Pers en media

ILVO persbericht - vrijdag 30 maart 2018

ILVO Activiteitenverslag 2017: meer Europese middelen en vernieuwde visie

ILVO is in 2017 succesvoller gebleken in het vinden van competitieve onderzoeksfinanciering. Het Instituut voor Landbouw-, visserij- en Voedingsonderzoek ziet het aandeel van zijn Eigen Vermogen tav het deel Vlaamse Overheid vergroten. En er zijn meerdere redenen waarom er op een positieve wijze wordt teruggekeken op het voorbije jaar.

Er zijn meer verschillende financieringskanalen aangesproken. Vooral de Europese middelen zijn fel toegenomen binnen ILVO: hun aandeel binnen de totale ILVO-werkingsmiddelen steeg op 1 jaar van 6% naar 14%. Dat is te verklaren door méér en door grotere onderzoeksprojecten.

De verhouding tussen de samenstellende ILVO-delen – enerzijds ILVO Vlaamse Overheid en anderzijds ILVO Eigen Vermogen - is verschoven: ILVO-VO genereert nog 34% van de werkingsmiddelen, ILVO-EV is verantwoordelijk voor 66%. In 2014 was de verhouding nog 40-60, in 2015 evolueerde dat naar 38–62, in 2016 werd het 37–63.

De gespecialiseerde diensten die ILVO levert aan de bedrijven, het beleid en de maatschappij zaten opnieuw in de lift. In de Food Pilot zijn er vb. meer dan 23.500 analyses (+12%), 332 pilootproeven (+13%) en 43 nieuwe klanten geteld. “Wij bereiken qua samenwerking met innoverende voedingsbedrijven en thuisverwerkers bijna de limiet van onze huidige capaciteit, met gemiddelde wachttijden van 3 weken voor de piloottests.”

Joris Relaes (administrateur-generaal ILVO): “Dit activiteitenverslag toont hoe divers ons onderzoekspakket is, en hoe alles toch logisch en maatschappijrelevant past in onze baseline ‘van veld tot vork en terug’. Met onze nieuwe toekomstvisie als leidraad en door meer en meer in te spelen op Europese onderzoeksgeld zijn we meer dan ooit gewapend om de uitdagingen binnen het landbouw- en voedselsysteem te lijf te gaan.”

De negen AV hoofdstukken zijn trouwens de speerpunten opgesomd in de gloednieuwe toekomstvisie:

 1. Gezonde gewassen, dieren en bodem voor gezonde voedingsgrondstoffen.
 2. Maatschappelijk gedragen dierlijke productie.
 3. Rendabele productiesystemen en meerwaardecreatie.
 4. Bio-economie.
 5. Gezonde voeding.
 6. Plattelandsontwikkeling in de metropool Vlaanderen.
 7. Exploitatie van maritieme productie.
 8. Klimaatmitigatie en-adaptatie.
 9. Precieze en innovatieve technologie.

Dit zijn de meest belangwekkende gebeurtenissen die het activiteitenverslag voor 2017 in herinnering brengt

 • De gewijzigde roepnaam: Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. (Voeding wordt meer zichtbaar gemaakt.)
 • De hernieuwde toekomstvisie met begrippen als systeemdenken, tacit knowledge en living labs, als strategisch kompas.
 • Het verjaardagsfeest voor 85 jaar veredeling, in aanwezigheid van minister van Landbouw Joke Schauvliege.
 • De investeringen in een krachtiger, 21ste eeuwse organisatie, met onder meer een energiecoördinator (naar -40% CO2uitstoot en -27% energieverbruik), met een volop draaiende EU-cel en met de aanwerving van een jurist.
 • De uitrol van doorleefde ILVOwaarden op de werkvloer: samenwerken, het voorbeeld (willen) geven, een proactieve houding aannemen, een ernstige professionaliteit en een realistisch positivisme.

Het activiteitenverslag is bezorgd aan de minister van landbouw, de leden van de parlementaire commissie Landbouw, de leden van de beheerscommissie EV en de stakeholders. Het is voor iedereen te vinden op de ILVO website. In de loop van 2018 wordt het, vaak in de Engels versie, gebruikt als kennismakingstool voor de vele (buitenlandse) bezoekers en delegaties. Een printversie kan worden aangevraagd via communicatie@ilvo.vlaanderen.be

Contact

Greet Riebbels, ILVO communicatie, Greet.Riebbels@ilvo.Vlaanderen.be, M 0486 26 00 14