gereduceerde eischaal- en botkwaliteit, diergezondheid en welzijn moeten daarbij worden opgevangen.

eieren

Momenteel worden de leghennen in de praktijk vaak geruimd wanneer ze 75 à 80 weken oud zijn. Ze hebben dan gemiddeld 360 eieren gelegd. Leghennenhouders maken dus nog geen gebruik van het genetisch potentieel om leghennen tot een leeftijd van 100 weken aan te houden. Door het langer aanhouden van leghennen (zonder kunstmatige rui) tot een leeftijd van 100 weken kan de duurzaamheid en rendabiliteit op het leghennenbedrijf echter aanzienlijk stijgen. Het ontbreekt echter nog aan de kennis om knelpunten, zoals een gereduceerde eischaal- en botkwaliteit, diergezondheid en welzijn, op te vangen. Het LEGLANGER-project moet daarom aan leghennenhouders handvaten aanreiken om de legperiode op een verantwoorde manier te verlengen.

Tijdens het project zullen de specifieke nutriëntenbehoeften van oudere leghennen onderzocht worden tijdens voederproeven op het ILVO. Er wordt nagegaan hoe de voedersamenstelling de gezondheid en het welzijn van de hennen beïnvloedt en of er een invloed is van de voederstrategie op de schaalkwaliteit. In het project worden 60 professionele leghennenbedrijven opgevolgd (20 met verrijkte kooi, 20 met een volièrestal met uitloop en 20 met een volièrestal zonder uitloop). Bij de 60 deelnemende leghennenbedrijven zal gedurende één ronde telkens één stal worden opgevolgd. Parameters m.b.t. bevedering, botkwaliteit, spijsvertering en bloedluisdetectie worden tijdens 7 bezoeken ter plaatse gemonitord. Tijdens deze bezoeken worden ook telkens 100 eerstekeus eieren verzameld waarop de ei-kwaliteit wordt bepaald.

Via interviews zal de huidige praktijksituatie duidelijk worden op deze bedrijven, onder andere de redenen waarom de koppels geruimd worden op een bepaald tijdstip. Uit de opvolging van deze bedrijven zullen verbeterpaden gecapteerd worden zodat in de toekomst beter advies verstrekt kan worden bij het langer aanhouden van de leghennen. Tot slot zal tijdens het project ook een online rekentool worden opgesteld die pluimveehouders de mogelijkheid biedt een correcte inschatting te maken van het moment waarop de productie te sterk achteruitgaat en het dus economisch beter is om het koppel te ruimen.

Project: LEGLANGER
Looptijd: 2018 - 2022
Financiering: VLAIO
Samenwerking: Proefbedrijf Pluimveehouderij, PeHeStat
Contact: sarah.teerlynck@ilvo.vlaanderen.be