Integriteit bij ILVO

ILVO is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor onderzoek en dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw, visserij en voeding. Bij het uitvoeren van deze opdracht komt het ILVO in nauw contact/overleg met diverse stakeholders die elk hun eigen belang voor ogen houden. Het is in dit werkveld dat ILVO de wetenschappelijke integriteit en de mogelijke belangenconflicten bewaakt bij het uitvoeren van zijn taken. Het ILVO heeft hiervoor een expliciet integriteitsbeleid en baseert zich hiervoor op de Ethische Code voor Wetenschappelijke Integriteit.

Meldpunt Integriteit

Binnen ILVO zijn Gerard Meganck en Björn Possé de aanspreekpunten rond integriteit. Meldingen van vermeende inbreuken of vragen rond integriteit met betrekking tot ILVO kunnen doorgestuurd worden naar meldpunt.integriteit@ilvo.vlaanderen.be.

ILVO cultuur

Strategische doelstelling gerelateerd aan het integriteitsbeleid van ILVO

SD5: Er heerst een overkoepelende open cultuur waarbinnen streefdoelen van ILVO primeren boven de belangen van de onderzoeksgroep of de individuele medewerker en de voorbeeldfunctie wordt uitgedragen.

HR-beleidsplan 2016 – 2019

Thema 1: Open cultuur

OD1: We zetten in op een open cultuur zodat alle jobgerelateerde aangelegenheden op een respectvolle manier bespreekbaar zijn tussen leidinggevenden en medewerker (in beide richtingen) en tussen collega’s onder elkaar ongeacht functie, graad of opleiding.

Toekomstvisie

In zijn “Toekomstvisie ILVO: naar 2020 en verder” legt ILVO drie horizontale fundamenten onder zijn thematische onderzoekslijnen: het systeemdenken, de integratie van vele soorten kennis en de ILVO-waarden.

ILVO waarden

Vijf essentiële waarden horen intrinsiek thuis binnen ons menselijk kapitaal: samenwerken, het voorbeeld geven, een proactieve houding aannemen, professionaliteit en een aanstekelijk positivisme. Deze waarden zijn de automatische toetssteen van de beslissingen van het management. Via een personeelsactieplan wordt ook de werkvloer, in alle groepen en niveaus, bij herhaling meegenomen bij de uitwerking van deze vijf ILVO-waarden. Ook in aanwervings- en evaluatiecriteria spelen zij hun rol.

Samenwerken

ILVO is een open, makkelijk aanspreekbare en bereikbare organisatie. We beschouwen het als een evidentie en een eer om gesprekspartner, collega, bron van informatie en dienstverlener te mogen zijn voor het beleid, de relevante sectoren, de universiteiten, de maatschappelijke actoren, de directe omgeving van lokale entiteiten en burgers. In 2017 is er vanuit deze waarde door het management gewerkt aan nog betere interne samenwerkingen en aan gerichte partnerschappen met andere kenniscentra (universiteiten, structureel overleg Vlaams wetenschappelijke instellingen, Agrolink Vlaanderen, …).

Voorbeeldfunctie

Woorden wekken, voorbeelden strekken. Een kennisinstelling die duurzame en rendabele landbouw- visserij- en voedingsproducten wil stimuleren, moet zich in haar eigen experimentele werking en haar toegepaste onderzoeksdaden exemplarisch gedragen. Dat betekent niet enkel dat de proefboerderij, de serres, de veldproeven, de Food Pilot, en de labs de perfectie moeten nastreven. Ook wanneer ILVO spreekt over verduurzaming geeft het eigen korps zelf het voorbeeld met onder meer ILVO-brede duurzaamheidsdagen (doe-dagen) en met een interne duurzaamheidswerkgroep. Wanneer wij investeringen in gebouwen en machines overwegen, worden duurzaamheidscriteria ter harte genomen.
De Europese en Belgische definitie van wetenschappelijke integriteit implementeren, betekent voor ILVO een actief trainingsschema voor alle niveaus opstellen, met interne dilemma-oefeningen, monitoring, een klachtenprocedure en een sanctiesysteem.

