Nieuwsgolf zomer 2017

Water beheerst de dagen van menige landbouwer en onderzoeker tijdens deze droge zomer, zo ook op het ILVO. Waar vinden we genoeg drinkwater voor onze varkens bij een schaarste? Doet Vlaamse soja het wel goed onder deze omstandigheden? En wat als het water dan plots met bakken uit de hemel komt, hoe voorkomen we erosie? Over water en nog veel meer: de zomereditie van de Nieuwsgolf. Veel leesplezier!

Heet van de naald

Eerste Vlaamse soja binnenkort geoogst
sojaAlpro, AVEVE, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Departement Landbouw en Visserij hebben samen de schouders gezet onder de Vlaamse teelt van soja voor de voedingssector. Een vijftal landbouwers behoren tot de pioniers die in Vlaanderen van start gaan met de professionele sojateelt. Voor dit jaar wordt hun gezamenlijke sojaoogst al geschat op 100 ton.Erosie bestrijden bij de teelt van groenten en maïs: project GOMEROS bouwt verder op de overtuigende resultaten van het eerste proefjaar
erosieHoe voorkom je erosie op percelen met maïs en groenten? Hoe zorg je ervoor dat water, bodem, voedingsstoffen en fytoproducten niet gaan afstromen? Het project GOMEROS onderzoekt in nauwe samenwerking met landbouwers hoe teelttechnieken aangepast kunnen worden zodat gewasrendement behouden blijft én erosie effectief wordt aangepakt.


Gluren bij de buren/boeren? Agroforestry over de grenzen heen.
Landbouwers de mogelijkheid bieden om vragen en ideeën over agroforestry uit te wisselen over de grenzen heen, dat is de opzet van het project AFINET. In verschillende regio’s, waaronder Vlaanderen, zal daartoe een Regionale Agroforestry Innovatiegroep opgericht worden.Selectiviteitsaanpassingen in de visserij: project DiscardLess stelt catalogus van factsheets voor
visserijWelke selectiviteitsaanpassingen zijn er mogelijk in de visserij? Welke werden al getest, en met welk resultaat? Binnen het Europese project DiscardLess werkt ILVO mee aan een dynamische catalogus van factsheets per type selectiviteitsaanpassing. Zo vinden vissers de juiste informatie om hun vistuig aan te passen aan de specifieke vangst- en quotabeperkingen die zij ondervinden.

Yam zonder aaltjes! Diversiteit en karakterisering van plantenparasitaire nematoden geassocieerd met yam in West-Afrika, met een nieuwe methode voor snelle resistentiescreening.
YAM marktenEen inventaris van de aaltjesproblematiek bij yam in West-Afrika en een aangepaste screeningstechniek voor resistente variëteiten, dat is het resultaat van het doctoraatsonderzoek van ILVO-UGent onderzoeker Yao A. Kolombia. Daarmee zet hij de eerste stap naar inperking van de gewasverliezen (tot 78%) bij de teelt van dit Afrikaanse basisvoedsel.

Meer ruimte voor agro-ecologie in landbouwopleidingen
agro-ecologie‘Agro-ecologie’ is een nog vrij onbekend en moeilijk te vatten begrip, ook voor landbouwers. Dat blijkt uit onderzoek dat ILVO in opdracht van het Departement Omgeving gedurende twee jaar uitvoerde. Om de kennis over agro-ecologie en de praktische toepassing bij huidige en toekomstige landbouwers te vergroten, zijn maatregelen nodig, zowel in het onderwijs, de sector als de maatschappij. Zo is er nood aan lesvormen gebaseerd op ervaringsleren, en aan lerende netwerken om docenten te begeleiden en uitwisseling te stimuleren. Bovendien moet samenwerking tussen de verschillende actoren gestimuleerd worden om versnipperde kennis, expertise, budgetten en initiatieven te bundelen. Ten slotte is een bredere bewustmaking van de maatschappij noodzakelijk over wat agro-ecologie precies inhoudt en wat de troeven van dit landbouwmodel zijn.

Alternatieven voor onverdoofde castratie van biggen: een Europese stand van zaken
varkenCastratie onder verdoving is een bekende procedure met een gekend eindproduct. De productie van intacte beren of immunocastraten kan goedkoper uitvallen, maar wordt belemmerd door twijfels over marktacceptatie. Dat blijkt uit de resultaten van het CASTRUM-project, een Europees project dat de toepassing van alternatieven voor onverdoofde castratie evalueerde op vlak van dierenwelzijn, vleeskwaliteit, en praktische en economische haalbaarheid.

