ILVO als gestructureerde organisatie

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling die bestaat uit 4 eenheden. Als Vlaamse Wetenschappelijke Instelling (VWI) beschikt het ILVO naast de middelen van de Vlaamse overheid (VO), beleidsdomein Landbouw en Visserij, ook over een Eigen Vermogen (EV) gespijsd door project- en contractonderzoek en door eigen inkomsten.

Beleidsonderbouwend en kennisopbouwend onderzoek met het oog op een duurzame land- entuinbouw en visserij in een economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief is de opdracht van het ILVO.

Jonge en ambitieuze onderzoekers en ondersteuners bieden we de mogelijkheid een wetenschappelijke carrière uit te bouwen. De sector kan gebruik maken van onze wetenschappelijke kennis door projectmatige activiteiten en het uitvoeren van gerichte analyses of technologische proeven.

Management

Het management team, onder leiding van Joris Relaes.

Personeel en infrastructuur

Binnen ILVO zijn meer dan 600 personeelsleden tewerkgesteld, waarvan ongeveer de helft in statutair verband en de andere helft via het Eigen Vermogen; meer dan een derde van de personeelsleden zijn onderzoekers. ILVO beschikt over circa 200 ha proefvelden, 15.000 m2 serres en meer dan 20.000 m2 proefstallen. Er zijn diverse analyse- en detectielabo’s, een diagnosecentrum en geaccrediteerde labo’s voor planten, veevoeders, spuittechnieken, voeding en GGO’s. ILVO beschikt ook over testbanken, een proefmelkinstallatie en proeffabriek, een zaadontvangst-verwerkingseenheid.

Werking ILVO

ILVO ontvangt jaarlijks een dotatie van de Vlaamse overheid. Deze dotatiemiddelen bevatten rechtstreekse financiële middelen in de vorm van een basistoelage voor werking en personele middelen voor de ILVO-personeelsleden van de Vlaamse overheid (statutairen en contractuelen) waarvan de loonkost rechtstreeks door de basistoelage wordt gedragen.
Naast de basistoelage heeft ILVO inkomsten die voortvloeien uit het projectonderzoek en uit de werking van het Eigen Vermogen. De inkomsten en uitgaven van het projectonderzoek worden beheerd door het Eigen Vermogen.

Structuur onderzoek

De onderzoeksactiviteiten worden aangestuurd via vier eenheden: Plant, Dier, Technologie & Voeding en Landbouw & Maatschappij. Elke eenheid is onderverdeeld in onderzoeksdomeinen.