Nieuwsgolf mei 2018

In het oog springende resultaten

Methaanemissie bij runderen: kan een transplantatie van pensflora de emissie verminderen?

methaanemissie runderenIn het kader van het klimaatonderzoek heeft ILVO voor het eerst een proef gedaan waarbij het pensmicrobioom van de ene koe naar de andere werd overgeplaatst. Uitgangspunt was dat koeien een verschillende hoeveelheid methaan produceren, zelfs als ze hetzelfde voeder krijgen. Dat zou kunnen wijzen op verschillen in het microbioom in de pens. Iets wat misschien, naar analogie met transplantaties van fecale darmflora bij mensen, te beïnvloeden valt. ”Helaas blijken de methaanproduceerders binnen de totale populatie van aanwezige micro-organismen stabiel aanwezig bij alle koeien. Andere bacteriesoorten wijzigden wel na de flora-transfer.” zegt ILVO-UGent onderzoeker Thijs De Mulder aan het eind van zijn doctoraat. De resultaten van dit onderzoek geven verder richting aan de methaan-reducerende onderzoeksstrategieën in de melkveehouderij.

Programma Water-Land-Schap: 14 initiatieven worden concreet uitgewerkt

WaterlandschapProblemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang oplossen, dat is het beoogde doel van Water-Land-Schap. Door het programmateam, waaronder ook ILVO, werden uit 40 ingediende voorstellen 14 projecten geselecteerd om verder uit te werken als landinrichtingsproject.
Onderzoek naar erosiebestrijding in een jaar met extreme droogte: GOMEROS 2017

erosiebestrijdingIn 2017 ging het GOMEROS-project verder met het optimaliseren van teelttechnieken die erosie kunnen voorkomen in groenten en maïs met behoud van gewasopbrengst. Door gebruik te maken van regenvalsimulaties kon, ondanks de droogte in 2017, het erosiebestrijdende effect van een aantal technieken toch geëvalueerd worden.Antibioticaresistentie bij varkens opsporen: genomische en klassieke methodes moeten hand in hand gaan

antibioticaresistentie bepalenMeer en meer groeit het besef dat gezondheid van mens en dier in grote mate afhangt van de microbiële gemeenschap in het spijsverteringsstelsel, het microbioom. Dit microbioom kan nu in kaart gebracht worden met behulp van nieuwe metagenomics technieken. ILVO-UGent onderzoeker Thijs de Mulder onderzocht of de technieken ook bruikbaar zijn om antibioticaresistentie in de varkenssector te bestuderen. Uit zijn proeven bleek dat antibioticaresistentie moeilijk op te sporen is met metagenomics, en dat klassieke methoden nog onontbeerlijk zijn.


In de startblokken

Richtlijnen, beperkingen en maatregelen voor de visserij in één oogopslag: het online platform GEOVIS

GeovisWaar kunnen we in de toekomst nog vissen? Wat verliezen we aan visgronden door de urbanisatie van de Noordzee? En wat doen we al om de paaigronden van tong te beschermen? Deze vragen vormen de kern van het GEOVIS-project, waarbij we een platform creëren om de sector inzicht te bieden in de toenemende ruimtelijke organisatie van de maritieme activiteiten op zee.Optimale bemestingsstrategieën voor de biologische landbouw, binnen het kader van het mestactieplan

biologische landbouwVia een wetenschappelijk en participatief traject werken ILVO, Inagro, pcfruit, UGent en de Bodemkundige Dienst samen aan optimale bemestingsstrategieën voor de biologische landbouw, binnen het kader van de mestwetgeving. Uiteindelijk doel is om bodembeheerstrategieën te identificeren die bij een gelimiteerde externe aanvoer van fosfor toch voldoende koolstof en stikstof aanbrengen. Het nieuwe, vierjarige project wordt uitgevoerd in opdracht van de VLM.
ILVO steunt initiatief “Vraag voor de Wetenschap?“

ILVO steunt het initiatief van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek om voor het eerst een wetenschapsagenda voor Vlaanderen op te maken. Bedoeling daarbij is om de gewone burger en het middenveld te laten formuleren welke (onderzoeks)vragen er volgens hen door de wetenschap moeten worden beantwoord. Op 17 april 2018 wordt de publieksbevraging ‘Vraag voor de Wetenschap’ gelanceerd.

ILVO denkt dat er in de brede sector van land- en tuinbouw, visserij en voeding wellicht heel wat agrovoedingsvragen zullen opduiken. “Uitdagingen en gewenste verbeteringen om aan te werken zijn er genoeg. Wij zijn natuurlijk graag bereid om de eventuele nieuwe kwesties die de bevolking opwerpt met een frisse blik te bekijken, en waar mogelijk te integreren in ons onderzoeksprogramma”.

Maar van welke vragen lig jij soms wakker? En kan de Vlaamse wetenschap er een antwoord op bieden?

Dat willen we te weten komen tijdens de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’. Tussen 17 april en 27 mei roepen we zoveel mogelijk Vlamingen op om hun vragen voor de wetenschap in te dienen op vraagvoordewetenschap.be.
Banner Vraag voor de Wetenschap

Agenda

In de kijker