Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf februari 2019

Bodemverdichting voorkomen en remediëren

ILVO, Inagro, Bodemkundige Dienst van België (BDB) en UGent gaan samen op zoek naar preventiemaatregelen tegen en oplossingen voor bodemverdichting in de landbouw. Via veldproeven en samenwerking met landbouwers, loonwerkers, machineconstructeurs en bandenfabrikanten willen ze tot efficiënte en haalbare oplossingen komen.

traktorBodemverdichting is, naast bodemerosie, één van de belangrijkste fysische bedreigingen van de bodem en grotendeels het gevolg van het gebruik van grote, zware machines, vaak in combinatie met een natte bodem. Het fenomeen heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de beworteling, nutriëntenopname en bijgevolg ook gewasopbrengst maar compromitteert ook een goede waterhuishouding. Een verdichte bodem verhindert immers een goede afvoer van water in natte periodes en bemoeilijkt het opstijgen van vocht uit de diepere lagen in droge omstandigheden. ILVO, UGent, BDB en Inagro gaan daarom op zoek naar efficënte en economisch haalbare maatregelen ter preventie en remediëring van bodemverdichting.

Het onderzoek richt zich op veldproeven, in nauwe samenwerking met landbouwers, loonwerkers, machineconstructeurs en bandenfabrikanten. Concreet worden tests uitgevoerd naar mechanische innovatie, gewasopvolging en bewerkingstijdstip. Bestaande en nieuwe kennis over bodemverdichting wordt verspreid via een website (www.bodemverdichting.be), nieuwsbrieven, studiedagen, demonstraties, artikels in de vakpers en het verder uitbreiden van de bestaande Terranimo© tool.

Het onderzoek wil de landbouwer tools aanreiken voor preventie van bodemverdichting. De effectiviteit van remediëringsmaatregelen worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Uiteindelijk doel is om de maatregelen meer ingang te doen vinden in de landbouwpraktijk en dus bij te dragen aan een duurzame landbouw De resultaten zijn bovendien van groot belang bij de opvolging van de waterhuishouding in Vlaanderen, in functie van de klimaatverandering.

Project: Bodemverdichting
Financiering: VLAIO
Samenwerking: Universiteit Gent, Inagro, Bodemkundige Dienst van België
Link: www.bodemverdichting.be
Contact: tommy.dhose@ilvo.vlaanderen.be