Pers en media

Persbericht - dinsdag 4 februari 2020

Toponderzoeker ILVO komt in wetenschappelijk adviesorgaan OESO

De OESO benoemt Lieve Herman - één van de afdelingshoofden binnen ILVO - tot lid van het  Wetenschappelijk Adviesorgaan (SAB) van zijn Coöperatief Onderzoeksprogramma (CRP) rond biologisch grondstoffenbeheer voor duurzame landbouwsystemen. Herman is de eerste Vlaamse wetenschapper  die een dergelijke benoeming in de wacht sleept.

Het CRP brengt op hoog niveau wetenschap en beleid bijeen in de domeinen landbouw, visserij, bossen en voeding. “Het programma stimuleert internationale samenwerkingen en wereldwijde data-uitwisseling. Het geeft richting aan het beleid op wereldniveau rond globale vraagstukken zoals klimaatverandering en voedselzekerheid”, aldus Lieve Herman


Lieve Herman afdelingshoofd Technologie en Voeding ILVO

OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling telt 36 landen van over de hele wereld, die samen 80% van de wereldeconomie vertegenwoordigen. De OESO-werking in de domeinen  economie of onderwijs zijn wellicht bekender dan de inspanningen op vlak van voedingsbeleid, landbouw of milieu. OESO streeft ernaar dat industrieën en ook de landbouwsectoren zich tijdig en professioneel aanpassen aan de globale uitdagingen van de 21ste eeuw, inclusief de groeiende wereldbevolking. Eén van de manieren om dat aan te pakken is hun CRP.

Coöperatief onderzoeksprogramma (CRP)

Het CRP rond ‘biologisch grondstoffenbeheer voor duurzame landbouwsystemen’ bestaat al bijna 40 jaar. Op twee manieren bevordert CRP de beoogde internationale samenwerking:  1. Internationale fellowships met korte onderzoeksprojecten: individuele wetenschappers krijgen voor dergelijke uitwisselingen een financiering om een bescheiden onderzoeksproject uit te voeren in een andere onderzoeksinstelling, in één van de andere OESO-landen. De fellowships leiden in driekwart van de gevallen tot blijvende samenwerkingen tussen de betrokken kenniscentra. 2. Internationale congressen en workshops: één OESO-land organiseert en financiert, de agenda is zeer internationaal en er zijn zowel wetenschappelijke als politieke sprekers en genodigden. 

Scientific Advisory Board

De 6 internationale topwetenschappers die samen het wetenschappelijk adviesorgaan (SAB) vormen, geven advies aan het CRP over de te financieren fellowships en congressen, en volgen de geselecteerde projecten daarna ook verder op. Dr. Lieve Herman, die op ILVO de eenheid Technologie en Voeding bestuurt, zal samen met de Spaanse SAB voorzitter instaan voor het thema Transformational Technologies and Innovation. Het betreft een mandaat dat slechts een klein deel van de werktijd zal innemen.

ILVO is opgetogen over de benoeming van Lieve Herman. Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO: “Dit is een mooie bekroning voor een ILVO-wetenschapper in hart en nieren. De OESO toont hiermee zijn appreciatie voor de hoogstaande expertise op wereldniveau van Lieve Herman, maar ook zijn waardering voor het gehele Vlaamse onderzoekslandschap.”