Nieuwsgolf juli 2015

Wist je dat de hoeveelheid genetisch materiaal bij rozen een invloed heeft op hun stressbestendigheid? Dat de melkproductie wordt gemodelleerd met intelligente algoritmes? Dat gewasbescherming tot op de druppel kan afgestemd worden via cameratechnieken? Dat vissen soms last hebben van zweren? Ontdek in deze zomerse Nieuwsgolf een heleboel recente ILVO-onderzoeksresultaten en nieuw opgestarte onderzoekslijnen. Veel leesplezier!

Heet van de naald

Cameratechnieken brengen spuitnevels in beeld. Integratie van beeldanalysetechnieken bij karakterisering van spuitnevels.

spuittechniekVia de ontwikkeling van twee geavanceerde beeldacquisitietechnieken, slaagde onderzoekster Sofija Minov erin om de karakteristieken van spuitnevels in beeld te brengen en op te meten. Deze nieuwe technieken zullen toelaten om spuittoestellen beter af te stellen en om nieuwe prototypes te ontwikkelen. Uiteindelijk kan dit onderzoek bijdragen tot een nog efficiëntere toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.


Vermindert bodemberoering door pulsvisserij? Een experimentele bepaling van de fysische impact van puls- en boomkorvisserij.

BoomkorDe bodemimpact van een klassiek wekkertuig en van een pulskor is wel degelijk verschillend, dat blijkt uit experimenten uitgevoerd in het kader van het Europese project BENTHIS. Wekkertuigen hebben vooral een grotere impact op het reliëf van de zeebodem. De troebelheid van het water na passage is bij beide tuigen ongeveer even groot, omdat dat vooral wordt bepaald door het net zelf en minder door het vistuig.
Zowel kolf als bladeren en stengel van maïs zijn waardevol voor melkvee. Welke type kuilmaïs voor optimale prestaties en minimale emissies bij melkvee?

MelkveeWat is de beste kuilmaïs voor melkvee? Krijg je de beste productieresultaten met kuilmaïs, die veel zetmeel bevat en is de voederwaarde van de celwanden te verwaarlozen? Of dragen naast de kolf ook de stengel en bladeren bij tot de voederwaarde van de maïsplant? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, werd een voederproef opgezet met 3x8 koeien.


Pulsvisserij de oorzaak van huidzweren bij vissen? Trends in prevalentie van huidzweren bij vissen in het Belgische deel van de Noordzee en exploratie van mogelijke oorzaken.

zweren bij vissenEr zijn voorlopig geen bewijzen dat de stijging in het voorkomen van zweren bij vissen het gevolg is van pulsvisserij, dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door ILVO en UGent. Op basis van monitoringsgegevens en weefselanalyses kon geen eenduidige verklaring worden gegeven voor het vaker voorkomen van zweren bij vissen.


Verende varkens? Het effect van rubber op de stalvloer op kreupelheid en klauwproblemen bij zeugen.

verende varkensRecent afgerond ILVO-UGent onderzoek toont aan dat een rubberen toplaag op de vloer het voorkomen van klauwproblemen en kreupelheid bij zeugen in groepshuisvesting kan verminderen. Groepshuisvesting is namelijk verplicht tijdens het grootste deel van de dracht, maar de grotere beweeglijkheid op een harde (rooster)vloer zorgt voor problemen.


Aantal chromosoomsets in de rozenfamilie: is meer beter? De rol van polyploïdisatie bij (a)biotische stressresistentie van tuinbouwgewassen.

polystressZijn polyploïde planten beter resistent tegen abiotische en/of biotische stress? Deze vraag was de basis van een studie uitgevoerd door ILVO, K.U. Leuven en UGent. De resultaten van tests met appel en roos bleken variabel.


In de startblokken

Drogen op zijn Amerikaans? Evaluatie van ”Refractance Window” drogen van plantaardige en dierlijke producten, met optimalisatie naar kwaliteit en economische haalbaarheid.

drogen in de voedingsindustrieDe in de Verenigde Staten ontwikkelde droogtechnologie RWD blijkt een veelbelovend alternatief voor klassieke droogtechnieken in de voedingssector: het is sneller, vergt minder energie en heeft een uitstekend behoud van bioactieve componenten. Om de techniek ook ingang te laten vinden in de Vlaamse Agrovoedingsindustrie moet een test- en optimalisatieproces doorlopen worden. Daarvoor slaan ILVO, Flander’s Food en verschillende bedrijven de handen in elkaar.


