Pers en media

NVV persbericht - vrijdag 28 oktober 2016

NVV wil herziening geurnormen en meetmethoden

ILVO heeft samen met het Gentse studiebureau OLFASCAN een geuronderzoek uitgevoerd in opdracht van en over de Nederlandse varkenshouderij.
Omwonenden van Nederlandse varkensbedrijven ondervinden nauwelijks of geen hinder van de geur in hun leefomgeving. Dat blijkt uit een onafhankelijke wetenschappelijke studie die het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het gespecialiseerde studiebureau Olfascan hebben uitgevoerd op vraag van de Nederlandse Vakbond van varkenshouders. Het eindrapport is op 27 oktober 2016 voorgesteld in Breda.

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) gaf de onderzoekers in de zomer van 2015 opdracht om het geuronderzoek uit te voeren, omdat zij vermoedde dat geurhinder tegenwoordig juist minder voorkomt dan aanvankelijk werd aangenomen. NVV meent tevens al langer dat het huidige gebeurbeleid in Nederland, is gebaseerd op gedateerde rekenmodellen. ‘Onze vermoedens worden nu bevestigd’, reageert NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

Niet of nauwelijks hinder

Uit het onderzoek blijkt dat 96,8 procent, van de ondervraagde omwonenden van varkensbedrijven, geen hinder ervaart van geur. Slechts 2,9 procent van de omwonenden die door ILVO en Olfascan zijn ondervraagd, meldt ‘hinder’ van een nabijgelegen varkensbedrijf. ‘Ernstige hinder’ wordt ervaren door slechts 0,3 procent van de respondenten. Opmerkelijk is dat er geen duidelijk verband is gevonden tussen de dichte afstand van iemands woning tot de varkens-geurbron en de mate van gerapporteerde hinder.

Aantal gehinderden door geur van betreffende varkenshouderijen

In het onderzoek zegt 96 procent van de ondervraagden bovendien ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over zijn leefomgeving (zie figuur hieronder).

Algemene tevredenheid

Methodieken

Opdrachthoudende onderzoekers van ILVO en Olfascan bekeken ook de methodieken voor het bepalen van geuremissiefactoren per dier en de wijze van berekenen van geurhinder uit stallen. De NVV wilde graag weten wat de impact is van deze uitstoot en hoe mensen in de omgeving eventuele hinder daarvan beleven. De onderzoeksmethodiek legt een directe link tussen de uitstoot uit de stal en hinder die mensen ervaren. De onderzoekers selecteerden vijf varkenshouderijen en hun omgeving als onderzoekscasus. Twee waren gelegen in een zogenoemd niet-concentratiegebied en drie in een concentratiegebied. De 5 varkenshouderijen werden geselecteerd op basis van regionale spreiding, en vooral op basis van het relatief grote aantal woningen in de overheersende windrichting én binnen de verwachte geurperimeter. Er werden rond de 5 bedrijven in totaal 5313 wooneenheden opgelijst. Van 3929 werd een telefoonnummer gevonden, en werd er telefonisch contact gezocht voor een vraaggesprek. Dat leverde 783 geslaagde telefonische enquêtes op.

Vermoedens NVV bevestigd

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de vermoedens van de NVV dat geurHINDER tegenwoordig juist minder voorkomt dan aanvankelijk werd aangenomen en dat het huidige geurbeleid in Nederland is gebaseerd op gedateerde rekenmodellen.

Het rapport van ILVO en Olfascan geeft volgens NVV belangrijke handvatten om de huidige Geurwet om te zetten in een richtlijn zoals in de rest van Europa wordt gehanteerd. ‘De uitkomsten in het rapport zijn zonneklaar. Wij zullen op korte termijn overleggen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) over het verkleinen of verlagen van de geurpluimen of de daaraan hangende normen. Daarnaast zullen wij ons specifiek inzetten voor uniformering van de normen in de EU. Deze laten nu nog grote verschillen zien in Europa’, aldus NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

Verder wil NVV dat het ministerie van I&M onderzoek gaat doen naar de inzet van snuffelploegmetingen bij geurmetingen. Dit type metingen is goedgekeurd door de Europese Commissie en wordt al in België toegepast. Op dit ogenblik is het Nederlandse V-Stacks model niet geschikt om met snuffelploegmetingen te werken. Het ministerie van I&M heeft van de Tweede Kamer opdracht gekregen om het onderzoek van ILVO en Olfascan mee te nemen in het verder vormgeven van nieuwe wetgeving met betrekking tot geur.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met NVV-voorzitter Ingrid Jansen, via telefoonnummer: 06 – 83 66 86 33 of i.jansen@nvv.nl
Over het onderzoek met Toon Van Elst, hoofd van OLFASCAN: toon.vanelst@olfascan.com, tel; 0032 476 34 24 16
of met ILVO via Greet Riebbels, greet.riebbels@ilvo.vlaanderen.be, tel. 0032 486 260014

Bijlage: Rapport ILVO en Olfascan: ‘Geuremissies en hinder in de Nederlandse varkenshouderij’