Pers en media

ILVO persbericht - donderdag 8 januari 2015

Lancering webtool voor juistere keuze van spuittechniek en minder diffuse vervuiling bij gebruik gewasbeschermingsmiddelen: www.spuithulp.be

Www.spuithulp.be wordt op 8 januari 2015 gelanceerd als een nieuwe interactieve webtool die is ontwikkeld om in één oogopslag de juiste beslissing te treffen over spuitdoppen, druk, bufferzone, product, … telkens naargelang de (vollegronds)teelt en het probleem (plaag of ziekte). Voor landbouwers en professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen wordt de tool naar verwachting een nuttige hulp om efficiënter te spuiten, met minder overbodig verlies en minder belasting voor het milieu. De tool draait op een reeks omvangrijke achterliggende databases, bijvoorbeeld over de kenmerken van elke bestaande commerciële spuitdop en elk erkend gewasbeschermingsmiddel.

Vlaanderen geeft hiermee het signaal dat gewasbeschermingsmiddelen (GBM) noodzakelijk blijven voor een rendabele landbouwproductie maar dat de meest aangewezen toepassing ervan kan gestimuleerd worden door alle beschikbare technische en wettelijke informatie samen te brengen op 1 plek, en aangepast voor elke specifieke situatie. De webtool www.spuithulp.be is ontwikkeld door ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) via een demoproject van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement voor Landbouw en Visserij. Dat project beoogt de beperking van diffuse vervuiling door GBM in de akkerbouw en wordt uitgevoerd i.s.m. projectpartners Inagro, PCA en Pibo.

Www.spuithulp.be is praktisch opgebouwd en levert snelle en efficiënte oplossingen voor alle concrete types van vragen en cases.

 • Ik wil product x toepassen langs een waterloop met mijn beschikbare standaard spuitdoppen. Welke bufferzone moet ik respecteren?
 • Welke technieken zijn er beschikbaar om de bufferzone te reduceren tot 3 meter of 1 meter?
 • Hoe snel moet ik rijden en met welke druk spuiten om 200 L/ha toe te passen met een bepaalde dop?
 • Ik heb een probleem met plaag y maar wil absoluut maximum 1 meter bufferzone respecteren langs mijn waterloop. Welke producten kan ik hiervoor gebruiken met mijn huidig beschikbare techniek?

Drie ingangen tot de webtool: spuittechniek, product, bufferzone

De webtoepassing is interactief en gebruiksvriendelijk. Ze helpt landbouwers om in functie van de te bestrijden plaag correcte keuzes te maken op het vlak van:

 • Te gebruiken spuittechniek (type spuittoestel, doptype en -grootte, druk, rijsnelheid)
 • Toe te passen gewasbeschermingsmiddel of product
 • Te respecteren breedte van spuitvrije bufferzone langs een waterloop

De drie factoren – drie bollen in de webtool, telkens gevoed met databases - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tot op heden was de landbouwer/gebruiker echter verplicht om verschillende bronnen te raadplegen en de beschikbare informatie zelf te combineren om geschikte keuzes te maken voor specifieke toepassingen.

Op dit moment is de tool operationeel voor alle volleveldstoepassingen, dus akkerbouw en groenten.
In de bollen ‘Spuittechniek’ en de ‘Product’ (Figuur 1) kan de gebruiker verschillende scenario’s stapsgewijs doorlopen via dropdowns. De ‘Bufferzone’ bol geeft telkens de te respecteren breedte van de bufferzone langs een waterloop aan op basis van het gekozen product en in combinatie met de gekozen spuittechniek.

spuithulp.be
Figuur 1: Screenshot van de ILVO webtool www.spuithulp.be

 1. 1. Spuittechniek

  De markt van de types spuittoestellen en de waaier aan spuitdoppen is momenteel erg breed en divers. Voor de landbouwers en loonwerkers is het daarom niet eenvoudig om het overzicht te behouden.
  Www.spuithulp.be is de eerste tool die àlle doptypes van de belangrijkste merken (TeeJet, Hardi, Albuz, enz.) bevat samen met hun belangrijkste eigenschappen: debiet i.f.v. spuitdruk, driftreductieklasse, enz.
  De combinatie van het type spuittoestel (standaard, luchtondersteuning, rijenspuit, enz.) met een bepaalde dop levert de driftreductieklasse van de spuittechniek volgens de Belgische bufferzonereglementering (www.fytoweb.be). Er is bovendien een interactieve spuitcalculator aanwezig waar gespeeld kan worden met dopgrootte, spuitdruk en rijsnelheid in functie van het gewenste spuitvolume per hectare.
  Na keuze van het type spuittoestel kunnen drie verschillende scenario’s doorlopen worden.
  • In het scenario ‘Gekende spuitDOP’ vertrekt u van een gekende spuitdop, bijvoorbeeld de spuitdop die momenteel op uw toestel gemonteerd is.
  • Het scenario ‘Gekende dopSOORT’ kan gebruikt worden wanneer u specifiek op zoek gaat naar een bepaalde dopsoort zoals een luchtmengdop, een meerstraaldop voor vloeibare meststoffen, enz.
  • In het laatste scenario ‘gewenste driftreductie’ wordt vertrokken vanuit een gewenst driftreductiepercentage wat o.a. interessant is met betrekking tot het reduceren van de spuitvrije bufferzone langs waterlopen.

