Nieuwsgolf april 2019

In de startblokken

Darmgezondheid bij varkens: nieuw onderzoeks- en dienstverleningsplatform

bigVia onderzoek naar darmgezondheid meer inzicht krijgen in de onderliggende mechanismen van zoötechnische prestaties, gezondheid en stikstofuitstoot bij varkens, dat is het doel van het recent opgestarte platform BigDarm. Kennis over o.a. darmmicrobioom, metabolomics, epigenetica en klassieke prestatiekarakteristieken worden er gebundeld, hetgeen het onderzoek naar een hoger niveau tilt.


ValgOrize-project gelanceerd! Onderzoek naar de valorisatie van zeewier en microalgen als voedsel voor de Europese markt

Valgorize - Interreg - 2 Seas Mers ZeeënHoe kunnen we op een duurzame manier zeewier en microalgen kweken die geschikt zijn voor voedseltoepassingen op de Europese markt? Dat wil zeggen: met consistente kwaliteit en een aantrekkelijk smakenpallet. Op die vraag willen 12 partners uit België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië in het nieuwe Interreg-2 zeeën project ValgOrize een antwoord formuleren. ILVO coördineert.

ILVO zet eerste stappen om verspreiding van antibiotica en antibioticaresistentie via mest in kaart te brengen
Vervolgonderzoek kijkt naar effect op gewassen en de mens

Antibiotica - gebruik ze goed en enkel als het moet!ILVO heeft een methode ontwikkeld die toelaat de verspreidingsroute van antibiotica in de omgeving via mest in kaart te brengen. Met deze methode kunnen 69 antibiotica tegelijk opgespoord worden, inclusief het moeilijk op te sporen maar voor de humane geneeskunde van groot belang zijnde colistine. Een eerste verkennende screening van een beperkt aantal antibiotica in een beperkt aantal mest- en bodemstalen wijst op het belang van verder onderzoek.


Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenen

Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenenWat is de meest diervriendelijke en best haalbare methode om zieke en verzwakte dieren uit een kippen- of kalkoenenstal te verwijderen? Dat was de hoofdvraag binnen een gezamenlijk ILVO-UGent onderzoeksproject. Er werd een beslissingsboom opgesteld om pluimveehouders aan te moedigen een geschikte dodingsmethode te gebruiken voor dieren die uitgeselecteerd worden tijdens dagelijkse inspectierondes. Classificatie van de verschillende technieken gebeurde volgens snelheid van bewustzijnsverlies, stress door manipulatie, gebruiksgemak en kostprijs.

Koolstofvoorraden in de bodem

koolstofopslag in de bodemEen correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse bodems, dat is waar ILVO, INBO en UGent naar streven in het nieuw opgestarte project C-MON. Die nulmeting is onontbeerlijk voor de evaluatie van aanpassingen in koolstofopslag in functie van klimaatmitigatie.
Hepatitis E virus opsporen in levensmiddelen: hoe groot is het risico voor de voedselketen?

virusILVO, Sciensano en de universiteiten van Antwerpen en Luik gaan op zoek naar alternatieve moleculaire methoden voor de bepaling van infectieus Hepatitis E virus in levensmiddelen. Momenteel is er namelijk een gebrek aan methoden die toelaten om HEV besmette voedingsproducten te identificeren en het risico ervan voor de volksgezondheid aan te tonen.Opvallende resultaten

Jong geleerd is oud gedaan: kort na of zelfs voor de geboorte methaanuitstoot bijsturen?

Sieglinde met geitAangezien de methaanproductie van volwassen herkauwers vooral in de pens plaatsvindt, zou een bijsturing hierin de uitstoot van het broeikasgas methaan kunnen verlagen. Sieglinde Debruyne (ILVO, UGent) onderzocht in haar doctoraat of voedingssupplementen bij jonge herkauwers hun latere methaanuitstoot of productie konden beïnvloeden. De geteste voedersupplementen leverden echter niet de verwachte reductie van de methaanuitstoot, maar er werden wel andere effecten opgemeten bij de onderzochte runderen en geiten.
Matchmaking in de plantenwereld?! Mannelijke onvruchtbaarheid van selder via celfusie met wortel kan veredelaars efficiëntie en stabiliteit schenken.

protoplasten selderVoor het eerst werden cellen van selder en wortel met elkaar gefusioneerd en opgegroeid tot scheutjes. Eenmaal volwassen is het mogelijk dat deze fusieplanten zichzelf niet meer via de eigen meeldraden kunnen bestuiven. Enkel een andere selderplant kan dan voor bevruchting zorgen. In de veredeling opent dat belangrijke perspectieven. “Mannelijke steriliteit is bij de veredeling van hybride zaden erg gewenst omdat het daar juist zaak is om zeer gecontroleerd en voorspelbaar twee plantlijnen te kruisen. En dat is niet zo evident bij zelfbestuivers”, zegt doctoraatsstudente Silvia Bruznican. De techniek die zij toepast is bovendien goedkoper, sneller of performanter dan bestaande technieken om bestuiving te controleren.

