Nieuwsgolf juni 2019

In de startblokken

Ambitie met bodem. De toegevoegde waarde van biochartoepassing voor duurzaam landgebruik.

teeltsubstraatBiochar uit restbiomassa is een economisch waardevol en duurzaam eindproduct, dat is het uitgangpunt van het BASTA-project. Binnen het project worden verschillende biochartypes geselecteerd voor verdere opschaling en toepassing in mest- en biomassaverwerking, en substraatteelt. Daarbij wordt gestreefd naar 25% minder emissies aan broeikasgassen & ammoniak, 10% hogere procesefficiëntie, 10% minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 30% minder nutriëntenverliezen, 10% meer waterhoudend vermogen en 20-40% veenvervanging.

Europees onderzoeksproject PATHOFLAX wil ziekten in vezelvlas beheersen

vlasFrankrijk en België voorzien 80 procent van de wereldwijde productie van vezelvlas. Omdat ziekten vaker voorkomen en tot aanzienlijke opbrengstverliezen kunnen leiden, gaan elf Franse en Belgische universiteiten, onderzoeksinstellingen, sectororganisaties en bedrijven de komende vier jaar op zoek naar oplossingen om ziekten in de vlasteelt geïntegreerd te bestrijden.ILVO en KBIN-OD natuur inventariseren macro- en microplastics in de Belgische visserijgebieden en op de stranden

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en VisserijDe onderzoekspartners van het EFMZV - FIVA*-onderzoeksproject MarinePlastics hebben het startschot gegeven voor een studie die precies in kaart brengt hoeveel en welke types plastic voorkomen op de Belgische visgronden. Het gaat zowel om grotere stukken afval (macroplastics groter dan 5 mm) als minuscule plasticdeeltjes (microplastics kleiner dan 5 mm). Europa vraagt al sinds 2012 dat elke lidstaat cijfers verzamelt rond macroplastics op de zeebodem. Vanaf dit jaar moeten er ook data verzameld worden rond microplastics in het sediment en in het water. Ook het afval op de stranden moet van Europa worden gemonitord. Het project MarinePlastics onderzoekt meteen ook in welke mate er microplastics opduiken in de commerciële vissoorten uit onze visserijgebieden. De onderzoekers maken het onderscheid tussen de plastic deeltjes in de vissenmaag (die mensen niet mee consumeren) en de visfilet (die we wel opeten).

De voetafdruk van de Vlaamse visserij

bodemimpact visserijDe nieuwe Europese procedure voor evaluatie van bodemimpact door visserij (helpen) ontwikkelen en toepassen op Vlaamse vistuigen en visgronden, dat is het doel van project Benthis-nationaal. Via het project krijgen de Vlaamse visserij en haar stakeholders een stem in de Europese evoluties op vlak van onderzoek naar bodemimpact, advies en beheer.Netwerk der netwerken. EURAKNOS wil een basis vormen voor een Europees kennisplatform voor de land-, tuin- en bosbouw

EuraknosEURAKNOS wil het gebruik van de praktijkkennis in de land-, tuin- en bosbouw maximaliseren door een open kennisdatabase op te zetten. Daarin zal al deze kennis verbonden worden en makkelijk toegankelijk gemaakt worden voor de eindgebruiker, landbouwer, teler en bosbouwer.


Opvallende resultaten

Botanische tuinen en arboreta als meldpunten van verontrustende ziekten en plagen

botanische tuinTwee keer ‘eerste melding in het land’ van bomenziektes op olm en ceder: het ‘schildwachtnetwerk’ van botanische tuinen en arboreta opgericht door de Plantentuin Meise, ILVO en CRA-W, bewijst zijn nut.

Gevaccineerde varkens – een betere beheersing van Salmonella-infecties?

varkenVaccinatie van zeugen tegen Salmonella Typhimurium heeft een positief effect op de hoeveelheid maternale antilichamen in de biggen, en vaccinatie verlaagt het aantal besmette lymfeklieren van slachtvarkens, dat blijkt uit resultaten van het project SUSALVAC. Vaccinatie kan echter wel eventuele nationale monitoringsprogramma’s bemoeilijken.
Hobbyvisser op zee is mannelijk, West-Vlaming en 56 jaar oud

recreatieve visserijMet dit profiel kun je de hengelende, garnaalslepende, kruiende of op het strand opererende hobbyvisser typeren. De 2900 Belgische recreatieve zeevissers vangen allen samen meer dan anderhalf miljoen vissen en zo’n 100 ton garnaal. Van de vis wordt 52% teruggegooid, de overige 48% gaat mee naar huis. Zo blijkt uit een uitvoerige studie van het VLIZ en ILVO-Visserij, uitgevoerd in nauwe samenwerking met bijna 300 hobbyvissers.


