Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2018

De Andere kip. Vermarkting van een alternatieve vleeskip vanuit een coöperatieve samenwerking

Begin 2018 ging het demonstratieproject ‘De Andere Kip’ van start. Daarbij demonstreren de projectpartners hoe in Vlaanderen een alternatieve vleeskip vanuit een coöperatieve samenwerking in de markt kan gezet worden. Doorheen het project wordt gewerkt rond management, diergezondheid, ketenontwikkeling, bedrijfseconomie en vermarkting.

kipIn het project zetten Inagro, ILVO, UGent, Proefbedrijf Pluimveehouderij en de Landsbond in op een in Vlaanderen geproduceerde vleeskip. Niet als alternatief voor de bestaande Vlaamse standaardkip of bio-kip, maar als marktverbreding naar een type vleeskip dat nu hoofdzakelijk vanuit het buitenland ingevoerd wordt. Uit vooronderzoek is namelijk gebleken dat de consument bereid is een meerprijs te betalen voor een vleeskip waarvan de productie afgestemd wordt op diervriendelijkheid, milieu en smaak. Zo’n kip kunnen we ook lokaal kweken.

Om op een coöperatieve manier een ‘andere kip’ in de markt te zetten, gaan we uit van een bottom-up approach vanuit producenten met oog op een ketenontwikkeling met meerwaarde voor elke ketenpartij (productie, distributie, retail). De voorbereidende fase omvatte een bundeling van kennis over alternatieve productiemethoden, samenwerkingsverbanden en marketingstrategieën m.b.t. vleeskippen in het binnen en- buitenland. Vervolgens werd kennis opgebouwd rond potentiële productiemethoden, samenwerkingsverbanden en marketingstrategieën in Vlaanderen. Nu deze kennis vergaard is, zullen twee concepten die vrij ver uit elkaar liggen gerealiseerd worden op demoschaal.

Een belangrijke pijler voor het uitwerken van specifieke deeltaken binnen het project is het bijeenbrengen van experten in denktanks. Tijdens een denktank komen de projectgroepsleden en een groep van pluimveehouders en landbouwers uit andere sectoren samen om expertise uit te wisselen. De deelnemers werken actief mee aan de identificatie van de specifieke randvoorwaarden in Vlaanderen voor de productie van een meerwaardekip, de analyse van de verzamelde data en de ontwikkeling van de twee concepten. Tijdens het volledige project staan demonstratie en kennisverspreiding hoog op de agenda.

Algemeen willen we de projectresultaten kenbaar maken aan de ruime landbouwsector. Het is echter logisch dat de producenten, zowel de huidige pluimveehouders als landbouwers van buiten de sector (vb. met interesse in reconversie richting pluimveehouderij) een belangrijke doelgroep vormen. Binnen de productieketen van vleeskippen vormen alle schakels, van broeierij over kweker, slachterij tot retail, belangrijke doelgroepen. We willen al deze schakels zoveel mogelijk een sturende rol geven. Daarnaast behoren ook partijen buiten de sector, die een rol willen spelen in de productieketen van een alternatieve/meerwaarde kip, tot het doelpubliek.

Project: De Andere Kip
Looptijd: 2018 - 2020
Samenwerking: Inagro (trekker), UGent, Proefbedrijf Pluimveehouderij en de Landsbond
Financiering: Vlaamse Overheid - L&V ADLO
Contact: Evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.be; karolien.langendries@ilvo.vlaanderen.be; saskia.leleu@ilvo.vlaanderen.be