Nieuwsgolf november 2019

In de startblokken

Lancering ‘DjustConnect’: draaischijf voor het delen van data in de agrovoedingsketen heeft opmerkelijke eigenschappen.

EU - EFRONa meer dan een jaar intensieve voorbereiding lanceert ILVO samen met AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel een uniek DEELplatform om data geavanceerd te delen in de Vlaamse agrovoedingsketen. Het platform heet DjustConnect, een naam die alludeert op performantie en efficiëntie. Ingenieus zijn de in de architectuur en in het beheer ingebouwde controlefuncties voor de boer. Híj is eigenaar van de data en hij beslist of, en met wie, er mag worden gedeeld.
DjustConnect wordt de ‘autostrade’ langs waar je data op een vlotte, gereglementeerde manier uitwisselt. De sector beschikt voortaan over een centrale basistool om meer trefzekere en slimmere applicaties te ontwikkelen. “Zulke apps leveren ons bv. administratieve vereenvoudiging, managementsondersteuning of technisch advies. Dàt er nu makkelijker data kunnen worden gedeeld, komt ten goede aan de landbouwers zelf, én aan bedrijven in heel de keten,” zeggen de stichtende landbouwcoöperaties.

Boer ruimt veld : Verharde boerderij wordt productieve landerij

Boer breekt uit“Boer ruimt veld” is een nieuw project over ontharding voor en door landbouw. In de open ruimte bestaat steeds meer nood aan een doordachte en gedragen ontharding met als ambitie om de open agrarische ruimte te behouden en te versterken. Daarom onderzoekt ILVO samen met Boerenbond, KU Leuven en Voorland kansen, obstakels en behoeften voor ontharding en identificeren we werkbare onthardingsrecepten voor landbouw.Veertien doctoraten rond stress bij legkippen: Europa mikt ambitieus op combinatie van betere productiviteit én dierenwelzijn

biokippen in buitenloop16 Europese onderzoekscentra, waaronder ILVO, starten de komende 4 jaar een grootscheeps onderzoek om de fundamentele en de meer praktische oorzaken en gevolgen van stress bij legkippen, in al hun levensfasen, in kaart te brengen. Uitgangspunt is het EU verbod op legbatterijen in 2012, dat zijn doel - dierenwelzijn verhogen - gedeeltelijk voorbijschoot. Men mikt op vernieuwde productiesystemen die haalbaar zijn en optimaal voor het dierenwelzijn.


Tomatenwortels wapenen tegen kwalijke bacterie

groente- en fruitmandOnderzoekers van ILVO, VIB en UGent gaan samen op zoek naar afweereiwitten in de wortels van tomatenplanten. Uiteindelijk doel is om de planten te wapenen tegen de bacterie Ralstonia solanacearum, die de oorzaak is van verwelking en verdroging.


Uitdagingen voor dierenwelzijn van varkens en kippen bij bio en vrije uitloop

Dierenwelzijn varkens en kippenPPILOW is een Europees onderzoeksproject dat het dierenwelzijn bij varkens en pluimvee, gehouden onder biologische condities en vrije-uitloopsystemen, wil verbeteren. Concreet gaan de 23 projectpartners samenwerken aan innovatieve oplossingen en tools. Die worden ontwikkeld, getest, gevalideerd en kenbaar gemaakt.Opvallende resultaten

Een computermodel voor boktorren? Ontwikkeling van een beslissingstool voor het beheersen van uitbraken van Aziatische loofhoutboktorsoorten.

computermodel boktorrenVoor de bestrijdingsstrategie voor de Aziatische boktorsoorten Anoplophora glabripennis en Anoplophora chinensis kunnen overheid en sector vanaf nu beroep doen op een scenario-gebaseerde beslissingstool. Via een computermodel wordt aangegeven hoe deze plagen het best vermeden/bestreden kunnen worden en welke kosten hieraan verbonden zijn.


Berengeur in vleesproducten vermijden: veelbelovende alternatieve productieprocessen

vleesproductenMarineren en roken kan berengeur maskeren in verwerkte vleesproducten afkomstig van niet-gecastreerde varkens, dat is een belangrijk tussentijds resultaat van het project REDBOAR. Binnen dit project wordt gezocht naar een strategie voor valorisatie van berengeurhoudende karkassen, een voorwaarde om het houden van intacte beren - als alternatief voor onverdoofde castratie van biggen - rendabel te maken.In de kijker

Mentale stress bij landbouw(st)ers is ernstig. Hulp (zoeken) kan beter

mentale stress bij landbouwersNaar aanleiding van de Werelddag voor Geestelijke Gezondheid (10 oktober 2019) vestigt ILVO de aandacht op de eerste tussentijdse resultaten uit zijn onderzoek naar het welbevinden van de Vlaamse boer en boerin. Meest opvallend is dat landbouw(st)ers meestal niet op zoek gaan naar hulp, wanneer ze diepe langdurige stressklachten ontwikkelen. Vrouwenorganisatie KVLV wil de taboes doorbreken en zet het thema hoog op de agenda. ‘Via onze werking gaan we echt helpen bouwen aan veerkracht en aan het leren vràgen van hulp’, zegt nationaal voorzitster Nik Van Gool.