Een haai is niet zomaar een haai. Ontwikkeling van een identificatiekit voor haaien- en roggensoorten.

HaaiVia de ontwikkeling van een identificatiekit voor haaien en roggen wil ILVO enerzijds bijdragen tot een betere bescherming van kwetsbare soorten en bestanden, en anderzijds tot een ecologisch verantwoordde promotie van haaien en roggen uit gezonde bestanden.


Kruisen is niet voor groentjes. Gebruik van protoplastfusie voor de ontwikkeling van cytoplasmatische mannelijk steriele selder en prei als tussenstap naar F1-hybriden.

selderCytoplasmatische mannelijk steriliteit (CMS) is een belangrijk streefdoel voor veredeling van prei en selder, aangezien het een belangrijk hulpmiddel kan zijn bij de ontwikkeling van F1 hybriden. In vergelijking met klassieke kruising is protoplastfusie een snellere manier om CMS te introduceren. Met onze experimenten proberen we asymmetrische fusie te realiseren tussen prei of selder enerzijds en verwante soorten anderzijds. Ontwikkeling van protocollen voor fragmentatie, fusie, regeneratie en selectie is hiervoor onontbeerlijk.


Paddenstoelen met een nicotinerush? Nicotine in gekweekte paddenstoelen: contaminatie of endogene biosynthese?

champignonsHoe komt het dat er soms nicotine wordt teruggevonden in gekweekte champignons? Is er contaminatie tijdens de kweek of maken champignons zelf nicotine aan? ILVO en Inagro gaan op zoek naar de oorzaak door zowel de kweek als de champignons zelf onder de loep te nemen.
Biociden toch niet zo onschuldig? Biocidengebruik op varkens- en pluimveebedrijven en relatie tot de antimicrobiële resistentieproblematiek.

biocamriskKan het gebruik van biociden antibioticaresistentie in de hand werken? Een inventarisatie van het biocidengebruik, een microbiële analyse van bedrijfsstalen en in vitro onderzoek moeten toelaten om de risicofactoren in kaart te brengen en om bedrijfs- en beleidsondersteunende adviezen te formuleren.

Gemodelleerde melkproductie? Modellering van de rantsoensamenstelling en management van melkvee voor optimalisatie van prestaties en vroege detectie van ziektes.

koeTools uit de computerwetenschappen gebruiken om tot een economische optimalisatie te komen van de melkveehouderij, daar gaat het over in recent opgestart ILVO-onderzoek. Door de steeds groter wordende set aan beschikbare melkveedata automatisch te analyseren moet dit onderzoek bijdragen tot een economisch efficiëntere Vlaamse melkveehouderij.


Exotische aardvlooien plaag voor de Europese aardappelteelt? Detectie, bestrijdingsmaatregelen en impactstudie voor Epitrix in België.

exotische aardvloAardvlooien van het genus Epitrix richten vaak economische schade aan in de Noord-Amerikaanse aardappelteelt. Enkele invasieve Amerikaanse soorten hebben zich intussen in Portugal en Noord-Spanje gevestigd en verschillende maatregelen werden ondernomen om de verspreiding en daaraan gekoppelde schade in Europa te beperken. Via dit project zullen snelle, ‘on site’ identificatiemethoden beschikbaar worden om de inheemse en uitheemse soorten te onderscheiden. Daarnaast zal de algemene biologie en waardplantkeuze van zowel Epitrix als verwante Europese aardvlosoorten bestudeerd worden.


Een oude bekende zorgt voor toenemende problemen. Een sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden.

Ritnaals - InagroZowel in Vlaanderen als in onze buurlanden neemt de schade door ritnaalden in de biologische en geïntegreerde teelt van aardappelen, witloof en maïs toe. Een Vlaams projectconsortium, met ILVO als één van de partners, heeft als doel de aardappel-, witloof- en maïstelers te begeleiden bij de geïntegreerde beheersing van deze bodeminsecten.


Komt de monocultuur van maïs in het gedrang? Kennisopbouw over de maïswortelboorder Diabrotica virgifera met het oog op een efficiënte en geïntegreerde beheersingsstrategie in Vlaanderen.

MaïswortelboorderDe terugkeer van de schadelijke maïswortelboorder noopt tot de ontwikkeling van een strategie voor geïntegreerde pestbestrijding. ILVO, LCV en ADLO leggen daarvoor de basis via onderzoek naar de levenscyclus van het insect onder Vlaamse klimaatsomstandigheden. Uiteindelijk doel is om de populaties te beheersen en schade aan maïsculturen te vermijden.

 

Nieuwtjes