Internet-of-Cows: combinatie van sensoren op hals én poot werkt beter dan één sensor voor detectie van bronst en kalving bij melkvee

sensoren op koeSensoren die voortdurend het lig-, stap-, sta-, eet- en herkauwgedrag van melkkoeien meten, kunnen bronst en kalving tussen 2 en 24 uur op voorhand met hoge nauwkeurigheid voorspellen. De combinatie van sensoren doet het beter dan één sensor, zeker op het laatste moment voor bronst of kalving, wanneer snel reageren van cruciaal belang is voor zowel koe als melkveehouder. Doctorandus Said Benaissa: “Dit wijst op het nut van de verdere ontwikkeling van multi-sensor monitoringssystemen als alternatief voor de huidige één-sensor-oplossingen.”
Dankzij zijn doctoraatsonderzoek staat de melkveehouderij opnieuw een stap dichter bij een efficiënte totaalmonitoring. Voor een sector die gekenmerkt wordt door groter wordende kuddes biedt dat interessante perspectieven.

Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen

fosforfracties bodemIn opdracht van de VLM, hebben onderzoekers van het ILVO, de Bodemkundige Dienst van België en de KU Leuven streefwaarden opgesteld voor de fosforgehaltes in de bodem. Positief daarbij is dat goede gewasopbrengsten en beperkte fosforverliezen naar het grond- en oppervlaktewater hand in hand gaan. In de nieuwe ‘Code van goede praktijken’ vinden de landbouwers praktische tips om hun fosforgehaltes, langzaam maar zeker, in de richting van de streefcijfers te laten evolueren. Geduld is daarbij op zijn plaats. ILVO-onderzoeker Fien Amery zegt dat het nog tientallen jaren zal duren om de huidige hoge fosforgehaltes in de bodems van de vele Vlaamse percelen binnen de vooropgestelde streefwaarden te krijgen.

In de kijker

Onder de radar blijven bij voedselinfecties? Niet meer!

Lieve HermanNieuwe moleculaire opsporingstechnieken zijn een game changer.
Whole Genome Sequencing (WGS) is de nieuw doorgebroken analysetechniek waarmee micro-organismen een zeer gedetailleerde fingerprint krijgen. De techniek is dermate sterk, dat het organismen van elkaar kan onderscheiden tot op stamniveau. ‘Voor de voedingsbedrijven zit er een ware revolutie aan te komen, voorspelt Lieve Herman (ILVO en Food Pilot). Men kan voortaan over heel de wereld volgen hoe de verspreiding van een stam gebeurde. Ook uitbraken waar men tot nu toe niet de oorsprong van vond zullen retroactief toch boven water kunnen komen.’


ILVO, HOGENT, TRIAS en Peruaanse boeren en onderzoekers bundelen krachten rond aardappel-TUNTA’s

Tria TuntaILVO, HOGENT en TRIAS hebben een Peruaanse delegatie op bezoek in de Food Pilot (ILVO Brusselsestwg. Melle) om de productie van zogenaamde tunta’s (gevriesdroogde aardappelen) in een coöperatief fabriekje in de Andes op punt te krijgen. Vlaamse voedingstechnologen voeren in België samen met de Peruanen experimenten en analyses uit. Het ontwikkelingssamenwerkingsproject moet de fabriekstunta’s op een hoog kwaliteitspeil tillen en moet het mogelijk maken om jaarrond – ook in het regenseizoen – te produceren.
Door de klimaatverandering werd het moeilijk, zo niet onmogelijk, om de traditionele productiemethode voor tunta’s toe te passen. Daarbij worden de aardappelen wekenlang in de ijskoude, droge, open lucht in het hooggebergte gevriesdroogd.
Tunta’s – spierwitte bittere aardappelknollen – nemen een centrale plaats in het dagelijkse dieet van de Andesbevolking. Voor de Peruaanse boeren zijn ze een belangrijke bron van inkomsten.

Meld u aan voor ons demoproject 'Klimaat in varkensstallen' en optimaliseer uw stalklimaat

Europees Landbouwfonds voor PlattelandsontwikkelingHebben uw varkens gezondheids- of dierenwelzijnsproblemen die mogelijk te wijten zijn aan een suboptimaal stalklimaat? Meld u dan aan voor het demoproject ‘Klimaat in Varkensstallen’ en laat uw stalklimaat onder de loep nemen.

Agenda

Reminder: Gent verwelkomt Europa’s grootste wetenschappelijk conferentie over dierlijke productie

EAAP 2019Van 26 tot 30 augustus organiseert het ILVO het jaarlijkse ‘EAAP Congress’ over dierlijke productie in het ICC in Gent. Op deze 70ste editie zullen meer dan 1300 wetenschappers, experts en stakeholders uit het bedrijfsleven en de overheid zich buigen over het thema “dierlijke productie voor een gezonde wereld’.

Online inschrijven is mogelijk tot 15 augustus. Wie zich voor 1 juli inschrijft, geniet nog van het voordeeltarief. Na 15 augustus enkel nog inschrijvingen ter plaatse mogelijk.

Inschrijven: www.eaap2019.org/EN/REGISTRATION
Meer info: www.eaap2019.org or contact Sam De Campeneere (info@eaap2019.org)

Vacatures

Bekijk ook onze openstaande vacatures.