Joris Relaes nieuwe voorzitter van het landbouwonderzoeksplatform Agrolink Vlaanderen. “Focus komt nog meer te liggen op samenwerken.”

Agrolink VlaanderenJoris Relaes, Administrateur-Generaal van ILVO, is benoemd tot voorzitter van Agrolink Vlaanderen. Hij volgt daarmee Nadine Buys op, voormalig decaan van de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van KU Leuven. Anne-Rose Gustin wordt de nieuwe coördinator en staat in voor de dagelijkse werking. Agrolink Vlaanderen is een unieke samenwerking tussen 16 Vlaamse kennisinstellingen met een brede waaier aan competenties in fundamenteel en toegepast onderzoek in de primaire land- en tuinbouwproductie. Kersvers voorzitter Joris Relaes: “Meer nog dan vroeger zal Agrolink Vlaanderen focussen op de zoektocht naar synergie tussen de leden en op samenwerking met de overheid, industrie en eindgebruiker.”

Minder veen in substraten voor aardbei en tomaat dankzij compost, houtvezel, biochar en chitine

aardbeiplantILVO en de partners van het Europese Horti-BlueC project pionieren met hun lopende praktijktesten naar duurzame teeltsubstraten. Zij ontwikkelden mengsels met biochar en/of chitine en onderzoeken de effecten op groei en gezondheid van aardbei en tomaat, maar ook de interactie met bemesting. Op 19 november is er een demomoment bij Proefcentrum Hoogstraten.


Blik is een blijver. Onderzoek naar blik als duurzame vorm van verwerking en verpakking.

blik in donutvormEuropese onderzoekers houden een opmerkelijk pleidooi voor de door sommigen als voorbijgestreefd beschouwde blikverpakking. Blik blijkt niet alleen waardevol in zijn huidige vorm, er worden zelfs nieuwe vormen van blik ontwikkeld voor een energie-efficiëntere verwerking en betere kwaliteit van de ingeblikte voedingsproducten. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Europese InProVe, waarbinnen gezonde voeding met een beperkte milieu-impact en een minimum aan verspilling centraal staat.

DISARM schiet uit startblokken met lancering website, Facebook discussiegroep en video.

Eerste stakeholderevent vindt plaats op 3 december in Brussel
disarmNa enkele maanden voorbereiding is het DISARM projectteam helemaal klaar om uit de startblokken te schieten. Er is nu een Facebook discussiegroep, video en een website met een nieuwsbrief. Op 3 december vindt in Brussel het eerste Europese DISARM stakeholderevent plaats. Het programma en een registratieformulier komen snel online.
Laura Palczynski, hoofd van het communicatieteam voor het DISARM-project: "DISARM wil succesvolle strategieën en innovaties om de diergezondheid in de Europese veehouderij te verbeteren en het gebruik van antibiotica te verminderen, breed verspreiden. Daarom is de betrokkenheid van de verschillende actoren zo belangrijk en zetten we sterk in op communicatie en events."

Agenda

Video

 • SalFar Saline Farming
  This video provides an explanation of 4 salinization processes which we deal with in the SalFar project, which is funded by the Interreg North Sea Region Programme.
 • Nieuwe teelten op ILVO: eiwit en diversificatie
  Ontdek de nieuwe teelten die ILVO onderzoekt in het kader van eiwit- en teeltdiversificatie. Soja en quinoa uiteraard, maar ook oliepompoenen, kikkererwten, linzen, mosterd en meer.
 • Fruitbomen in Agroforestry
  Landbouwers geven hun tips prijs over hoe best aan de slag met fruitbomen in agroforestry. Maakt deel uit het AFINET onderzoeksproject.
 • Kratos-steun voor hoeveverwerkers: casus Hoevezuivel Kortenboshoeve
 • Kratos-steun voor hoeveverwerkers: casus Hoeveslagerij De Nil
 • Kratos-steun voor hoeveverwerkers: casus Slegershof