  Na het doorlopen van elk scenario verschijnt een spuittabel met de spuitvolumes (liter/ha) voor de gekozen spuitdop én voor rijsnelheden van 4 tot 16 km/u in functie van de spuitdruk (steeds binnen het voorgeschreven drukbereik van de gekozen spuitdop).
 2. 2. Product

  In deze bol is van alle erkende gewasbeschermingsmiddelen in volleveldsteelten de technische informatie samengebracht: handelsmiddel, teelt, producent en bufferzone op etiket. Bijkomende nuttige informatie - zoals dosis, wachttijd, formulering en specificaties – is momenteel reeds beschikbaar voor aardappelen. Het plan is om dit verder te vervolledigen.
  Opnieuw kunnen drie scenario’s doorlopen worden afhankelijk van de gewenste info.
  • Voor het scenario ‘gekend product’ vertrekt u van een gekend handelsmiddel. Na keuze tussen één van de teelten waarin dit middel erkend is, bekomt u de productspecificaties waaronder de bufferzone op het etiket.
  • In het scenario ‘Gekende teelt en ziekte’ wordt voor een bepaalde teelt (bv. aardappelen) het gewenst type middel gekozen (bv. fungiciden tegen Alternaria, loofdoding, totaalherbicide, enz.). Dit levert een lijst van alle erkende producten die hieraan voldoen waaruit verder kan gekozen worden.
  • Tot slot bekomt u voor een bepaalde teelt en type middel via het scenario ‘zoek middel op basis van maximale bufferzone’ de handelsmiddelen die voldoen aan de gekozen maximale bufferzone.
 3. 3. Breedte bufferzone

  De effectieve breedte van de spuitvrije bufferzone langsheen een waterloop wordt bepaald op basis van de voorgeschreven bufferzone op het etiket van het gekozen product in combinatie met het driftreductie percentage van de spuittechniek.
  Erg interessant aan de webtool is dat de gebruiker snel kan laten berekenen welke wijziging qua effectieve bufferzonebreedte er ontstaat wanneer men de spuittechniek en/of het product verandert. Gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen zien dus steeds onmiddellijk het effect op de bufferzonebreedte. Ze begrijpen de bufferzonereglementering beter en kunnen de meest geschikte toepassing vinden voor hun specifieke situatie.
  In de bufferzone bol kan verder geëxperimenteerd worden door aanpassing van ‘bufferzone op het etiket’ en/of ‘driftreducerende techniek’. Bij elke aanpassing wordt de effectieve bufferzone opnieuw berekend.

Besluit

Tot op heden is de beschikbare informatie betreffende spuitdoppen, bufferzones en productkeuzes versnipperd, onduidelijk en niet interactief. Hierdoor hebben professionele gebruikers van GBM geen volledig zicht op de mogelijkheden en zitten ze met veel praktische vragen. Deze unieke tool groepeert alle info betreffende spuittechniek, product en bufferzones en wil hen een snel en efficiënt antwoord geven op hun praktische vragen.

In de maanden volgend op de lancering van www.spuithulp.be zijn er optimalisaties en aanvullingen gepland, mede op basis van de feedback van de gebruikers. Deze feedback wordt best rechtstreeks bezorgd aan ILVO spuittechniek expert david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be tel. 09 272 27 82.
Een uitbreiding naar andere sectoren (bv. fruitteelt) behoort eveneens tot de mogelijkheden.
In samenwerking met de betrokken praktijkcentra zal de beschikbare productinformatie (gewasbeschermingsmiddelen) verder aangevuld worden. Op middellange termijn is een continue koppeling met de database van Fytoweb aangewezen, zodat steeds de meest actuele productinfo ter beschikking staat.
Het is ten slotte ook de ambitie om de tool te verpakken als een ‘app’ die op een smartphone, van op het veld, kan worden geraadpleegd. Ook koppelingen met reeds bestaande webapplicaties zullen worden gelegd waar mogelijk.

Contact

Team ILVO: David Nuyttens, Donald Dekeyser, Johan Declercq, Koen Mertens
david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be, 09 272 27 82
Website: www.spuithulp.be