Proactief

De relatieve traagheid waarmee wetenschappelijke kennis ontstaat staat haaks op de
jachtigheid van sommige maatschappelijke evoluties. ILVO wil niet inspelen op alle sensationele wanen van de dag. Wij organiseren ons echter wel tot een flexibele en wendbare organisatie die op een aanvaardbare termijn kan ingaan op vragen en bezorgdheden van het beleid en van de sectoren die in acute incidenten kunnen terecht komen, en van burgers die door plotse gebeurtenissen op zoek gaan naar betrouwbare achtergrondinformatie. ILVO-wetenschappers zijn getraind om zich snel in te werken in gespecialiseerde wetenschappelijke literatuur. Dit gebeurde recent onder meer rond het thema klimaat, en rond de bekommernis om de gezondheid van buurtbewoners van grotere veehouderijen.
Proactiviteit betekent dat wij een neus voor opportuniteiten ontwikkelen. En ook dat wij
bewust de vinger aan de pols houden van zowel lokale als wereldwijde uitdagingen. Deze visie is een proactieve oefening om het onderzoeksschip ILVO op koers te houden naar 2030.

Professioneel

ILVO wil meer bereiken dan een uiterlijke façade van professionaliteit. De professionele attitude binnen en zelfs buiten het werk is een standaard, een vorm van zijn. Grondigheid, kwaliteit, tijdigheid, dienstbaarheid, vriendelijkheid, open en transparantie communicatie, spontane verantwoordelijkheid, engagement … zijn voor ILVO aspecten van het begrip professionalisme. Wij versterken deze waarde door elkeen opleidingskansen te bieden, door degelijke leiderschapsinstrumenten en door een stimulerende werkomgeving met de modernste wetenschappelijke apparatuur.

Positief

Optimism is a moral duty. Bekijk je de toestand van de landbouwwereld en de vele uitdagingen waar onze sectoren tegen aankijken, dan is de stap naar doemdenken snel gezet. Toch bepleit ILVO met alle kracht voor een positief denken: dat onderzoek en innovatie zullen leiden naar duurzame verbeteringen van de producties, ten gunste van de mensen en hun leefomgeving ILVO wil luisterbereid, assisterend en betrouwbaar zijn. De concretiseringen van deze waarde leidde in het verleden al tot hoge scores in klantentevredenheid en in de interne tevredenheidsenquête onder het personeel.

Richtlijnen voor ILVO medewerkers

De deontologische code voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid dient door iedere medewerker gerespecteerd te worden en is terug te vinden in de Omzendbrief BZ/2011/6 van juli 2011.

De ILVO personeelsleden dragen samen de verantwoordelijkheid voor de organisatie. Het is niet acceptabel als een ILVO medewerker zijn betrokkenheid beperkt tot het louter uitvoeren van zijn specifieke taak. Als een ILVO medewerker een probleem of mogelijk probleem opmerkt, heeft deze de plicht actie te ondernemen. Iedere ILVO medewerker moet in staat zijn om collega’s en meerderen verantwoordelijk te houden voor de gemaakte afspraken door middel van feedback en respectvolle confrontatie.

Elke ILVO medewerker is verplicht het ILVO beleid inzake wetenschappelijke integriteit te respecteren. Concreet betekent dit:

  • Het onderschrijven van de Ethische Code voor Wetenschappelijke integriteit.
  • Het melden van inbreuken of vermeende inbreuken op deze Ethische code.
  • Het melden van mogelijke belangenconflicten voor het uitvoeren van een specifieke opdracht. Deze belangen kunnen gerelateerd zijn aan de financiële situatie van de ILVO werknemer of van zijn directe familieleden die het domicilie delen met het ILVO-personeelslid of aan beroepsmatige (zij)-activiteiten die mogelijks conflicteren met de intellectuele eigendom van de resultaten.
  • Het melden van dillema’s op gebied van integriteit zodat deze bespreekbaar zijn op ILVO-niveau en kunnen leiden tot beslissingen in lijn met het algemeen ILVO-beleid.