Nieuwsgolf maart 2018

Het is nog even wachten op het zaai- en plantseizoen, maar net als in landbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven en stadsmoestuinen wordt er op ILVO druk gepland en overlegd over bemesting, variëteiten en dreigende insectenplagen. De recente onderzoeksresultaten zijn daarbij sterk richtinggevend. In de visserij is het paaiseizoen wel al aangebroken, maar de metingen, het technische onderzoek en het ontwerp van modellen gaan onverminderd voort. Veel leesplezier met deze bijna-lente-Nieuwsgolf.

In het oog springende resultaten

Stedelijk beleid rond stadslandbouw maakt het verschil: lessen uit Gent, Philadelphia en Warschau

stadsdeeltuinInitiatieven voor stadslandbouw hebben een grotere slaagkans als er structurele steun is door de stad of gemeente, én als er een balans is tussen het streven naar economische haalbaarheid en het vergroten van de sociale gelijkheid in de stad. Dat concludeerde ILVO-UGent onderzoekster Charlotte Prové na een vergelijkende studie over stadslandbouw in Gent, Philadelphia en Warschau.
ILVO-Rassenlijst maïs 2018

rassenlijstDe ILVO - rassenlijst gaat nu volledig digitaal en is te raadplegen via https://www.ilvo.vlaanderen.be/rassenlijst/. De website geeft per teelt de meest relevante teeltinformatie, de rassenlijst en de lijst met kwekers en vertegenwoordigers. Voor de editie 2018 werden 10 nieuwe kuilmaïsrassen en 5 nieuwe korrelmaïsrassen toegevoegd.


Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toedieningswijze en bodemconditie

maaimeststoffenILVO, Inagro, PCG en UGent onderzochten de voorbije jaren het effect van maaimeststoffen (grasklaver) op de gewasopbrengst. Zij besluiten dat maaimeststoffen gewonnen op het eigen bedrijf een alternatief kunnen zijn voor stalmest, met het extra voordeel dat er stikstof wordt gebonden zonder aanvoer van fosfor.Korte Keten en grootafnemers, hand in hand?

korte ketenEen opschaling van de korte keten, van individuele consumenten naar professionele gebruikers, dat was het doel van ILVO en Stad Gent in het project “Opschaling Korte Keten”. Er werd draagvlak gecreëerd en drie pilootprojecten werden doorgelicht op vlak van logistieke stromen, levenscyclusanalyse en kosten-baten analyse.Leeftijdsbepalingen bij vissen efficiënter dankzij SmartDots open source software

smartdotsVia het “SmartDots age reading platform” worden leeftijdsbepalingen bij vissen efficiënter en kwalitatiever uitgevoerd. Deze softwareoplossing werd door ILVO ontwikkeld en wordt op Europees niveau uitgerold.
In de startblokken

Sturen van de bitterheid in cichorei en witloof met CRISPR/Cas9 technologie

witloofILVO gaat aan de slag met de innovatieve CRISPR/Cas9 technologie bij de gewassen witloof en cichorei. Door te veredelen naar meer of minder bitterheid kunnen op termijn nieuwe markten in de voedingsindustrie worden aangeboord.Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma

preimineervliegSinds 2012 wordt de Vlaamse preiteelt geplaagd door de preimineervlieg, en dus is er nood aan een beheersingsstrategie. PCG, ILVO, Inagro en PSKW starten daarom met een onderzoek naar de biologie van de vlieg, naar diagnose, natuurlijke vijanden en mogelijke beheersing via teelttechniek en insecticiden.Bemesten is geen randgebeuren

bemestenVia een pas opgestart demonstratieproject willen Inagro, ILVO en PCLT verschillende technieken en maatregelen rond doordachte bemesting demonstreren, en bewustmaking creëren bij landbouwers en loonwerkers.Bijvangsten reduceren en overleving verbeteren: technische innovaties gecombineerd

combituigBestaande en nieuwe visserijtechnische innovaties verfijnen en combineren met het oog op minder bijvangst en een betere overleving, dat is het doel van het project COMBITUIG. Onderzoek en intense samenwerking met de sector moeten de invoering van de aanlandplicht vergemakkelijken.
Overleving voorspellen en verbeteren

overlevingWelke vissoorten hebben een redelijke kans op overleving na teruggooi, en onder welke omstandigheden? Via modellering wil ILVO een eerste inschatting maken van de overlevingskansen van verschillende vissoorten. Op basis daarvan kan beslist worden of de piste van uitzonderingsmaatregel op de Europese aanlandplicht verder wordt onderzocht.

Vochtige peulvruchten en granen inkuilen als grondstof voor biologisch leghennenvoeder

kipVia een nieuw project willen ILVO, Inagro en de Hogeschool Gent het gebruik van regionale eiwitbronnen in de biologische leghennenhouderij maximaliseren. Dat gebeurt via kuilexperimenten met veldbonen en graan, en via de opvolging van verteerbaarheid, dierprestaties en de kwaliteit van de eieren bij inmenging in het rantsoen van leghennen.
Van mest naar mens? Antibioticaresiduen, antibioticaresistente bacteriën en antibioticaresistentiegenen in mest, bodem en plant en de mogelijke blootstelling voor de mens.

preiTransfer van antibioticaresistentie door vleesconsumptie is een gekende weg, maar wellicht is ook de route via de omgeving een belangrijke blootstellingsroute voor de mens. Via experimenten met inoculatie van residuen in bemeste bodem, en waarop prei en veldsla geteeld worden, wordt uiteindelijk het risico op blootstelling van de mens aan antibioticaresistentiegenen en -residuen via de consumptie van deze groenten ingeschat.
Hybride charcuterie: vleesproducten met plantaardige eiwitten

geextrudeerd eiwitEcologisch duurzamere vleeswaren met een uitgebalanceerd, gezond eiwitprofiel, dat is het doel van het internationale initiatief MEATHYBRID. Plantaardige eiwitten uit onder andere erwt, koolzaad en lupine worden gescreend op eiwitprofiel, oplosbaarheid en mengbaarheid. Ook de verwerkbaarheid, smaak en stabiliteit van vlees-plantmengsels worden onderzocht.


Activiteitenverslag ILVO 2017

Activiteitenverslag ILVO 2017
In 2017 hebben we voeding in onze roepnaam opgenomen. Om recht te doen aan het voedingsonderzoek en de voedingsdienstverlening die hier op ILVO wordt ontplooid en om te onderstrepen dat wij onderzoek doen van ‘in de grond tot op het bord’, heten we voortaan Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek.
2017 was een boeiend jaar. En dat zal u zeker merken wanneer u dit activiteitenverslag doorneemt.

Agenda

Bent u op zoek naar gedetailleerde info over onderzoek per sector? Wilt u netwerken met collega’s en onderzoekers? Kom dan zeker naar één van onze demo- en studiedagen.

In de loop van april - mei kan u nog deelnemen aan:

  1. Studiedag ILVO Expertisecentrum Landbouw & Klimaat op 17 april 2018

Meer info en inschrijven via de ILVO agenda

In de kijker