Nieuwsgolf december 2017

De eerste sneeuw is gevallen, maar van een winterslaap is er op ILVO geen sprake. Integendeel! In deze nieuwsbrief vindt u dan ook een greep uit onze winterse rapporten, publicaties, plannen en studiedagen. Wij wensen u veel leesplezier en een prettige eindejaar!

In het oog springende resultaten

Soja kan het zesde belangrijkste akkerbouwgewas in Vlaanderen worden

rijpe sojaILVO maakte onlangs nieuwe resultaten bekend over teelt-technisch en agro-economisch onderzoek rond soja in Vlaanderen. Afgelopen seizoen werden al 30 hectare commerciële soja geplant én geoogst. Met een gunstig resultaat, zeggen de betrokken bedrijven. Zij bevestigen de haalbaarheid van het geplande groeipad voor soja in Vlaanderen de komende seizoenen.

Zeevisserij en bodemberoering: van zwart-wit naar complexiteit en nuance

BenthisHoe zit het nu precies met de gevolgen van bodemberoering door sleepnetvisserij? Drieëndertig partners, waaronder ILVO, voerden 4 jaar lang intens onderzoek uit langsheen alle Europese kusten. Daaruit blijkt dat de gevolgen van bodemberoering sterk afhankelijk zijn van type sleepnet, van visserij- intensiteit en van type habitat. De problematiek van bodemberoering is dus niet zo zwart/wit als die soms wordt voorgesteld en is er een vol complexiteit en nuance.

Hoop op herstel. De huidige status van de bodemfauna in de mariene bodembeschermingszones van de Vlaamse Banken.

bodemfaunaIn de toekomst zullen enkele zones in ons deel van de Noordzee beschermd worden tegen bodemverstoring, met het oog op herstel van de lokale bodemgemeenschappen. Maar hoe ziet die bodem er nu uit? En hoe is het gesteld met de fauna die er nu leven? ILVO en KBIN onderzochten de toekomstige beschermingszones en zien potentieel voor herstel.

Zink en darmgezondheid. Supplementatie van zinkaminozuurcomplexen bij vleeskippen

pluimveeILVO en UGent ontrafelen in een 4-jarig onderzoeksproject de impact en het werkingsmechanisme van zink ter hoogte van de darm bij vleeskippen. Uit een eerste proef blijkt alvast een positief effect van supplementatie met zinkaminozuurcomplexen op darmmorfologie en oxidatieve stress.In de startblokken

Zieke en verzwakte kippen en kalkoenen doden: welke methodes zijn er, welke methode is de beste?

kuikdoodWat is de meest diervriendelijke en best haalbare methode om zieke en verzwakte dieren uit een kippen- of kalkoenenstal te verwijderen, dat is de hoofdvraag binnen een gezamenlijk ILVO-UGent onderzoeksproject. De onderzoekers gaan van start met een grootschalige bevraging bij dierenartsen en pluimveehouders.
Vleesproductie en natuurbeheer gaan op zoek naar win-win in de Kalkense Meersen

runderenKunnen landbouwers actief blijven in natuurgebied, zonder de natuurdoelstellingen in het gedrang te brengen ? De operationele groep AgroMEATsNature gaat op zoek naar een win-win voor natuur en landbouw onder de vorm van extensieve vleesproductie. Als case studie werd gekozen voor de Kalkense Meersen.
Drinkwater op voorraad. Europees project wil kwaliteit watervoorraden in landbouwgebied beter beschermen

waterprotectHet Europese onderzoeks- en innovatieproject WaterProtect wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en invoering van nieuwe landbouwmethoden in functie van een betere waterkwaliteit. Die methodes moeten een toepassing vinden in gebieden waar de drinkwaterkwaliteit nu sterk onder druk staat door bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Van nieuwe technologie naar aangepaste, evenwichtige voeding. Overdracht van kennis en verspreiding van technologieën naar de voedingsindustrie met het oog op de vermarkting van evenwichtige voeding.

foodinnotechBedrijven ondersteunen om aangepaste, evenwichtige voeding te produceren voor doelgroepen, en dat op een energie-efficiënte en rendabele manier, dat is het doel van het nieuwe project FOODINNOTECH. Doelgroepenvoeding heeft namelijk specifieke vereisten op vlak van nutritionele waarde, smaak en textuur, en daarvoor zijn technologische innovaties vereist. Binnen het project zal ILVO een kennisoverdracht én een verspreiding van de innovatieve technologieën bij bedrijven bewerkstelligen.

