Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2017

In het zog van de rog. Naar een efficiënt en correct beheer van roggenpopulaties in de Noordzee en het Engels Kanaal.

Binnen het Europese project SUMARIS zal ILVO gegevens verzamelen over aantallen, biomassa en overleving van de belangrijkste roggensoorten in de Noordzee en het Engels Kanaal. Dat is nodig omdat in het huidige beheersysteem géén onderscheid gemaakt wordt tussen de soorten. De verzamelde gegevens moeten toelaten om de bestanden efficiënter te gaan beheren en om de aanlandplicht correct toe te passen.

rog - sumaris

Roggen vormen belangrijke doelsoorten voor de visserij in de Noordzee en het Engels Kanaal. Het beheer van die roggenpopulaties valt onder het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Eén probleem: omdat de soorten vrij moeilijk te onderscheiden zijn, houdt dat beheer géén rekening met de verschillende soorten. Alle roggensoorten samen worden als één groep beheerd, en dat schept problemen. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen verschillen in abundantie en biomassa. Gevolg is dat het huidige quotum snel en op een inefficiënte wijze opgebruikt wordt. Daarenboven zullen de roggen vanaf 1 januari 2019 onderhevig zijn aan de aanlandplicht. Dit betekent dat de ongewenste bijvangst van roggen niet meer overboord mag, maar verplicht aangeland dient te worden. Daarbij gaat het zowel over te kleine roggen als roggen waarvoor geen quotum meer is. Indien wetenschappers kunnen aantonen dat de overlevingskansen van een teruggegooide soort hoog is, kan een uitzondering op die aanlandplicht bekomen worden. Maar aangezien geen onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende soorten, is dat voorlopig niet mogelijk. Een alternatief beheer voor roggen dringt zich dan ook op.

Binnen het project SUMARIS zullen de projectpartners de biologie van en visserij op de aanwezige soorten roggen bestuderen. Dit project zou het eerste zijn waar een volledige database opgebouwd wordt die alle beschikbare gegevens verzamelt van eerdere campagnes en projecten in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Vanuit deze verzameling zullen experimentele visserijcampagnes worden opgezet om de gegevens over de roggen in het gebied te vervolledigen, inclusief hun overlevingspercentage.

Uiteindelijk doel is om een tool te ontwikkelen die door zowel professionele producentenorganisaties als regionaal management gebruikt kan worden om de populaties roggen efficiënt te gaan beheren. De gegevens zullen gebruikt worden voor een volledige en betrouwbare bepaling van de totale toelaatbare vangst (TTV) van roggen in de Noordzee en het Engels Kanaal. Dit project biedt een unieke kans om een regionaal beheersplan te ontwikkelen voor roggen, die dan ook kan toegepast worden bij het beheer van roggen in andere gebieden.

Project: SUMARIS
Looptijd: 2017 - 2020
Financiering: INTERREG 2SEAS
Samenwerking: From Nord, Ifremer, Nausicaa, Keifca (UK), Rederscentrale, VisNed
Contact: Els.Torreele@ilvo.vlaanderen.be