Pers en media

ILVO persbericht - vrijdag 4 januari 2019

Ruim 1 miljoen euro energiebesparende investeringen aan ILVOgebouwen in 2019, dankzij VEBsubsidies

Vlaanderen geeft aan ILVO 750.000€ - zijnde het maximum voor één entiteit -  aan subsidies in het kader van zijn Actieplan Energie-efficiëntie. Alle ingediende ILVO-projecten zijn door de  Vlaamse regering weerhouden. De vier grootste worden daadwerkelijk en tot aan de toegelaten limiet gesubsidieerd. ILVO zal dankzij de subsidies versneld investeren, o.a. in een nieuwe stoominstallatie, dak- en muurisolatie en betere beglazing.

Als centrum voor toegepast landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek beheert ILVO een uitgebreid en divers gebouwenpatrimonium. Er zijn ook heel wat energie-intensieve processen.

De Vlaamse overheid verwacht van al zijn entiteiten minstens 27% energiebesparing tegen 2030 t.o.v. het basisjaar 2005[1]. Deze doelstelling valt binnen het Klimaatactieplan Energie-Efficiëntie van de Vlaamse Overheid dat o.a. door het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) opgevolgd en begeleid wordt.
ILVO zit ruim op schema om het doel qua energiebesparing te halen.


[1] Basisjaar 2005 geldt voor 7 entiteiten waaronder ILVO, die hun historische data aanleverden. Andere entiteiten krijgen 2015 als basisjaar.


De herziening van de stoomproductie van de Food Pilot op ILVO is het meest in het oog springend energieproject dat in 2019 wordt gerealiseerd dankzij de VEB subsidies.
Gerlinde De Vogeleer, energiecoördinator van ILVO
: ‘In dit gebouw op de Brusselsesteenweg in Melle hebben we voor sommige voedingsproeven stoom nodig. De verouderde, decentrale en overgedimensioneerde installatie wordt vervangen door een nieuwe hoogrendementsinstallatie. Ik verwacht bij dit project alleen al een energiereductie van 40%.’

ILVO heeft nogal wat energie-intensieve processen. Serres, stallen voor biggen en kippen worden bijvoorbeeld warm gehouden -of gekoeld- voor proeven. Er zijn veel koelcellen en diepvriezersaanwezig. Visbassins moeten continu op temperatuur worden gehouden. In de zadenbehandeling worden soms droogstoven toegepast. En er zijn veel laboratoria en administratieve gebouwen aanwezig. Het is een werk van jaren om het waardevolle ILVO-patrimonium klimaat- en energiezuinig te maken.

De drie andere projecten waarvoor ILVO in 2019 subsidie ontvangt zijn de muur- en dakisolatie van 2 kippenstallen, nieuwe ramen voor één gebouw van de afdeling plantenonderzoek (P39) en dakisolatie van het gebouw van de Centrale Diensten.

In 2019 begroot ILVO bovendien nog energiebesparende projecten vanuit zijn eigen financiële middelen: de vernieuwing van de beglazing voor het varkenscomplex en van een conciërgewoning, een zuiniger verlichtingssysteem, aangepaste ventilatie en warmteafgifte in een aantal kippenstallen, leidingisolatie en optimalisatie van regelingen en ten slotte een voorstudie (potentieelscan) voor een WKK-installatie voor de serres.

Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO: ‘ILVO laat zich in zijn onderzoek leiden door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. ILVO onderzoekers zetten dagelijks in op de verduurzaming van de sectoren landbouw, voeding en visserij. Dat betekent dat er voor de stakeholders en bedrijven heel wat kennis en praktische oplossingen op tafel komen voor HUN klimaat- en energiebesparingen. Het is niet meer dan logisch dat ILVO als onderzoekscentrum ZELF ook het voorbeeld probeert te geven, op vlak van duurzaam functioneren. Deze energiebesparende investeringen dragen hier alvast toe bij.’

Contact:

Greet Riebbels, communicatie ILVO greet.riebbels@ilvo.vlaanderen.be
M. 0486 260014

Gerlinde De Vogeleer, energiecoördinator ILVO, gerlinde.devogeleer@ilvo.vlaanderen.be
M. 0491 925145