Onderbenutte vis(producten) worden waardevolle, rendabele voederadditieven, via silagetechniek

ondermaatse pladijsVissenkoppen, snijresten uit de visverwerkende bedrijven, en ook aangelande ondermaatse vissen die niet voor menselijke consumptie mogen worden verkocht, kunnen hoogwaardiger en duurzamer verwerkt worden dan tot nu toe gebeurt. Met name silage – een inkuilingstechniek – maakt het mogelijk om de nevenstromen van de (kleine) Belgische visserijsector te stabiliseren, zodat de hoogwaardige viseiwitten intact blijven tot aan de verdere verwerkingsstappen. De techniek is door ILVO-UGent doctoraatsonderzoeker Mike Van ’t Land op punt gezet en nutritioneel, biochemisch, technologisch en economisch geëvalueerd. De resultaten zijn erg veelbelovend.

In de kijker

ILVO opnieuw partner in een grootschalig EU onderzoeksproject naar precisielandbouw: Horizon2020 project SmartAgriHubs gaat van start.

Kick off smart agri hubsMet het Horizon2020-project SmartAgriHubs investeert Europa in de verdere ontwikkeling en uitbouw van digitale innovatiehubs. Deze hubs dienen als platform voor elke actor in de agrifoodketen. Het doel van dit Europese project is de digitale transformatie van duurzame precisielandbouw en voedingsverwerking te versnellen. Ondanks het feit dat er meer en meer digitale oplossingen ter beschikking komen, lijkt het gebruik in de praktijk eerder gefragmenteerd te blijven en beperkt tot de early adopters. SmartAgriHubs loopt van 2019 tot 2022 met een budget van € 20 miljoen. Het project houdt momenteel zijn driedaagse Kick-off conferentie in Praag. De partners in het nieuwe consortium krijgen dan een eerste gelegenheid om met elkaar te netwerken, om kennis en gemeenschappelijke uitdagingen te delen en om de doelstellingen scherp te stellen.

Convenant Enterische emissies rundvee ondertekend

ondertekening convenantDe rundveesector levert reeds vele jaren inspanningen om haar bijdrage aan de broeikasgasemissies te reduceren. Die inspanningen worden verder gezet in het Convenant Enterische Emissies rundvee 2021-2030 dat op het ILVO in Melle officieel ondertekend werd en waarmee verschillende partijen uit de landbouw- en voedingssector zich samen engageren voor acties.Lokale brouwgerst in Vlaanderen? ILVO en brouwerij Huyghe starten landbouwexperiment

ondertekening HuygheILVO en brouwerij Huyghe uit Melle hebben zopas een overeenkomst getekend over samenwerking rond de teelt van lokale brouwgerst. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Landbouw en Visserij Koen Van den Heuvel.
Voor ILVO is brouwgerst, na hop, het tweede brouwerij-gerelateerde landbouwgewas dat aandacht krijgt. Minister Van den Heuvel: “De verwerkende voedingsindustrie heeft behoefte aan grondstoffen met bepaalde technische kenmerken. Innovatie en begeleiding zal er in dit dossier mee voor zorgen dat de Vlaamse landbouw op termijn een karaktervolle lokale brouwgerst kan produceren.”

Activiteitenverslag 2018 nu beschikbaar

Activiteitenverslag 2018Zoals een goed wijnjaar, was 2018 voor ILVO een Europees topjaar. Niet minder dan 23 nieuwe Europese onderzoeksprojecten (Horizon 2020, Interreg, LIFE, EFSA,..) werden aangevat, waarvan 4 consortia onder ILVO-leiding (DISARM, Horti-BlueC, ValgOrize en GEANS). Een momentum dat aanstekelijk werkt. Op de publicatiedatum van dit verslag staat de teller reeds op 45 Europese projectvoorstellen in voorbereiding!


Agenda