In de startblokken

Kostbaar water. Diepdrainagewater als drinkwaterbron voor varkens
drinkend varkenKan diepdrainagewater op varkensbedrijven een alternatieve bron van drinkwater zijn? Om een antwoord te zoeken op die vraag voeren ILVO en Inagro proeven uit met biggen, volgen ze overgeschakelde bedrijven op en evalueren ze mogelijke behandelmethodes voor het water.

Voederconversie van Vlaamse varkens opnieuw laten dalen
varkens voederenHet voeder heeft een aandeel van 50 tot 70% in de kosten voor het afmesten van vleesvarkens. Voor varkenshouders komt het er dus op aan om met zo weinig mogelijk voeder zo veel mogelijk kilo’s varken te produceren. Dit wordt nog belangrijker in periodes met hoge voederprijzen. ILVO en UGent zetten met een nieuw onderzoeksproject in op het verder verbeteren van de voederconversie bij vleesvarkens, d.i. het aantal kilo’s voeder per aangewonnen kilo lichaamsgewicht.

Naar meer smaak en kwaliteit in Vlaams varkensvlees
varkensvleesWat is het effect op vleeskwaliteit van eindbeerlijn en vaccinatietijdstip bij immunocastratie? Is het mogelijk om een snelle detectiemethode te ontwikkelen om de kwaliteit op een objectieve manier te beoordelen? Wat zijn de noden en wensen van stakeholders in de varkenssector omtrent eet- en/of vleeskwaliteit? Via een 4-jarig onderzoeksproject willen ILVO en de Universiteit Gent een antwoord zoeken op deze vragen. Uiteindelijk doel: de eet- en vleeskwaliteit van het huidig aanbod varkensvlees in Vlaanderen verbeteren.

Ammoniakreducerende maatregelen in de praktijk: GoedGePASt
koeienZijn de maatregelen op de PAS-lijst algemeen gekend? Zijn ze praktisch haalbaar? Waar is nog winst te boeken? ILVO, Inagro, het Innovatiesteunpunt en de Hooibeekhoeve bouwen verder op hun ervaring met het tweede demoproject voor melkvee- en vleesveehouders.
Kip in ’t groen? Duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor bio pluimvee
uitloop pluimveeHet lopende onderzoek rond de teelt van korteomloophout in de uitloop van kippen krijgt een nieuwe dimensie met het project LegComBio. Daarbij gaan ILVO en het Proefcentrum Pamel onderzoeken hoe eenzelfde perceel landbouwgrond efficiënter en duurzamer benut kan worden door het doordacht combineren van plantaardige teelten met uitloop voor (biologisch gehouden) pluimvee.

Hygiëne in grootkeukens. Vergelijking van metagenoom analyses en klassieke microbiologie voor de karakterisering van microbiële flora op oppervlakten, handen en in levensmiddelen teruggevonden bij verschillende types grootkeukens.
grootkeukenHygiëne-inspecties in grootkeukens vormen een belangrijke schakel in de preventie van uitbraken van bacteriële voedselvergiftigingen bij de mens. Maar, de karakterisering van de aanwezige bacteriële flora op basis van klassieke microbiologie schiet daarbij soms tekort. Daarom onderzoekt het ILVO, samen met de Universiteit van Luik (Ulg) en op vraag van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) in hoeverre metagenoom-analyse bijkomende informatie kan opleveren bij hygiëne-inspecties.

De tafel plakt, of niet? Beïnvloeding van het kleefgedrag van roestvrij staal (RVS) door chemische en fysische oppervlaktebehandeling voor preventieve of curatieve behandeling van fouling en biofilms.
roestvrij staalEen vermindering aan oppervlaktevervuiling en biofilmvorming op roestvrij staal heeft positieve effecten op zowel de houdbaarheid van voedingsmiddelen als op de productiekosten ervan. Daarom heeft ILVO, samen met UGent, KU Leuven, SIRRIS en een consortium van bedrijven het project CLEANSURFACE opgestart. Daarbij wordt de effectiviteit van oppervlaktebehandelingen, innovatieve coatings en aangepaste reinigings- en desinfectieprocessen onder de loep genomen.

In de kijker