Nieuwsgolf oktober 2019

In de startblokken

Hardnekkige verdichting onder akker- en graslanden: zoektocht naar haalbare en effectieve oplossingen

afdruk hoge bandenspanningProbleempercelen gezocht voor meerjarige veldproeven
Verdichting van de landbouwbodems is niet alleen een toenemend, maar ook een complex probleem. ILVO, Inagro, Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Universiteit Gent gaan de komende 4 jaar onderzoeken op welke manier bodemverdichting duurzaam kan worden verholpen en welke maatregelen economisch en ook praktisch haalbaar zijn. De projectpartners focussen op de twee grootste uitdagingen. Enerzijds op de diepere bodemverdichting onder de bouwlaag (>30 cm) waar op vandaag weinig of geen effectieve en blijvende oplossingen voor bestaan. Anderzijds op de brede toepassing van bestaande bodemdrukverlagende technieken, die vooralsnog niet doorbreken omdat landbouwers de reële kosten en baten onvoldoende kennen.

Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding

sneltest bacteriële verontreinigingEen continue, geautomatiseerde en efficiënte detectie van bacteriële besmettingen in voedsel, dat is het ambitieuze doel van het pas gestarte Interreg-project agrEUfood. De projectpartners optimaliseren nieuwe biosensortechnologie en maken die industrieel toepasbaar.
Hippe knollen met niet-zo-hippe ziektes? Fytosanitaire risico’s voor nieuwe knolgewassen

bataatYacon, ulluco, bataat, crosne, mashua oca en aardpeer zijn exotische of herontdekte eetbare knolgewassen die aan populariteit winnen. Maar welke ziektes of plagen dragen zij mee? En kunnen die zich verspreiden naar traditionele commerciële gewassen? Onderzoekers van ILVO en PCG zoeken het uit binnen project PRONC.Precisielandbouw bevorderen via een veilige en krachtige rekenomgeving

securityHoe kunnen high performance computing (HPC) en Big Data analyse de landbouw en visserij vooruit helpen? CYBELE zorgt ervoor dat verschillende schakels in de keten veilig toegang kunnen hebben tot grootschalige datasets en dat er rekenkracht ter beschikking komt om deze data te analyseren en verwerken.Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilmaïs? Een meetmethode op basis van Nabij InfraRood Spectroscopie.

maisEen snelle en objectieve methode om de celwandverteerbaarheid van kuilmaïs van verschillende rassen te scoren, daar zijn onderzoekers van ILVO en HoGent naar op zoek. De bedoeling is dat er op die manier een extra, en erg nuttige voederwaardeparameter kan worden toegevoegd aan de rassenlijsten.
Opvallende resultaten

Efficiënter F1-hybriden maken in cichorei: een opstapje naar hogere inulineproductie

industriële cichoreiEen verbeterde techniek voor de productie van ouderlijnen voor zogenaamde F1-hybriden van industriële cichorei kan bijdragen aan cichoreiwortels met naar schatting 20% meer inuline. Dat is het opvallendste resultaat van het ILVO-UGent doctoraatsonderzoek door Jeroen Van der Veken. Het grootste succes schuilde in het voorbereidend werk: het maken van haploïde planten (met gehalveerde DNA hoeveelheid; elk chromosoom is slechts éénmaal aanwezig) die dienen als uitgangsmateriaal voor de ouderlijnen. ILVO heeft al sinds de jaren ‘50 een belangrijk veredelingsprogramma in dit niche-landbouwgewas, eerst gericht op koffiecichorei maar recent op inulineproductie. De inuline die wordt geëxtraheerd uit de cichoreiwortels is een veelgebruikt basisingrediënt voor heel wat voedingsbedrijven.

Rare snuiters in de sierteelt? Monitoring en bestrijding van de taxuskever Otiorhynchus sulcatus

snuitkeverDankzij inventarisatie en monitoring van snuitkeverschade in de Vlaamse sierteelt, is er nu een waarschuwingssysteem voor de veel voorkomende zwarte taxuskever. Dat draagt bij aan een meer efficiënte en duurzame beheersing van dit plaaginsect, maar doet ook vermoeden dat de klimaatopwarming toekomstige problemen met snuitkevers verder in de hand zal werken.Voederstrategieën in de strijd tegen de klimaatverandering

spijsvertering koeVan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door de veeteelt is 65 % afkomstig van de rundveehouderij. Methaan, dat vooral gevormd wordt bij de pensfermentatie, is hierbij het belangrijkste broeikasgas. Ook bij de productie van het voeder voor melkvee worden heel wat broeikasgassen gevormd. In haar doctoraat ging Dorien Van Wesemael op zoek naar strategieën om de uitstoot van broeikasgassen in de melkveehouderij te verlagen.

In de kijker

Innovatieportaal van SmartAgriHubs brengt de digitalisering van de Europese landbouw in stroomversnelling

Smart Agri HubsOp 17 september werd het langverwachte Innovatieportaal van SmartAgriHubs gelanceerd. In enkele dagen tijd registreerden honderden geïnteresseerde stakeholders, en zij konden al meteen genieten van de toegevoegde waarde van de functies binnen het portaal. Het portaal is het resultaat van maanden van ontwikkeling en aanpassing aan de noden van de stakeholders.

ILVO breidt compostsite uit en wijst op potentieel compost: “15 % meer opbrengst in vergelijking met andere bodemverbeteraars.”

opening compostsiteILVO neemt een nieuw bouwwerk in gebruik: deel twee van zijn compostsite. Het gaat om een overdekte opslagruimte met compartimenten voor uitgangsmateriaal en voor afgewerkte compost. “Deze tweede en laatste bouwfase van de compostsite vertegenwoordigde een investering van ruim 500.000”, zegt Evy De Vlieghere, bouwingenieur van ILVO.

Benieuwd hoe ILVO compost maakt en meet? Hier zie je alle stappen op een rij.

Milcobel en ILVO werken samen aan verlaging CO2-uitstoot door melkvee

ILVO en MilcobelZuivelcoöperatie Milcobel en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) slaan de handen in mekaar in de verduurzaming van de melkveesector. Door samen te werken aan onderzoek om de broeikasuitstoot van de sector te verlagen, maken ze zich hard dat tegen 2030 de door Vlaanderen opgelegde daling van 19 procent methaangasuitstoot zal behaald worden. De samenwerking werd vrijdag in Merchtem ondertekend in aanwezigheid van Europarlementslid en voormalig vicepremier Kris Peeters.

Video

SEAFOODTOMORROW verbetert en valideert innovatieve en duurzame oplossingen die de veiligheid en voedingswaarde van vis, schaal- en schelpdieren verbeteren.

Agenda