Nieuwsgolf mei 2020

In de startblokken

Smart Growers: Slimme automatisatie, robotisatie en ICT-toepassingen voor de boomkwekerij, de asperge en de blauw bes

Interreg Vlaanderen NederlandSlimme onkruidbestrijding en irrigatie, en het gebruik van sensoren in boomkwekerijen, in de aspergeteelt en in de teelt van blauwe bessen, dat is het doel van het nieuwe Interreg project Smart Growers. Via de introductie van Smart Farming op deze bedrijven wil het project een boost geven aan duurzame land- en tuinbouw in de Vlaams-Nederlandse grensregio.

To swim or not to swim… Reductie van grondsmaak in kweekvis via microbieel management en optimalisatie van de afzwemprocedure

kweekvisGrondsmaak vermijden door aanpassingen op verschillende niveaus in het viskweekproces, dat is de opzet van project FLAVOREDUC. Onderzoekers zetten in op reductie van grondsmaakmoleculen, op het remmen van bacteriën die de moleculen aanmaken, en op het optimaliseren van de afzwemprocedure waarbij de moleculen uit de vis worden “gewassen”.
Op zoek naar waardevolle leefgebieden op de bodem van de Noordzee

NoordzeebodemEen wetenschappelijk dossier opstellen ter onderhandeling van visserijmaatregelen in het Belgisch deel van de Noordzee, dat is het doel van project VISNAT2. Uiteindelijk doel is zoveel mogelijk waardevolle zeebodem te beschermen, zonder daarmee belangrijke economische activiteiten, zoals visserij, te benadelen.

De invloed van klimaatsverandering op voedingssystemen

FOSCILVO volgt het internationaal onderzoek op over voedselzekerheid in een veranderend klimaat. Dat gebeurt binnen een Europees-Afrikaans-Zuid-Amerikaans netwerk dat socio-culturele, economische en omgevingsgevolgen in kaart brengt. Uiteindelijk doel is de verbetering van weerstand en dus het reduceren van de onvoorspelbaarheid van agro-voedingsproductie, het valoriseren van reststromen en verminderen van voedselverliezen.

Real-time het binnenklimaat en het emissieniveau van een stal meten?

stalBinnen het Europese MilKey project zal ILVO een monitoringinstrument - OTICE - ontwikkelen dat de melkveehouder kan ondersteunen bij het implementeren en managen van technieken voor het reduceren van stalemissies. Hierbij is het de uitdaging om vooral de ammoniak- en methaanemissies te verminderen en tegelijk een optimaal binnenklimaat te garanderen.

 

 

Compost op maat voor de tuinbouw, boomkwekerij en sierteelt

Interreg SoilcomKwalitatieve, op maat gemaakte composten, met duidelijk in kaart gebrachte eigenschappen en effecten ontwikkelen, dat is het doel van het in 2019 gestarte SOILCOM. De eerste nieuwsbrief geeft een overzicht van de lopende veldproeven.

Opvallende resultaten

Bemesting en ziektebestrijding via bodembacteriën? Veelbelovende resultaten geboekt bij maïsplanten met koude-stress en schimmelinfectie.

maïsBacteriën die maïsgroei onder koude temperaturen kunnen verbeteren én bacteriën die de gevolgen van een schimmelinfectie met Rhizoctonia solani kunnen beperken, die werden via de techniek van metabarcoding ontdekt door ILVO-VIB onderzoekster Stien Beirinckx. Met die kennis kunnen onderzoekers aan de slag om de bacteriële wortelgemeenschap – het wortelmicrobioom – te gaan ‘programmeren’ om stress bij maïs te verminderen en groei te bevorderen. Dit is het begin van een nieuwe veelbelovende kennisontwikkeling met het oog op landbouw met minder externe inputs.

Over boslandbouw en buitenvarkens

P'OrchardZijn bomen en varkens een goede match? Via de Operationele groep P’Orchard werden praktijkervaringen en knelpunten over buitenvarkens op agroforestrybedrijven in kaart gebracht. Bekijk de video.

Zit er minder vis door de puls?

pulsnetEr zijn duidelijke, vooral lokale veranderingen opgetreden in het tong- en scholbestand in de zuidelijke Noordzee, dat blijkt uit afgelopen ILVO-onderzoek. Dat onderzoek – project PULSVK1 - werd opgezet vanuit de bezorgdheid bij commerciële en recreatieve kustvissers over de intensiteit van de pulsvisserij in het gebied.


In de kijker

ILVO doet voor het eerst voederproeven met algen bij vlees- en legkippen

Valgorize - Interreg - 2 Seas Mers ZeeënZijn kippen, en hun vlees of eieren, gebaat bij toevoeging van algen aan het voeder? Hoewel de focus van het ValgOrize-project ligt op duurzaam en kwalitatief geproduceerde, lekkere algen voor menselijke consumptie, bekijken onderzoekers van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in het kader van een zero waste aanpak ook hoe de afvalstromen van deze productie kunnen worden gevaloriseerd in kippenvoeder. De toepassing lijkt veelbelovend; niet alleen bezitten veel algensoorten een hoog eiwitgehalte, ze kunnen ook gunstig zijn voor de vetzuur- en aminozuursamenstelling van de eieren, en zelfs de kleur van de dooier beïnvloeden. “Maar onder meer de aminozuur- en vetzuursamenstelling, de verteerbaarheid van het voeder en de smaak van het eindproduct zijn allemaal zaken die we zeker moeten bestuderen voordat we dit als standaardpraktijk invoeren”, zegt Johan De Boever, expert voederwaardering bij ILVO. “Dat doen we met de restproducten van de ValgOrize-voedingsgerelateerde studies.”

Agenda

ILVO organiseert GrowingMedia2021, het tweede internationale symposium over teeltsubstraten, bodemloze teelt en compostgebruik in de tuinbouw (ISHS) van 22 tot 27 augustus 2021 in Gent.

Er worden sessies gehouden over:

  • Teeltsubstraten en duurzaam gebruik van hulpbronnen
  • Geïntegreerde ziekte- en plaagbestrijding via interactie met het teeltsubstraat
  • Bodemloze teelt: toegevoegde waarde van innovaties voor efficiënt gebruik van water en nutriënten
  • Compostgebruik in de tuinbouw en het potentieel voor koolstofopslag

Meer info op de website: https://www.growingmedia2021.com/

Growing Media 2021

Video

Aanmelden op IKM Net

IKM Net gebruiken