Van boer tot boer. Leerpraktijken op landbouwbedrijven in Europa.

farmdemo.euZijn demonstratie-activiteiten op landbouwbedrijven effectieve katalysatoren voor innovatie en duurzame ontwikkeling in de landbouw? Hoe kunnen we dat boer-tot-boer leren in heel Europa bevorderen? In het kader van het Europese project AgriDemo-F2F gaat ILVO op zoek naar “best practices” voor demonstratie-activiteiten.IIzertekort bij rododendrons? Ontwikkeling van rododendrons voor niet-zure bodems.

rhodondendronWaarom hebben rododendrons graag een zure bodem? Hoe kan je planten testen op een tolerantie voor een hogere pH? Als partner van RHODOLIME effent ILVO het pad voor een efficiëntere, snellere veredeling van rododendron. De markt voor rododendrons kan namelijk gevoelig uitbreiden indien er cultivars kunnen ontwikkeld worden die ook in minder zuren bodems kunnen gedijen.


Coastbusters: kustbescherming door aanleg van biogene riffen

mossels“Kunnen we onze stranden tegen stormen beschermen met natuurlijke riffen?”, dat is de hamvraag binnen het project Coastbusters. De partners van het project onderzoeken hoe ze op een duurzame en snelle manier riffen kunnen aanleggen van zeewier, zeegras, schelpdieren en schelpkokerwormen, én hoe deze riffen een invloed hebben op onze kust.Vis en vloot in balans? Vlaams Vlootrapport biedt overzicht over vloot, quota, vangsten en visserijactiviteit.

vlootIs er een evenwicht tussen wat de Belgische vloot kan vangen, en de hoeveelheid beschikbare vis? Om op die vraag vanuit Europa te kunnen antwoorden stellen ILVO en het Departement Landbouw en Visserij een vlootrapport op. Bij een onbalans, bijvoorbeeld bij te weinig vis of teveel motorvermogen, kunnen maatregelen overwogen worden om die balans te herstellen.


In het zog van de rog. Naar een efficiënt en correct beheer van roggenpopulaties in de Noordzee en het Engels Kanaal.

rog - sumarisBinnen het Europese project SUMARIS zal ILVO gegevens verzamelen over aantallen, biomassa en overleving van de belangrijkste roggensoorten in de Noordzee en het Engels Kanaal. Dat is nodig omdat in het huidige beheersysteem géén onderscheid gemaakt wordt tussen de soorten. De verzamelde gegevens moeten toelaten om de bestanden efficiënter te gaan beheren en om de aanlandplicht correct toe te passen.

Agenda

Bent u op zoek naar gedetailleerde info over onderzoek per sector? Wilt u netwerken met collega’s en onderzoekers? Kom dan zeker naar één van onze demo- en studiedagen.

Heeft u een studiedag gemist? Geen nood, ILVO filmt de presentaties en stelt ze online ter beschikking. U kan reeds de presentaties bekijken van:

  1. Studiedag Varkensloket-ILVO: recentste bevindingen uit hun onderzoeksprojecten in de varkenshouderij - 12 oktober 2017

In de loop van december - januari kan u nog deelnemen aan:

  1. Voorstelling langetermijnvisie Noordzee 2050 op 20 december 2017
  2. Studienamiddag 'Water in de dierlijke productie' op 21 december 2017
  3. 4D4F Studiedag "(Sensor)data voor een betere diergezondheid" op 4 januari 2017
  4. Cursus rundveevoeding op 16 januari 2018, 23 januari 2018 en 30 januari 2018

Meer info en inschrijven via de ILVO agenda

In de kijker